Daugiau demokratijos darbe

autorius Solidarumas
122236158 379939893192842 7057940284628049926 n

Europos profesinių sąjungų konfederacija (ETUC) kviečia pasirašyti peticiją ,,Daugiau demokratijos darbe privalo būti!”

Europos darbuotojai dabar susiduria su didžiulėmis socialinėmis ir ekonominėmis pandemijos pasekmėmis. Įtraukiantis atsigavimas ir teisingi pokyčiai gali būti pasiekti tik demokratinėmis priemonėmis, garantuojant, kad visi darbuotojai turi teisę pareikšti savo nuomonę ir veiksmingai dalyvauja kasdieniame įmonės ar įstaigos darbe.

Demokratija darbe yra būtina sąlyga, užtikrinant, kad darbo vietose vyktų socialiai atsakingi restruktūrizavimo procesai.

Finansinė krizė ir pandemija parodė: įmonės, kuriose svartant įmonių darbo klausimus dalyvauja darbuotojai, priima daugiau ilgalaikių ir tvarių sprendimų, turinčių socialinę ir ekonominę naudą.

Lygiai taip pat viešojo administravimo įstaigos ir tarnybos gauna naudos iš darbuotojų dalyvavimo, užtikrinant paslaugų kokybę ir atskaitomybę.

Vis dėlto darbdaviai per dažnai nevykdo savo teisinių įsipareigojimų laiku informuoti ir konsultuoti darbuotojų atstovus apie planus, turinčius įtakos darbui, pajamoms ir darbo sąlygoms.

Tuo pat metu valdžios institucijos neužtikrina, kad demokratija darbe būtų visiškai įgyvendinama jų pavaldumo įstaigose ir, netaiko veiksmingų ir atgrasančių sankcijų demokratinius principus pažeidžiantiems vadovams.

Šiuo pačiu kritiškiausiu ES momentu įmonės, politikai ir įstatymų leidėjai turi prisiimti atsakomybę.

Kviečiame Europos ir nacionalines institucijas veikti dabar, siekiant užtikrinti, kad restruktūrizavimo procesuose visose darbo vietose būtų gerbiamos darbuotojų teisės! 

Europos institucijos ir nacionalinės vyriausybės privalo imtis konkrečių ir greitų veiksmų, užtikrinančių veiksmingą darbuotojų teisių būti informuojamiems, dalyvauti konsultacijose ir priimti sprendimus įmonėse bei viešojo administravimo institucijose prieš priimant bet kokį numatomą sprendimą, kuris gali turėti įtakos darbo vietoms, pajamoms ir darbo sąlygos.

Kviečiame Europos Komisiją atkreipti Europos vyriausybių dėmesį į šį klausimą, prireikus pradėti pažeidimo nagrinėjimo procedūras ir paskelbti komunikatą, kuriame visose darbo vietose vėl nurodoma pareiga laikytis darbuotojų teisių į informavimą ir konsultavimą.

Kviečiame Europos vyriausybes pateikti būtinus veiksmus, kad būtų užtikrinta, jog darbuotojų informavimo ir konsultavimo teisės darbe būtų gerbiamos tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygiu, kad darbuotojams ir jų atstovams būtų garantuota galimybė laiku ir veiksmingai taikyti atgrasančias sankcijas, esant darbuotojų informavimo ir konsultavimosi teisių pažeidimams.

Raginame Europos institucijas pradėti stiprinti ribotą Europos teisinę sistemą, puoselėjančią demokratiją darbo vietose restruktūrizuojant įmonių ar įstaigų veiklą.

Mes raginame persvarstyti Europos darbo tarybų (EWC) direktyvą ir sukurti naują horizontalią sistemą, susijusią su darbuotojų informavimu, konsultavimu ir dalyvavimu valdybos lygmeniu Europos įmonėse ir įstaigose, naudojančiose įmonių mobilumo priemones.

ES socialinių partnerių susitarimas dėl centrinės valdžios administracijos darbuotojų ir valstybės tarnautojų informavimo bei konsultavimo teisių restruktūrizavimo metu turi būti įgyvendinamas direktyva.

Darbuotojų atstovai bet kurioje Europos darbo vietoje, prieš priimdami sprendimą, privalo turėti:   

-laiku gautą prasmingą ir naujausią informaciją apie COVID krizės poveikį įmonės strategijai ir ekonominiams rezultatams, darbams ir darbo sąlygoms;   

-pakankamai laiko ir išteklių atlikti išsamų informacijos, teikiamos su ekspertų pagalba, vertinimą, kad būtų galima rasti neigiamų priemonių, tokių kaip atleidimas arba uždarymas, alternatyvas;  

-realią galimybę aptarti tas alternatyvas su atitinkamais sprendimus priimančiais asmenimis, kurie privalo motyvuotai atsakyti į siūlomas alternatyvas;

Nėra laiko gaišti, mums reikia skubių veiksmų: jau vykdomi masiniai su COVID-19 susiję restruktūrizavimo planai.

Pagrindinės demokratijos teisės darbe dabar turi būti įgyvendinamos labiau nei bet kada.

Pasirašyti galite čia:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=UNRXevN1TUqpDawEo2e5GipniIRChcNKncewS6XoyXxUQlZQTVNORVBXNk4xVFhVVzZSUk1GS0RHVi4u

Vertimas googletranslate. Originalus tekstas yra čia:

Petition

More Democracy at Work is a must!

European workers are now facing the massive social and economic consequences brought by the pandemic. An inclusive recovery and just transitions can only be achieved together in democratic manner, including the guarantee that all workers have a say and are effectively involved in the day-to-day life of their workplace.

Democracy at work is essential for socially responsible restructuring processes delivering a solution for each and every worker. The financial crisis and the pandemic have shown: companies with workers’ participation take more long-term and sustainable decisions with social and economic benefits. Likewise, public administrations and services benefit from worker involvement in terms of access to quality and accountability  of service provision.

And yet, too often managements do not comply with their legal obligations to inform and consult workers’ representatives on time about plans that impact jobs, income and working conditions. In parallel, public authorities do not ensure that democracy at work is fully enforced, neither within their own administrations, and do not impose effective and dissuasive sanctions. At one of the most critical times for the EU , companies, politicians, and legislators need to take their responsibility.

We call on the European and national institutions to act now to ensure that workers’ rights are respected in restructuring processes across all workplaces!

The European institutions and national governments must deliver concrete and rapid actions to guarantee the effective enforcement of workers’ rights to be informed, consulted and to participate in companies and public administrations‘ decision-making before any envisaged decision that may impact jobs, income and working conditions is adopted.

We call on the European Commission to bring this matter to the attention of the European governments, to start infringement proceedings where necessary, and to publish a Communication restating the obligation across all workplaces to comply with workers’ rights to information and consultation.

We call on European governments to put forward the necessary actions to ensure that workers’ information and consultation rights at work are respected both at national and transnational level, to guarantee access to timely and effective remedy to workers and their representatives as well dissuasive sanctions in case of violation of workers’ information and consultation rights.

We call on the European institutions to start strengthening the flawed and limited European legal framework on democracy at work and restructuring. We call for a revision of the EWC Directive and for a new horizontal framework on information, consultation and board-level participation of workers for European company forms and for companies making use of company mobility instruments. The EU social partners’ agreement on information and consultation rights on restructuring for workers and civil servants in central government administrations must be implemented by a Directive.

Workers’ representatives at any workplace across Europe must have, before any decision is taken:

  • timely access to meaningful and up-to-date information about the impact of the COVID-crisis on the company’s strategy and economic performance, on jobs and working conditions;
  • enough time and resources to run an in-depth assessment of the information provided with the support of experts to work on alternatives to negative measures, such as redundancies or closures.
  • the genuine opportunity to discuss those alternatives with relevant decision-makers who must provide a motivated response to the proposed alternatives;

There is no time to waste and we need urgent actions: the COVID-19 related massive restructuring plans are already taking place. The fundamental right of Democracy at work has to be enforced now more than ever.

To sign the petion please click here

0 komentaras
0

Palikti komentarą