Viceministras atsakė kokiais būdais kovos su nedarbu

autorius Solidarumas
skuodis

Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas” gavo atsakymą iš Ekonomikos ir inovacijų viceministro Mariaus Skuodžio, kuriami jis atsakė kokių priemonių imtasi kovojant su nedarbu, atsiradusiu dėl koronaviruso pandemijos.

Lietuvos profesinei sąjungai „Solidarumas” 

Dėl didėjančio nedarbo

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija (toliau – Ministerija), pagal kompetenciją išnagrinėjusi Jūsų 2020 m. balandžio 2 d. raštą Nr. 10-039 „Pareiškimas dėl didėjančio nedarbo“ ir vykdydama Ministro Pirmininko pavedimą, įformintą Vyriausybės kanclerio 2020 m. balandžio 6 d. rezoliucija Nr. S-1288, informuoja apie pagalbos priemones verslui.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė pritarė Ministerijos pasiūlymui dėl nuomos kompensavimo verslui.

Minėtu pasiūlymu numatoma padėti įmonėms padengti fiksuotas nuomos sąnaudas dėl karantino nutrūkus ar drastiškai kritus apyvartai (apyvartos atsigavimas tikėtinas tik ilgesniu laikotarpiu).

Taip pat siekiama padėti užtikrinti likvidumą įmonėms, kurių veikla karantino laikotarpiu yra apribota arba uždrausta, ir švelninti COVID-19 pasekmes ekonomikai (nepakeliamos skolų naštos ir bankrotų prevencija, padėsianti išlaikyti verslo subjektų likvidumą).

Dalies nuomos mokesčio kompensaciją planuojama teikti labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms (išskyrus valstybės ir savivaldybių įmones ir įmones, kuriose 25 procentus ir daugiau įmonės akcijų, pajų ar kitokių dalyvavimą įmonės kapitale žyminčių kapitalo dalių arba 25 procentus ir daugiau įmonės dalyvių balsų tiesiogiai ar netiesiogiai (pagal balsavimo sutartį, balsavimo teisės perleidimo sutartį, įgaliojimą ir pan.) atskirai arba kartu turi valstybė ir (ar) savivaldybė), kurių metinės pajamos 2019 m. neviršijo 50 000 000 eurų (penkiasdešimt milijonų eurų) arba turto balansinė vertė 2019 m. gruodžio 31 d. neviršijo 43 000 000 eurų (keturiasdešimt trijų milijonų eurų) ir verslininkams, kurių pagrindinė veikla karantino laikotarpiu buvo (yra) uždrausta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikoje paskelbimo“.

Šiuo metu priemonės sąlygos derinamos su Europos Komisija. Šiai priemonei planuojama skirti iki 100 mln. eurų. Planuojama, kad priemonę administruos UAB ,,Investicijų ir verslo garantijos“.

Ministerija pagal administruojamas finansines priemones ir susijusią dalinio palūkanų kompensavimo priemonę, finansuojamas Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų lėšomis, biudžeto lėšomis ir grįžtančiomis lėšomis iš jau anksčiau investuotų ES fondų lėšų, dėl COVID-19 viruso protrūkio pasekmių atlieka teisės aktų pakeitimus, keičia įgyvendinamų priemonių sąlygas ir kuria naujas finansines priemones verslui finansuoti. Tam atitinkamai:

– palengvintos individualių garantijų už smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau – SVV) imamas paskolas sąlygos bei individualių garantijų už didelių įmonių imamus kreditus teikimo sąlygos;

– palankesnėmis sąlygomis siūloma naudotis sutelktinio finansavimo priemone „Sutelktinės paskolos „Avietė“;

– siekiant padėti SVV, patiriančiam sunkumų dėl COVID-19, ir sumažinti skolinimosi naštą, nuspręsta kompensuoti 100 proc. palūkanų paskolos ar finansinės nuomos mokėjimų atostogų laikotarpiu (iki 6 mėn.) nepriklausomai nuo finansų įstaigos tipo, skolinimo sandorio tipo, paskolos paskirties ir paskolos gavėjo veiklos pobūdžio. Taip pat pakeisti palūkanų kompensacijų mokėjimo terminai – palūkanų kompensacija įmonėms bus mokama ne kas ketvirtį, o kas mėnesį. Palūkanos bus kompensuojamos nuo karantino paskelbimo pradžios – nuo kovo 16 d. iki metų pabaigos suteiktoms paskolų „atostogoms“;

– įgyvendinama nauja priemonė „Portfelinės garantijos faktoringo sandoriams 2“. Šia priemone sudarytos palankesnės sąlygos labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms (toliau – MVĮ) gauti finansavimą faktoringo forma jų prekybiniams sandoriams įgyvendinti. Taikant priemonę mažinama finansavimo rizika ir dėl šios priežasties palengvinamas faktoringo sandorių prieinamumas verslui, sudaromos palankesnės sąlygos MVĮ sureguliuoti apyvartinių lėšų trūkumą pardavimui finansuoti, didesnei apyvartai finansuoti ir taip plėtoti MVĮ veiklą;

– įgyvendinama nauja lengvatinių paskolų priemonė. Priemone siekiama palengvinti gauti finansavimą ir išsaugoti veiklos tęstinumą labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiam SVV, kurio apyvarta nukrito daugiau kaip 30 proc. Pagal šią priemonę atrinkti finansų tarpininkai apskaičiuos, kiek lėšų SVV trūksta būtiniausioms išlaidoms (darbuotojų darbo užmokesčiui, nuomai, komunalinėms išlaidoms) apmokėti ir suteiks lengvatinę paskolą. Paskoloms bus taikoma fiksuota palūkanų norma priklausomai nuo paskolos trukmės: paskoloms, kurių trukmė iki 12 mėn., – 0,1 proc., paskoloms, kurių trukmė nuo 13 iki 36 mėn., – 0,19 proc.;

– įgyvendinama nauja priemonė „Apmokėtinų sąskaitų paskolos“. Priemonės tikslas – mažinti COVID-19 pandemijos poveikį verslui, galintį išplisti per atsiskaitymų grandines ir sukelti jų sutrikimus, ir padėti išsaugoti prekybos kredito gavėjų veiklos tęstinumą. Priemonė skirta teikti paskolas įmonėms, kurios tiekė prekes, teikė paslaugas ar atliko darbus COVID-19 pandemijos paveiktoms įmonėms, tačiau pastarosios nebegali sumokėti už šias prekes, paslaugas ar darbus pateiktų sąskaitų. Teikiamomis paskolomis finansuojamos įmonių negautos pajamos;

– pradėta įgyvendinti nauja priemonė „Portfelinės garantijos paskoloms 2“. Nauja priemone siekiama palengvinti gauti finansavimą paskolų ir finansinės nuomos (vadinamojo lizingo, toliau – finansinė nuoma) sandorių forma su pinigų trūkumu susidūrusioms labai mažoms, mažoms ar vidutinėms įmonėms bei didelėms įmonėms. Pagal šią priemonę atrinkti finansų tarpininkai lanksčiau teikia paskolas ir sudaro finansinės nuomos sandorius, skirtus įmonių likvidumui palaikyti, ir suteikia galimybę performinti jau esamų negarantuotų investicinių paskolų (įskaitant finansinės nuomos sandorius) ir apyvartinių paskolų (išskyrus atgręžtinius finansinės nuomos sandorius) grąžinimo grafikus (įskaitant paskolos ir finansinės nuomos sandorio įmokų atidėjimą);

– pradėta įgyvendinti nauja priemonė „Alternatyva“, kurios tikslas sudaryti palankesnes sąlygas SVV gauti finansavimą iš alternatyvios skolinimo rinkos Lietuvoje. Atrinkti finansų tarpininkai priemonės lėšas naudoja naujoms apyvartinėms ir investicinėms paskoloms, įskaitant faktoringą ir finansinę nuomą, teikti bei suteiktoms paskoloms perfinansuoti, jeigu esamiems paskolų gavėjams keičiami paskolų grąžinimo grafikai (ilginamas grąžinimo terminas) ar atidedamas paskolos įmokų grąžinimas ir pan. Didžiausias paskolos dydis vienam paskolos gavėjui neribojamas. Paskolos SVV pagal priemonę teikiamos rinkos sąlygomis, t. y. paskola teikiama taikant finansų tarpininko nustatytą palūkanų normą;

– šiuo metu su Europos Komisija derinamos naujos dalies nuomos mokesčio kompensavimo priemonės sąlygos. Nauja priemone siekiama padėti įmonėms ir verslininkams padengti fiksuotas nuomos sąnaudas dėl karantino nutrūkus ar drastiškai kritus apyvartai ir kartu padėti užtikrinti likvidumą įmonėms ir verslininkams, kurių veikla karantino laikotarpiu buvo uždrausta;

– šiuo metu su Europos Komisija derinamos naujos priemonės „Pagalbos verslui fondas“ sąlygos. Priemone siekiama suteikti laikiną finansinę paramą vidutinėms ir didelėms įmonėms, kurios yra smarkiai paveiktos COVID-19 sukeltos krizės ir susidūrusios su veiklos tęstinumo sunkumais ir kurios dažniausiai nebegali gauti finansavimo rinkoje (neturi kitų finansavimo alternatyvų ir galimybių pritraukti reikiamų lėšų).

Verslas taip pat gali naudotis esamomis Ekonomikos ir inovacijų ministerijos siūlomomis finansinėmis priemonėmis, įgyvendinamomis per UAB ,,Investicijų ir verslo garantijos“. Visa informacija apie esamas ir naujas finansines priemones, patvirtintus priemonių palengvinimus skelbiama internete adresu https://invega.lt/lt/covid-19/pagalba-verslui-covid-19-krizes-metu/.

 

Ekonomikos ir inovacijų viceministras Marius Skuodis

0 komentaras
0

Palikti komentarą