Asmenys, kuriems už darbo įstatymų ir darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus skirta administracinė nuobauda

autorius Solidarumas

Pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso (ATPK) 41 straipsnio 3 dalį, įsigaliojusią nuo 2006 m. birželio 30 d., „Administracinę nuobaudą už šiame straipsnyje ir šio kodekso 41(3), 41(4), 41(5) straipsniuose numatytus pažeidimus paskyręs organas (pareigūnas), nepažeisdamas asmens duomenų teisinės apsaugos reikalavimų, taip pat įstatymų saugomų valstybės, tarnybos, komercinės, profesinės ir kitų paslapčių apsaugos reikalavimų ir laikydamasis kitų įstatymuose numatytų apribojimų ir draudimų, apie šios nuobaudos paskyrimą paskelbia per visuomenės informavimo priemones.“

Toliau pateikiamuose asmenų, kuriems už darbo įstatymų ir darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus skirta administracinė nuobauda, sąrašuose nurodyti ATPK straipsniai reiškia:

ATPK 41 str. – administracinė nuobauda skirta už darbo įstatymų, darbų saugos ir darbo higienos norminių aktų pažeidimus;

ATPK 41(4) 1 d. – administracinė nuobauda skirta už darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos pažeidimus;

ATPK 41(5) 1 d. – administracinė nuobauda skirta už darbo laiko apskaitos pažeidimus.

Darbdavys – įmonė, įstaiga, organizacija ar kita organizacinė struktūra, nepaisant nuosavybės formos, teisinės formos, rūšies bei veiklos pobūdžio, pagal Darbo kodekso 14 straipsnį turinčios darbinį teisnumą ir veiksnumą. Darbdavys taip pat gali būti kiekvienas fizinis asmuo. Darbdavio (fizinio asmens) teisnumą ir veiksnumą reglamentuoja Civilinis kodeksas.

Darbdaviui atstovaujantis asmuo – įmonės, įstaigos, organizacijos ar kitos organizacinės struktūros vadovas.

Darbdavio įgaliotas asmuo – padalinio vadovas ar kitas administracijos darbuotojas, kuriam asmuo, atstovaujantis darbdaviui, pavedė įgyvendinti darbo teises bei pareigas įmonėje ir (ar) įmonės struktūriniame padalinyje.

Pareigūnai – tai tokie asmenys, kurie nuolat ar laikinai vykdo valdžios atstovų funkcijas, taip pat kurie valstybinės ar kitų nuosavybės formų įmonėse, įstaigose ar organizacijose nuolat arba laikinai eina tarnybą, susijusią su organizacinių – tvarkymo ar administracinių – ūkinių pareigų vykdymu, arba kurie tokias pareigas eina minėtose įmonėse, įstaigose ar organizacijose pagal įgaliojimą.

Darbuotojas – fizinis asmuo, pagal Darbo kodekso 13 straipsnį turintis darbinį teisnumą ir veiksnumą, dirbantis pagal darbo sutartį už atlyginimą, taip pat asmuo, įgijęs įstatymų nustatytą valstybės tarnautojo statusą ir dirbantis valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje.

Sąrašai pateikiami pagal apskritis.

Vilniaus apskr.,   Kauno apskr.,   Klaipėdos apskr.,   Šiaulių apskr.,   Panevėžio apskr.,   Alytaus apskr.,   Marijampolės apskr.,   Utenos apskr.Tauragės apskr.Telšių apskr.  

0 komentaras
0

Palikti komentarą