Darbo inspekcija

autorius Solidarumas
fedaravicius stanislav

Siekiant užkirsti kelią darbdavių piktnaudžiavimams, bendradarbiaujant su Valstybine darbo inspekcija, 2018 m. rugpjūčio 25 d. Lietuvos profesinės sąjungos Solidarumas” koordinacinės tarybos posėdyje buvo įsteigta Lietuvos profesinės sąjungos Solidarumas” darbo inspekcija ir patvirtinti jos nuostatai. Jos vadovu buvo išrinktas šio pasiūlymo autorius ir didelis profesinių sąjungų darbo inspekcijos steigimo entuziastas, Klaipėdos miesto ir rajono profesinės sąjungos pirmininkas Edvardas Šalkauskas, kurio pavaduotoju buvo išrinktas Lietuvos profesinės sąjungos Solidarumas” teisininkas Vitalius Jarmontovičius. 2021 m. kovo 25 d. Lietuvos profesinės sąjungos Solidarumas” koordinacinė taryba vietojo netikėtai mirusio Edvardo Šalkausko buvo išrinktas V.Į. „Lietuvos geležinkeliai” profesinės sąjungos „Solidarumas” Stanislavas Fedaravičius, o jo pavaduotoju Mindaugas Balsys.

Norinčius tapti profesinės sąjungos darbo inspektoriais prašome kreiptis į savo profesinių sąjungų pirmininkus.

Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas” pirmininko Stanislavo Fedaravičiaus tel. 8687 88111  el. paštas: lietuvosgelezinkeliaidps@gmail.com

Pateikiame Lietuvos profesinės sąjungos Solidarumas” darbo inspekcijos nuostatus.

LIETUVOS PROFESINĖS SĄJUNGOS „SOLIDARUMAS“ DARBO INSPEKCIJOS NUOSTATAI

BENDROSIOS NUOSTATOS

Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ (LPS „Solidarumas“) darbo inspekcija (toliau – Inspekcija) yra specialus valdymo organas, vykdantis nustatytų taisyklių ir normų tam tikroje sferoje darbo įstatymų priežiūrą bei kontrolę. Šie nuostatai nustato inspekcijos organizacinę struktūrą, apibrėžia jos veiklą, teises, pareigas ir teisinę padėtį.

  1. 1. Inspekcijos teisinė padėtis

1.1. Inspekcija nėra juridinis asmuo, savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Tarptautinės darbo organizacijos konvencijomis, Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos Konvencija, Lietuvos Respublikos Profesinių sąjungų įstatymu, LPS „Solidarumas“ įstatais, kitomis Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, kolektyvinėmis sutartimis ir susitarimais, Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu, LPS „Solidarumas“ Koordinacinės tarybos nutarimais, šiais Nuostatais ir kitais teisės aktais.

1.2. Inspekcija yra Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ struktūrinis padalinys, pavaldi LPS „Solidarumas“ pirmininkui ir Koordinacinei tarybai.

  1. 2. Inspekcijos organizacinė struktūra

2.1. Darbo inspekcijos viršininkas, pavaduotojas, vyresnysis darbo inspektorius, inspektoriai.

2.2. Darbo inspekcijos viršininką, pavaduotoją, vyr. darbo inspektorių ir inspektorius skiria ir atleidžia LPS „Solidarumas“ pirmininkas, pritariant Koordinacinei tarybai.

2.3. Inspekcijos veikloje gali dalyvauti asmenys, neteisti už kriminalinius nusikaltimus, sąžiningi, nesusikompromitavę, sulaukę 21 metų Lietuvos Respublikos piliečiai.

  1. 3. Inspekcijos tikslai ir veikla

3.1. Inspekcijos veikla grindžiama teisėtumo, teisingumo, įstatymo viršenybės, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, tarnybinio bendradarbiavimo, socialinio dialogo ir kitais įstatymų nustatytais principais.

3.2. Inspekcijos tikslas – kontroliuoti kaip įmonių, organizacijų, įstaigų, bendrovių savininkai, darbdaviai, jų įgalioti asmenys, valstybės ir valdžios pareigūnai, valdininkai vykdo su profesinės sąjungos atstovaujamų darbuotojų teisėmis ir interesais susijusius darbo, ekonominius, socialinius įstatymus, kolektyvines sutartis ir susitarimus, kaip dirba viešasis keleivinis ir krovininis transportas, gydymo profilaktoriumai, vaistinės, viešo maitinimo įstaigos, nelegalų darbą, kaip laikomasi darbo įstatymų bei Lietuvos Respublikos Sveikatos ir žmonių saugos darbe įstatymo bei teisės aktų reikalavimų.

3.3. LPS „Solidarumas“ darbo inspekcijos veikla apima Lietuvos Respublikos teritorijoje esančius ūkio subjektus ir vykdo ūkio subjektų teisės aktų pažeidimų priežiūrą bei kontrolę, nepaisant įmonių nuosavybės formos, rūšies, veiklos pobūdžio, taip pat tais atvejais, kai darbdavys yra fizinis asmuo (tarp jų ūkininkas, asmuo, besiverčiantis individualia veikla bei dirbantis pagal verslo liudijimą).

3.4. Inspektoriai, vykdydami 3.2. punkte numatytas kontrolės funkcijas, turi teisę nekliudomai lankytis įmonėse, įstaigose, organizacijose ir bendrovėse, kuriose dirba profesinės sąjungos atstovaujami darbuotojai ir susipažinti su dokumentais apie darbuotojų ekonomines, socialines ir darbo sąlygas, gauti reikalaujamų dokumentų kopijas,reikalingas nustatyti įstatymų pažeidimams.

3.5. Pareigūnai, trukdantys inspektoriams atlikti jiems pavęstą darbą, persekiojantys juos dėl kontrolės veiklos, traukiami atsakomybėn pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus.

3.6. Inspektoriai kontrolės veiklą grindžia LPS „Solidarumas“ darbo inspekcijos viršininko arba jo pavaduotojo pavedimais.

3.7. Inspektoriai kontrolės metu su piliečiais turi būti mandagūs, nesivelti į ginčus ir provokacijas, vykdyti savo tiesiogines pareigas, esant būtinumui iškviesti policiją.

3.8. Kontrolės metu radus pažeidimų ar kitokių faktų, turinčio nusikaltimo požymių, darbo inspektorius surašo nustatytos formos aktą. Surašytą aktą, kitą surinktą kontrolės metu medžiagą inspektoriai privalo perduoti inspekcijos viršininkui, kuris apibendrinęs gautus dokumentus bei išvadas perduoda Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui, kurio ūkio subjektas (pažeidėjas) priskirtas pagal veiklos teritoriją.

3.9. Inspektoriams iš kontroliuojamų ūkio subjektų ar fizinių asmenų draudžiama imti dovanas, piniginį atlygį bei daiktus, kurie gali būti vertinami kaip kyšio paėmimas ar korupcijos faktas.

3.10. Inspektoriai, pažeidę šių Nuostatų 3.9. punktą, gali būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn ir šalinami iš inspekcijos.

  1. 4. Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimas

4.1. LPS „Solidarumas“ darbo inspektoriai nagrinėdami (tirdami) prašymus (skundus), privalo vadovautis pagarbos žmogaus teisėms, teisingumo, sąžiningumo ir protingumo, objektyvumo, nešališkumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia ir tarnybinio bendradarbiavimo principais, taip pat efektyvumo ir ekonomiškumo principais.

4.2. Asmenų prašymai ir skundai nagrinėjami šių Nuostatų nustatyta tvarka.

4.3. Už asmenų prašymų ir skundų tyrimo kokybę nustatyta tvarka atsako juos tyrę darbo inspektoriai.

4.4. Gauta informacija dėl galimos korupcijos atvejų aptarnaujant asmenis, nedelsiant perduodama darbo inspekcijos viršininkui, o jo nesant – darbo inspekcijos viršininko pareigas atliekančiam pavaduotojui.

  1. 5. Darbo inspektoriaus tarnybinis pažymėjimas

5.1. Inspektoriai privalo turėti nustatytos formos tarnybinį pažymėjimą, kuriame turi būti:

– organizacijos pavadinimas, logotipas, kodas;

– vardas, pavardė, asmens kodas, fotonuotrauka 3×4 dydžio;

– nurodytos pareigos ir suteiktų teisių bei įgaliojimų aprašymas;

-pažymėjimo išdavimo ir galiojimo data.

5.2. Darbo inspekcijos pažymėjimų pavyzdžius tvirtina Koordinacinė taryba, o juos išduoda ir pasirašo inspekcijos viršininkas arba jo pavaduotojas.

5.3. Tarnybinis darbo inspekcijos pažymėjimas yra griežtos apskaitos dokumentas, jis numeruojamas, registruojamas žurnale ir išduodamas pasirašytinai kartu su darbo inspekcijos viršininko potvarkiu, kuriuo skiriamas inspektoriumi.

5.4. Pasibaigus tarnybinio pažymėjimo galiojimo laikui, dokumentas grąžinamas Inspekcijos viršininkui arba LPS „Solidarumas“ atsakingam sekretoriui.

  1. 6. Tarnybinės komandiruotės

6.1. Darbo inspekcijos viršininko, jo pavaduotojo ir inspektorių išvykimai į tarnybines komandiruotes Lietuvos Respublikos teritorijoje organizuojami vadovaujantis Darbo kodekso nuostatomis bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta tarnybinių komandiruočių mokėjimo tvarka, taip pat LPS „Solidarumas“ Koordinacinės tarybos patvirtinta tarnybinių komandiruočių įforminimo tvarka.

  1. 7. Darbo inspekcijos antspaudas

7.1. Darbo inspekcija turi anspaudą su LPS „Solidarumas“ logotipo ženklu (arba be jo):

– Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ (pagrindinis antspaudo apvadas);

– DARBO INSPEKCIJA (vidurio apvadas).

  1. 8. Darbo inspekcijos archyvo tvarkymas

8.1. LPS „Solidarumas“ darbo inspekcijos archyvą tvarko Inspekcija, vadovaudamasis Dokumentų ir archyvų įstatymu bei kitomis archyvų tvarkymo rekomendacijomis ir LPS „Solidarumas“ pirmininko patvirtinta tvarka suderinta su Koordinacine taryba.

  1. 9. LPS „Solidarumas“ darbo inspekcijos bendradarbiavimas su kitomis tarnybomis

9.1. Darbo inspekcija, vykdydama darbo įstatymų priežiūrą bei numatytas kontrolės funkcijas, gali bendradarbiauti su Valstybinės mokesčių inspekcijos, Socialinio draudimo fondo valdybos darbuotojais, Valstybinės darbo inspekcijos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos, Ekonominių nusikaltimų tyrimo tarnybos bei Valstybės kontrolės pareigūnais.

9.2. Sutarus dėl bendradarbiavimo su 9.1. punkte nurodytomis tarnybomis, LPS „Solidarumas“ gali pasirašyti tarpusavio bendradarbiavimo sutartį su sutartyje aptartusiomis sąlygomis.

  1. 10. Inspekcijos buveinė

10.1. Ulonų g. 5, LT- 08240 Vilnius, tel. (8-5) 262 17 43, faksas“ (8-5) 213 32 95

El paštas: solidarumas.lt@gmail.cominfo@lps.lt

BAIGIAMOSIO NUOSTATOS

Kiti LPS „Solidarumas“ darbo inspekcijos veiklos reglamentavimo klausimai sprendžiami taikant šių Nuostatų 1 punkte nurodytus teisės aktus ir LPS „Solidarumas“ pirmininko bei darbo inspekcijos viršininko patvirtintus aprašus.

Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė

Kristina KRUPAVIČIENĖ

0 komentaras
0

Palikti komentarą