Pameistrystės darbo sutartis pagal naują Darbo kodeksą

autorius Solidarumas
jarm

Pameistrystės darbo sutartis yra tokia darbo sutartis, kuri sudaroma, priimant į darbą asmenį, siekiantį darbo vietoje įgyti profesijai reikalingą kvalifikaciją, kompetencijų ar profesinių įgūdžių pameistrystės mokymo organizavimo forma.

Ši darbo sutartis gali būti sudaroma siekiant asmenims įgyti reikiamą kvalifikaciją arba ją tobulinti. Pameistrystės darbo sutartis yra tokia darbo sutartis, kuri sudaroma, priimant į darbą asmenį, siekiantį darbo vietoje įgyti profesijai reikalingą kvalifikaciją, kompetencijų ar profesinių įgūdžių pameistrystės mokymo organizavimo forma.

Pameistrystės sutartis atsirado dėl to, kad šiuo metų mokymo įstaigų parengtų specialistų kvalifikacija ne pilnai atitinka darbdavių poreikius, o praktiniai įgūdžiai nėra pakankami, norint sėkmingai įsitvirtinti darbo rinkoje. Pameistrystės programomis siekiama užtikrinti glaudesnį mokymo įstaigų ir įmonių bendradarbiavimą bei garantuoti kokybišką praktinį mokymą.

Atsižvelgiant į šiuos poreikius, naujajame Darbo kodekse įtvirtinta galimybė sudaryti pameistrystės darbo sutartį. Pameistrystės darbo sutartis gali būti dviejų rūšių: 1) sudaryta be mokymo sutarties; 2) sudaryta su mokymo sutartimi dėl formaliojo ar neformaliojo mokymo.

Jei pameistrystės darbo sutartis yra sudaryta be mokymo sutarties, darbdavys privalo parengti neformaliojo mokymo programą visam pameistrystės darbo sutarties laikotarpiui bei paskirti mokymo programos vadovu kompetentingą savo darbuotoją. Paskirtas darbuotojas vadovauja mokymo procesui, prižiūri, kaip atliekama darbo funkcija, pataria pameistriui ir jį konsultuoja. Pameistrystės darbo sutarties metu mokymo programa gali būti keičiama tik šalių susitarimu. Sudarant darbo sutartį su mokymo sutartimi, darbdavys yra saistomas mokymo sutartyje nurodytos mokymo programos tikslų, o mokymo sutartis yra neatsiejama darbo sutarties dalis.

Kuo naudinga pameistrystės sutartis? Sudarant šią darbo sutartį, gali būti susitariama dėl darbdavio patiriamų mokymo išlaidų atlyginimo, tam skiriant ne daugiau kaip 20 procentų pameistrio bazinio darbo užmokesčio per mėnesį. Tačiau jei darbo santykiai pasibaigia prieš pameistrystės darbo sutarties terminą, darbdavys neturi teisės reikalauti atlyginti mokymo išlaidų.

Pameistrystės darbo sutartis paranki darbdaviui tuo, kad pameistrys ne tik įgyja visas mokymo programoje numatytas praktines kompetencijas, bet ir geriau pasirengia konkrečiam, tai darbo vietai būdingam darbui. Kita vertus, darbuotojui užtikrinama galimybė mokytis visą gyvenimą, įgyti siekiamos ar tobulinti jau turimos kvalifikacijos praktinius įgūdžius.

Kiek darbuotojas gali dirbti? Pameistrystės darbo sutartyje privalo būti nustatyta darbo laiko ir kito mokymosi laiko trukmė. Bendras pameistrio darbo darbdaviui laikas ir kito mokymosi laikas negali viršyti 48 valandų per savaitę, išskyrus pameistrį iki 18 metų, kurio darbo laiko trukmę nustato Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas. Mokymas gali vykti tiek darbovietėje, tiek mokymo įstaigoje.

Mokymo įstaigoje praleistas laikas neįskaitomas į darbo laiką ir už jį darbdavys neprivalo mokėti darbo užmokesčio. Šis laikas neturi sudaryti daugiau negu 30 proc. pameistrystės darbo sutarties galiojimo trukmės.

Kokio dydžio darbo užmokestį turi mokėti darbdavys? Už faktiškai dirbtą laiką pameistriui mokamas pameistrystės darbo sutartyje numatytas darbo užmokestis, kuris negali būti mažesnis negu Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimalioji mėnesinė alga arba minimalusis valandinis atlygis.

Sutarties pasibaigimo terminas? Pameistrystės darbo sutartis yra terminuota: darbdavys ir darbuotojas gali susitarti dėl maksimalaus 6 mėnesių termino, nebent darbo sutartis sudaroma kartu su mokymo sutartimi, tuomet gali būti nustatytas ir ilgesnis pameistrystės darbo sutarties terminas.

Pameistrystės darbo sutartis gali būti nutraukta prieš terminą: a) pameistrio iniciatyva – rašytiniu pareiškimu įspėjus darbdavį prieš 5 darbo dienas; b) darbdavio iniciatyva – įspėjus pameistrį prieš 10 darbo dienų.

Teisininkas Vitalius Jarmontovičius

0 komentaras
0

Palikti komentarą