Ką reikia žinoti apie savanorišką praktiką

autorius Solidarumas

Siekdami tinkamai pasirinkti profesiją, pagilinti savo praktines žinias ar įgyti naujų, asmenys iki 29 metų turi galimybę abipusiu susitarimu įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje atlikti nemokamą savanorišką praktiką*. Jaunesniems kaip 18 metų asmenims, norintiems atlikti savanorišką praktiką, reikia tėvų, globėjų ar kitų vaiko atstovų pagal įstatymą leidimo. Tokia praktika teisėtai atliekama tik pasirašius savanoriškos praktikos sutartį, priešingu atveju tai bus laikoma nelegaliu darbu.

Įmonė, likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki numatytos savanoriškos praktikos atlikimo pradžios, teisės aktų nustatyta tvarka pasirašo savanoriškos praktikos sutartį ir informuoja apie savarankiškos praktikos pradžią Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinį skyrių. Savanoriška praktika yra neatlygintina, tačiau ją atliekantys asmenys yra draudžiami sveikatos bei nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu valstybės lėšomis Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Asmuo tuo pačiu metu atlikti savanorišką praktiką gali ne daugiau kaip pagal vieną savanoriškos praktikos sutartį. Savanoriškos praktikos sutartis su ta pačia įmone gali būti sudaroma ne daugiau kaip vieną kartą, o per kalendorinius metus savanoriškos praktikos sutarties terminas arba bendras savanoriškos praktikos sutarčių terminas negali būti ilgesnis kaip 2 mėnesiai.

Asmuo gali sudaryti savanoriškos praktikos sutartį pas skirtingus darbdavius ne daugiau kaip 3 kartus, o bendras jo sudarytų savanoriškos praktikos sutarčių terminas negali būti ilgesnis kaip 6 mėnesiai.

Įmonė savanorišką praktiką atliekančiam asmeniui paskiria savanoriškos praktikos vadovą (toliau – vadovas) iš kvalifikuotų darbuotojų, su kuriuo savanorišką praktiką atliekantis asmuo parengia savanoriškos praktikos atlikimo planą (programą). Vadovas vykdo savanoriškos praktikos atlikimo priežiūrą, o savanoriškai praktikai pasibaigus per 5 darbo dienas savanorišką praktiką atlikusiam asmeniui raštu pateikia jos įvertinimą.

Priimanti įmonė įsipareigoja savanorišką praktiką atliekantį asmenį supažindinti su įmonėje veikiančiais lokaliais teisės aktais, organizuoti būtinus darbuotojų saugos ir sveikatos mokymus, aprūpinti visomis būtinomis darbo priemonėmis; pasibaigus savanoriškai praktikai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pateikti apie tai pranešimą Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniam skyriui.

Jei savanorišką praktiką pageidaujantis atlikti asmuo yra registruotas teritorinėje darbo biržoje, prieš pradėdamas atlikti savanorišką praktiką arba ne vėliau nei per 5 darbo dienas nuo savanoriškos praktikos pradžios su teritorinės darbo biržos specialistu jis patikslina savo individualų užimtumo veiklos planą. Savanoriškai praktikai pasibaigus teritorinėje darbo biržoje registruotas asmuo tiesiogiai arba elektroniniu paštu pateikia savanoriškos praktikos įvertinimo kopiją teritorinei darbo biržai.
______________________      
*2014 m. liepos 10 d. priėmus Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymo Nr. X-694 1, 2, 3, 13, 23, 24, 26, 29, 32 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 261, 341 straipsniais ir priedu įstatymą, Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymas papildytas nauja aktyvios darbo rinkos politikos priemone – savarankiškos praktikos atlikimu. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. A1-13 buvo patvirtintas Savanoriškos praktikos atlikimo tvarkos aprašas, nustatantis savanoriškos praktikos organizavimo sąlygas ir savanoriškos praktikos sutarties formą.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. sausio 13 d. įsakymas Nr. A1-13 „Dėl savanoriškos praktikos atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Valstybinės darbo inspekcijos informacija

0 komentaras
0

Palikti komentarą