Dėl valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų veiklos metinių užduočių vertinimo tvarkos

autorius Solidarumas
vertinimas1

Kiekvienų prasidėjusių metų pradžioje valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojams atliekamas jų veiklos metinių užduočių vertinimas. Deja, tenka pripažinti, kad daugumoje įstaigų įsisenėjusi praktika, kai vienintelis vertintojas yra darbdavys arba darbdavio įgaliotas asmuo, ir veiklos vertinimas tampa tiesiog techniniu veiksmu, nes po vertinimo pokalbio su darbuotoju, nepriimami jokie sprendimai geram darbuotojui motyvuoti, nesiūlomi jokie pokyčiai, ir tai dažniausia tampa niekine, darbo laiką gaišinančia procedūra.

 

Todėl akcentuojama, kad valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojams atliekamas jų veiklos metinių užduočių vertinimas turi būti atliekamas vadovaujantis 2017 m. balandžio 5 d. Lietuvos respublikos vyriausybės nutarimu Nr. 254 “Dėl valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

(Aprašas netaikomas kultūros ir meno darbuotojams, socialinių paslaugų srities darbuotojams, sveikatos priežiūros specialistams, mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams, švietimo įstaigų vadovams, jų pavaduotojams ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjams ir darbuotojams, kurių pareigybės priskiriamos D lygiui.)

Darbuotojo veiklos vertinimo procedūrą sudaro dvi pagrindinės dalys:

1.Darbuotojo veiklos nagrinėjimas- darbdavio arba jo įgalioto asmens pokalbis su darbuotoju.

2.Darbdavio arba jo įgalioto asmens darbuotojo veiklos įvertinimas ir išvados surašymas.

Pirmoje dalyje minimą pokalbį darbdavys arba jo įgaliotas asmuo, derindamas konkretų pokalbio laiką su darbuotoju, tam turėtų skirti, priklausomai nuo darbuotojo vykdomų užduočių sudėtingumo, ne mažiau kaip pusvalandį. Į veiklos vertinimo pokalbį darbuotojas turi teisę kviesti biudžetinės įstaigos darbuotojų atstovą t.y. profesinės sąjungos arba darbo tarybos atstovą, jeigu darbuotojas neturi narystės profesinėje sąjungoje, kuris Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatytais atvejais ir tvarka įgyvendina darbuotojų atstovavimą (informavimą, konsultavimą ir dalyvavimą darbdaviui priimant sprendimus) biudžetinėje įstaigoje (toliau – darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo), ir kuris veiklos vertinimo pokalbyje gali dalyvauti stebėtojo teisėmis.

Vertinimą atliekant valstybės tarnautojui, vadovaujamasi Lietuvos respublikos 17 straipsnio 6 punktu. Darbuotojo atstovas, dalyvaudamas pokalbyje atlieka tam tikras priežiūros funkcijas ir stebi, kad pokalbio metu būtų bendraujama etiškai, kad vertinimas būtų subjektyvus bei paremtas faktais ir argumentais. Labai svarbu, kad kompetencijų ir veiklos rezultatų vertinimas turėtų parengtą formą, kaip dokumentą, kurį prieš pokalbį atskirai pildytų darbuotojas ir jo vadovas, o pokalbio metu būtų susitarta dėl bendro rezultatų įvertinimo. Būtina atsižvelgti į darbuotojo pareigybės kompetencijų aprašymą, tai dokumentas, kuriame įvardijama, kokių žinių ir įgūdžių turi turėti konkrečios pareigybės darbuotojas, kad veiksmingai vykdytų pareigybinėje instrukcijoje aprašomas funkcijas.

Po pokalbio su darbuotoju darbdavys ar jo įgaliotas asmuo vadovaudamasis 2017 m. balandžio 5 d. Lietuvos respublikos vyriausybės nutarimu Nr. 254 “Dėl valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ II skyriaus 10 punktu užpildo bendrą darbuotojo veiklos vertinimo išvadų formą, kurią, vadovaudamasis jau minėto II skyriaus 15 ir 16 punktais, darbdavys ar jo įgaliotas asmuo per 3 darbo dienas nuo darbuotojo veiklos vertinimo išvados pasirašymo dienos pateikia šią išvadą darbuotojų atstovavimą įgyvendinančiam asmeniui. Darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo sutinka arba nesutinka su veiklos vertinimo išvada, ją pasirašo ir grąžina darbdaviui ar jo įgaliotam asmeniui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jos gavimo. Darbuotojų atstovavimą įgyvendinančiam asmeniui nesutikus su veiklos vertinimo išvada, surašyta po pokalbio, kuriame jis nedalyvavo, jei darbuotojas sutinka, darbuotojo veiklos vertinimo procedūra vykdoma pakartotinai Aprašo nustatyta tvarka, pokalbyje su darbuotoju dalyvaujant darbuotojų atstovavimą įgyvendinančiam asmeniui.

2017 m. balandžio 5 d. Lietuvos respublikos vyriausybės nutarimas Nr. 254 „Dėl valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ne tik įstatymiškai įpareigoja darbdavį ar jo įgaliotą asmenį ne subjektyviai ir formaliai vertinti savo darbuotojus, bet stiprina darbuotojų bei jų atstovų įsitraukimą į organizacijos valdymą, skatintina motyvaciją kurti naują darbo kultūrą įstaigose.

Daugiau: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/520f97e11db111e79f4996496b137f39/asr

Lietuvos veterinarijos gydytojų profesinės sąjungos pirmininkė Lina Urbonovičienė

 

0 komentaras
0

Palikti komentarą