Spausdinti

Pagal LPS "Solidarumas" įstatus ir Koordinacinės tarybos 2015 m. lapkričio 28 d. priimtą Koordinacinės tarybos darbo reglamento 59 punktą, š.m. vasario 6 dieną skelbiami LPS "Solidarumas" valdybos rinkimai.

Spausdinti

Sausio 12 dieną Panevėžyje vykusio Trišalės tarybos posėdžio metu pritarta didinti minimalią mėnesinę alga iki 380 eurų nuo liepos 1 dienos. Nuo 2016 m. sausio 1 d. patvirtinus 350 eurų MMA dydį, vertinant Finansų ministerijos 2015 m. rugsėjo 10 d. paskelbtose Lietuvos ekonominės raidos perspektyvose numatytą 4,8 proc. šalies ūkio su individualiosiomis įmonėmis vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio didėjimą 2015 m. (709,9 euro), planuojama, kad MMA 2016 m. pradžioje sudarys 49,3 proc. vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio. 

Spausdinti

DSC 0273Sausio 12 dieną Panevėžyje vyko išvažiuojamasis Lietuvos trišalės tarybos posėdis, jame nagrinėtas ir Panevėžiui aktualus klausimas - bendrojo lavinimo mokyklų sąsaja su profesiniu mokymu. Nors nuomonių būta įvairių, tačiau galutinį kreipimosi į aukštesnes valdžios institucijas variantą apsispręsta suformuluoti kitame posėdyje.

Spausdinti

Lietuvos profesinė sąjunga "Solidarumas" LR Seimo Pirmininkei ir LR Ministrui Pirmininkui išsiuntė Koordinacinės tarybos priimtą rezoliuciją dėl valstybės biudžeto darbuotojų prarandamų pajamų kompensavimo. Kviečiame susipažinti su Socialinių reikalų ir darbo ministerijos ir LR Finansų ministerijos pateiktu atsakymu.

Spausdinti

IMG 20992015 m. gruodžio 22 d. Vilniuje Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ būstinėje vyko apskrito stalo diskusija, kurioje dalyvavo Valstybės darbo inspekcijos, Vilniaus apygardos prokuratūros, Aukščiausiojo teismo, Lietuvos Socialinių tyrimų centro, profesinių sąjungų atstovai. Pradžiugino Vilniaus savivaldybėje įkurtos tarpžinybinės darbo grupės atstovai, suradę brangaus laiko sudalyvauti  šiame susitikime.

Spausdinti

New Picture 1Kviečiami skaityti naujausią LPS "Solidarumas" laikraščio numerį. Norėdami skaityti spauskite nuorodą.

Spausdinti

Kaledos-1Mie­li bro­liai ir se­sės,

Bran­gūs ben­dražygiai, profsąjun­giečiai,

ger­bia­mi Ko­or­di­na­cinės Ta­ry­bos na­riai, ko­le­gos

Pa­ly­di­me 2015 me­tus su ne­ri­mu šir­dy­je ir su vil­ti­mi. Tu­ri­me ne­pra­ras­ti vil­ties, kad gy­ve­ni­mas keis­tis į gera. Pri­si­jungėme prie eu­ro, žino­jo­me, kad kai­nos kils, žino­jo­me, kad bus sun­ku, bet var­dan at­ei­ties, var­dan Ne­pri­klau­so­my­bės ir sau­gu­mo tą žingsnį žengėme. Šian­dien drąsiai ga­li­me pa­sa­ky­ti, kad eu­ras la­bai leng­vai pri­gi­jo, tik pro­ble­ma per mažai mes to euro tu­ri­me. Išgy­ve­no­me kri­zes, em­bar­gus ir su ne­ri­mu lau­kia­me ka­ro pabėgėlių. Juk nežino­me, ne­pažįsta­me šių žmo­nių, jų kultūros. Pa­sau­lis tam­pa la­bai mažas ir tra­pus. Ka­ras, te­ro­ro išpuo­liai ir jo pa­sek­mės pa­liečia ir mus. Todėl tu­ri­me pa­ro­dy­ti so­li­da­rumą su tais, ku­riems šian­dien jo la­bai rei­kia.

Spausdinti

Šiuo metu, kai intensyvėja prekybos, aptarnavimo, kiti su šventiniu periodu susiję darbai, Valstybinė darbo inspekcija primena kai kurias tiek darbuotojui, tiek darbdaviui aktualias teises bei pareigas.

"Prašome paremti 0,6% GPM Lietuvos profesinę sąjungą "Solidarumas"

 

Paremti         Ne dabar