Apie organizaciją

autorius Solidarumas

Lietuvos profesinė sąjunga “Solidarumas”

Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“ (Lietuvos darbininkų sąjunga) buvo įsteigta 1989 m. kaip Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio sudėtinė dalis. Įgyvendinusi savo politinį tikslą atkurti Lietuvos valstybės nepriklausomybę, 1990 m. liepos 1 d. II savo suvažiavime organizacija pasiskelbė tik profesine sąjunga. 1993 m. vasario 26 d. buvo pasirašyta pripažinimo sutartis su Lietuvos Respublikos Vyriausybe. 2002 m. birželio 8 d VIII suvažiavime buvo nutarta pakeisti Lietuvos darbininkų sąjungos pavadinimą į „Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“. LPS „Solidarumas“ yra Tarptautinės profsąjungų konfederacijos (ITUC) ir Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC), Baltijos šalių profesinių sąjungų susivienijimo (BASTUN), Rusijos ir Europos profesinių sąjungų konfederacijos (PERC), Europos centras darbininkų klausimais (EZA), kitų tarptautinių profesinių sąjungų susivienijimų narė.

LPS „Solidarumas“ ženklas yra dvi rankos, apgaubiančios Gediminaičių stulpus saulės ir Lietuvos vėliavos spalvų fone (Valstybinio patentų biuro liudijimas Nr.39454. VPB oficialus biuletenis, 2005. Nr. 4 psl. 257). LPS „Solidarumas“ vėliava yra žalios ir geltonos spalvų audeklas su LPS „Solidarumas“ ženklu ir užrašu LPS „Solidarumas“. LPS „Solidarumas“ himnas yra daina „Vėliava”, muzika ir žodžiai K. Vasiliausko. LPS „Solidarumas“ antspaude įrašyta: “Lietuvos Respublika, Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“.

2005 m. birželio 13 d. LPS „Solidarumas“ pasirašė Susitarimą su Lietuvos Vyriausybe ir darbdavių organizacijomis dėl trišalio bendradarbiavimo, kuriame nustatyti veiklos prioritetai: kolektyvinių darbo santykių ir trišalės partnerystės plėtra; pilietinio dialogo struktūros kūrimas; darbo apmokėjimo sistemos tobulinimas; darbo užmokesčio ir socialinės apsaugos išmokų indeksavimo mechanizmų kūrimas ir tobulinimas; gyventojų užimtumo didinimas, nedarbo lygio mažinimas; profesinio mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo sistemos plėtra; mokymosi visą gyvenimą galimybių kūrimas; lygių galimybių darbo rinkoje sudarymas; socialinio draudimo ir pensijų sistemos pakankamumo, finansinio gyvybingumo didinimas ir modernizavimas; darbuotojų saugos darbo rinkoje, darbo sąlygų ir darbo kokybės gerinimas; darbo santykių lankstumo derinimo su saugiu užimtumu principo laikymasis tobulinant darbo santykius reglamentuojančius teisės aktus; nelegalaus darbo prevencija; šalies ekonomikos vystymo ir konkurencinių gebėjimų gerinimas; regionų plėtros skatinimas, ekonominių ir socialinių skirtumų mažinimas; socialinės ir ekonominės sanglaudos didinimas; socialinės atskirties ir skurdo mažinimas;
Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“ (toliau – LPS) yra savanoriška, savarankiška, nepolitinė, laisvo apsisprendimo pagrindu įvairių sričių darbuotojus vienijanti profesinė sąjunga. LPS atstovauja ir gina darbuotojų profesines, darbo, ekonomines, socialines teises ir interesus.

LPS „Solidarumą sudaro įmonėse veikiančios LPS „Solidarumas pirminės profesinės organizacijos, kurios jungiasi į apskričių, miestų, rajonų LPS „Solidarumo“ teritorinius susivienijimus ir federacijas.

LPS „Solidarumas” struktūroje veikia: 13 gamybinių profesinių federacijų ir 24 miestų/rajonų teritorinės profesinės sąjungos, Moterų taryba, Jaunimo grupė. Yra įkurtas Darbininkų rėmimo fondas, kurio tikslas suteikti paramą sunkiai gyvenančioms darbuotojų šeimoms. Pastaraisiais metais labdaros fondas aktyviais dalino knygas.

LPS „Solidarumas“ turi glaudų bendradarbiavimą su Ukrainos Nepriklausomomis profesinėmis sąjungomis. Rinko paramą nukentėjusiems nuo karo vaikams.

Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas” savo nariams teikia paslaugas:

Teisines, ekonomines, socialines konsultacijas. Atstovauja derybose su darbdaviais dėl kolektyvinių sutarčių. Atstovauja darbo ginčų komisijose bei teismuose darbo užmokesčio, grąžinimo į darbą ir kitose bylose. Organizuoja mokymus savo nariams, poilsį, įvairius kitus kultūrinius renginius.
Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas” labai aktyviai rengia ir įgyvendina tarptautinius švietimo projektus dėl komandiruojamų darbuotojų, dėl socialinės verslo atsakomybės, dėl socialinio dialogo plėtojimo, bet trišalio bendradarbiavimo regionuose. Mūsų projektų tarptautiniai partneriai yra iš: Vengrijos, Lenkijos, Prancūzijos, Latvijos, Estijos, Švedijos, Danijos, Suomijos.

Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Kristina Krupavičienė

0 komentaras
0

Palikti komentarą