Darbdaviams padidintos baudos

autorius Solidarumas
jarm

Nuo šių metų darbadaviams padidintos baudos už įstatymų pažeidimus, skriaudžiant darbuotojus. Pateikiame Lietuvos profesinės sąjungos Solidarumas” teisininko Vitalijaus Jarmantovičiaus komentarą.

NAUJAS ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSAS IR DARBDAVIŲ ATSAKOMYBĖ DARBO TEISINIŲ SANTYKIŲ SRITYJE

 

 

 

Teisininkas Vitalius Jarmontovičius

 

2017 m. sausio 1 d. įsigaliojęs Administracinių nusižengimų kodeksas (ANK) įtvirtino naujoves, į kurias vertėtų atkreipti dėmesį. ANK nuo Administracinių teisės pažeidimų kodekso (ATPK) skiriasi tuo, kad tai naujas teisės aktas ir, be kitų naujovių, įtvirtina pakitusią administracinės atsakomybės apimtį bei taikytinų nuobaudų sąrašą.

 

Darbo teisinių santykių srityje taikomos nuobaudos


Nuo 2017 m. sausio 1 d. nebeliko administracinės nuobaudos – nušalinimo nuo pareigų. Net administracinio nusižengimo, padaryto atliekant tarnybines pareigas, atveju darbdaviams aptariama nuobauda paskirta nebus. Nušalinimą nuo darbo pareigūnai iki šiol galėjo taikyti ir privačiuose darbo teisiniuose santykiuose, todėl, panaikinus šią administracinės nuobaudos rūšį, darbdaviams, atsižvelgiant į aplinkybių visumą, palikta teisė patiems spręsti dėl konkrečios darbuotojui, kuris pažeidė darbo drausmę bei pareigas, taikytinos atsakomybės formos.


Atsirado pakeitimų ir baudų taikymo srityje. Už visus nusižengimus, padarytus darbo teisių pažeidimų srityje, įtvirtintos konkrečios taikytinų baudų ribos. Pavyzdžiui, anksčiau galiojusiame ATPK už Lietuvos Respublikos Europos darbo tarybų įstatymo pažeidimus nebuvo numatytas minimalios taikytinos baudos dydis, todėl tai priklausė nuo baudą skiriančiojo, tuo tarpu ANK šią galimybę panaikino ir asmenims, kuriems taikoma atitinkama administracinė bauda, suteikė daugiau aiškumo bei apibrėžtumo.


Svarbu atkreipti dėmesį, kad ANK už darbo teisių pažeidimus numato vienintelę administracinės nuobaudos rūšį – baudą, tačiau išlieka galimybė papildomai taikyti ir administracinio poveikio priemones, tokias kaip asmeniui suteiktos specialiosios teisės atėmimas arba turto konfiskavimas.

 

Darbdavio atsakomybė už darbo laiko ir darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarkos pažeidimus

Pažeidus darbo užmokesčio apskaičiavimo ar mokėjimo tvarką, numatyta bauda nuo 150 iki 1 450 eurų, nusižengus pakartotinai – bauda nuo 1 400 iki 3 000 eurų. Jei ši tvarka pažeidžiama tyčia arba jei darbo užmokestis ar su darbo santykiais susijusios išmokos neįtraukiamos į buhalterinės apskaitos dokumentus, taikytina bauda nuo 2 700 iki 6 000 eurų. Pastarasis administracinis nusižengimas ANK įgavo didesnį pavojingumą, nes pirmą kartą nusižengus taikoma administracinė atsakomybė, kuri pagal ATPK buvo taikoma tik nusižengus pakartotinai.


Nerūpestinga darbo laiko apskaita – kai darbuotojų darbo laikas nežymimas apskaitos žiniaraščiuose arba įrašomi žinomai neteisingi duomenys apie asmenų darbo laiką (įskaitant viršvalandinius darbus, darbą nakties metu, poilsio ir švenčių dienomis, kai yra nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų) – užtraukia darbdaviui ar kitam atsakingam asmeniui administracinę baudą nuo 150 iki 1 450 eurų, o nusižengus pakartotinai taikoma bauda nuo 1 400 iki 3 000 eurų.

 

Baudos už komandiruotėms darbuotojams suteikiamų garantijų pažeidimus


Darbdavys ar kitas atsakingas asmuo, nepateikęs Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui informacijos apie komandiruotam darbuotojui taikomas Lietuvos Respublikos garantijų komandiruotiems darbuotojams įstatyme nustatytas garantijas, traukiamas administracinėn atsakomybėn ir jam paskiriama nuo 120 iki 220 eurų bauda, nusižengus pakartotinai numatyta galimybė taikyti baudą nuo 240 iki 440 eurų.

 
Jei darbuotojams nėra suteikiamos įstatymais komandiruojamiems darbuotojams numatytos garantijos, tokie veiksmai atsakingiems asmenims užtraukia baudą nuo 140 iki 300 eurų. Tais atvejais, kai įstatymais numatytos garantijos nesuteikiamos darbuotojams pakartotinai, taikomos baudos nuo 300 iki 560 eurų.

 

Nelaimingų atsitikimų darbe bei darbuotojų saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimai

Darbuotojų saugos ir sveikatos norminius teisės aktus pažeidusiems juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims taikytina bauda nuo 80 iki 880 eurų, o jei toks pažeidimas galėjo lemti nelaimingą atsitikimą darbe, avariją ar sukelti kitų sunkių padarinių – bauda nuo 500 iki 2 000 eurų. Pažeidus tvarką, reglamentuojančią pranešimo apie nelaimingus atsitikimus darbe, profesines ligas ar jų ištyrimo tvarką, darbdaviui ar įmonės vadovui numatyta bauda nuo 90 iki 590 eurų, o nuslėpus nelaimingo atsitikimo darbe faktą – bauda nuo 300 iki 1450 eurų.


Atskira atsakomybės rūšis numatyta tais atvejais, jei nuo darbo nėra nušalinamas asmuo, kuris yra neblaivus arba apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų. Už šį administracinį nusižengimą numatyta nuo 140 iki 440 eurų dydžio bauda, o atsižvelgus į nenušalinto darbuotojo atliekamo darbo pobūdį ar tuo atveju, jei dirbamas pavojingas darbas, numatyta bauda nuo 550 iki 1500 eurų.


Atsakomybė už nelegalų darbą


Naujajame ANK atsakomybė už nelegalų darbą nėra tiesiogiai susieta su nelegaliai dirbančių asmenų skaičiumi, skirtingai nei ATPK, pagal kurį bauda buvo skiriama už kiekvieną nelegaliai dirbantį asmenį. Tačiau, taikant administracinę atsakomybę, ir toliau bus vertinamos ne tik aplinkybės, lėmusios administracinį nusižengimą, sukelti ar galėję kilti padariniai bet ir nelegaliai dirbusių asmenų skaičius. Nelegalus darbas užtraukia baudą nuo 1 000 iki 5 000 eurų, o nusižengus pakartotinai – nuo 5000 iki 6000 eurų.


Pavojingais laikomų darbų sąrašą tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Tokiems priskiriamas darbas su pavojingomis cheminėmis medžiagomis ir preparatais, darbas, atliekamas aukščiau kaip 5 metrai nuo žemės paviršiaus ir pan. Svarbu atkreipti dėmesį, kad Vyriausybės nutarime pateiktas nebaigtinis pavojingų darbų sąrašas, todėl kiekvienu atveju sprendžiant, ar darbas priskirtinas šiai kategorijai, vertėtų analizuoti tiek Vyriausybės nutarimą, tiek ir kitus teisės aktus.


Baudos už darbuotojų įdarbinimo laikinojo įdarbinimo įmonėse tvarkos pažeidimus


Įmonių vadovai ar kiti atsakingi asmenys traukiami administracinėn atsakomybėn už Įdarbinimo per laikinojo įdarbinimo įmones įstatymo pažeidimus ir, atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį bei rimtumą, jiems gali būti paskirta bauda nuo 160 iki 860 eurų. Nusižengus pakartotinai taikytina bauda nuo 860 iki 1460 eurų.

 

Administracinė atsakomybė už kliudymą, nepaklusimą pareigūnų privalomiems nurodymams ar reikalavimams


Įmonių vadovai ar kiti atsakingi asmenys traukiami administracinėn atsakomybėn už kliudymą pareigūnams įgyvendinti jų veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytas teises ar pareigas, pareigūnų teisėtų nurodymų, reikalavimų arba kolegialių institucijų priimtų sprendimų ar nutarimų nevykdymą. Šis administracinis nusižengimas užtraukia baudą nuo 300 iki 1 500 eurų, esant pakartotiniam nusižengimui bauda nuo 850 iki 5 000 eurų.

 

0 komentaras
0

Palikti komentarą