Tvari ir įtrauki konkurencijos politika Europos Sąjungoje

autorius Jovita

Europos profesinių sąjungų konfederacijos vykdomojo komiteto, vykusio kovo 22-23d. virtualiame posėdyje, buvo priimta rezoliucija dėl tvarios ir įtraukios konkurencijos politikos.

Rezoliucijos gairės:

• Europos Sąjungos (toliau ES) teisinė sistema turi prisidėti prie tvaraus vystymosi, atsižvelgiant į pagrindines Sąjungos vertybes, teises, principus ir tikslus, siekiant užtikrinti konkurenciją, aplinkos ir socialinės politikos darną.

• ES įstatymai turi spręsti skaitmenizacijos keliamus uždavinius, kad būtų užtikrinta sąžininga, saugi ir atvira skaitmeninė rinka. Turi būti užtikrintos vienodos sąlygos internetinėms ir neinternetinėms rinkoms, išlaikant pagarbą pagrindinėms darbuotojų teisėms ir demokratijos principams.

• Siekdama kovoti su globalizacijos poveikiu konkurencijai, ES turėtų sudaryti augimo sąlygas tvarioms Europos įmonėms ir stiprias partnerystes strateginiuose sektoriuose.

• Reikia labiau atsižvelgti į vartotojų interesus.

• ES pasirašant sutartis socialiniai ir aplinkos aspektai turėtų vaidinti svarbesnį vaidmenį. Sutartyse turėtų būti išvengta neigiamo poveikio tvariai plėtrai. Reikėtų daugiau dėmesio skirti darbuotojų teisių gynimui ir užkirsti kelią darbdavio vienvaldystei. Darbuotojai ir profesinės sąjungos turėtų būti tinkamai įtraukti ir konsultuojami.

• ES antimonopolinė kontrolė turi užtikrinti sąžiningą konkurenciją, tvarią verslo praktiką, įtraukias rinkas ir pažeidžiamų veikėjų apsaugą.

• ES taisyklės dėl valstybinės paramos kontrolės turėtų būti suderintos su tikslais, skatinančiais ekologiškus sprendimus, kokybiškas darbo vietas ir integruotą ekonomikos atkūrimą. Turi būti sukurtos ekologiškos ir socialinės sąlygos bei įtraukios valdymo struktūros, kad būtų išvengta viešojo finansavimo įmonėms, kurios neatitinka tvarumo principų.

0 komentaras
0

Palikti komentarą