Dianai Gumbrevičiūtei bus įteiktas apdovanojimas už pažeidžiamiausių grupių atstovavimą

autorius Solidarumas

                                    www.nlif.lt, Augusto Didžgalvio nuotrauka.
2014 metų vasario 20 d. Nacionalinis lygybės ir įvairovės forumas Valstybiniame Vilniaus mažajame teatre apdovanojo „Solidarumo“ advokatę Dianą Gumbrevičiūtę-Kuzminskienę už pažeidžiamiausių grupių atstovavimą.

Nacionalinis lygybės ir įvairovės forumas (NLĮF) – tai nacionalinis bendradarbiavimo tinklas, vienijantis nevyriausybines organizacijas, atstovaujančias diskriminacijos atžvilgiu pažeidžiamas gyventojų grupes, siekiant bendrųjų tikslų kovoje prieš diskriminaciją lyties, negalios, seksualinės orientacijos, amžiaus, religijos ir įsitikinimų, rasės ar etninės kilmės pagrindu.

NLĮF nariai veikia kartu tam, kad lygybė ir žmogaus teisių užtikrinimas Lietuvoje taptų realybe tiek valstybės politikoje, tiek praktikoje.

NLĮF buvo įsteigtas 2010 metais įgyvendinant projektą „Prieš diskriminaciją bei netoleranciją: efektyvesnio bendradarbiavimo paieškos bei galimybės“ pagal Europos Sąjungos užimtumo ir socialinio solidarumo programą Progress.

Šiuo metu NLĮF veikloje dalyvauja septynios skirtingas pažeidžiamas visuomenės grupes atstovaujančios organizacijos, aštuoni stebėtojai – suinteresuotų organizacijų ir institucijų atstovai, forumo sekretoriatą sudaro Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos bei Lietuvos socialinių tyrimų centro atstovai.

NLĮF nariai susitinka reguliariai kiekvieną mėnesį. Per šiuos susitikimus nariai ir suinteresuoti stebėtojai dalinasi informacija ir idėjomis, kuria bendro darbo santykius ir planuoja bendras veiklas. Sprendimai priimami konsensuso būdu, gerbiant kiekvieno NLĮF nario poziciją svarstomu klausimu. Narių bendradarbiavimas grindžiamas sąžiningumo, lygiateisiškumo, skaidrumo ir atvirumo principais.

NLĮF savo darbe bendradarbiauja su valstybinėmis institucijomis ir įstaigomis, kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, privačiu sektoriumi, akademikais ir teisininkais.

NLĮF vizija – nuo diskriminacijos išsilaisvinusi visuomenė , kur kiekvienas asmuo yra lygus su kitais ir gali nekliudomas realizuoti savo potencialą, kur įvairovė yra skatinama ir žmonės yra laisvi reikšti savo individualumą be baimės patirti prievartą, kur žmogaus teisės yra gerbiamos, vyrauja laisvė ir lygybė.

NLĮF misija:

• telkti nevyriausybinių organizacijų, atstovaujančių pažeidžiamas gyventojų grupes (lyties, amžiaus, negalios, religijos, rasės ar etninės kilmės, lytinės orientacijos pagrindais), išteklius, informaciją, patirtį efektyviam antidiskriminacinių veiklų vykdymui;

• suteikti suinteresuotoms organizacijoms galimybę dalyvauti kuriant ir prižiūrint antidiskriminacinės politikos priemones, praktiką bei jų tobulinimo procesą;

• didinti toleranciją, ugdyti pagarbą žmogui, mažinti diskriminacijos apraiškas, kelti diskriminavimo problemos suvokimo lygį visuomenėje ir dirbti lygių galimybių užtikrinimo srityje.

P.Grėbliauskas 8686 17391

0 komentaras
0

Palikti komentarą