Darbo grafiko praktinė nauda darbuotojui

autorius Solidarumas

Darbo grafikas – pagrindinė darbo organizavimo, jo teisingos apskaitos ir apmokėjimo (ne tik už nustatytą darbo laiką, bet ir viršvalandinį darbą bei darbą poilsio dienomis) priemonė.Nukrypimai nuo grafiko (ilgiau nei numato grafikas darbo dieną atliekamas darbas, darbas grafike nustatytą poilsio dieną) turi būti pažymėti darbo laiko apskaitos žiniaraštyje ir atitinkamai apmokėti. Priešingu atveju tai vertinama kaip darbo laiko apskaitos pažeidimas (nedeklaruotas darbas), už kurį darbdaviui gresia bauda iki 5 tūkst. litų.

Darbo grafikas derinamas su darbuotojais

Kiekvieno darbuotojo darbo ir poilsio laiko paskirstymas per parą, savaitę ar apskaitinį laikotarpį, taip pat kasdienio darbo pradžia ir pabaiga nustatoma pagal įmonės, įstaigos, organizacijos darbo tvarkos taisykles.

Darbo grafikus tvirtina administracija, suderinusi su darbuotojų atstovais arba kolektyvinėje sutartyje nustatyta tvarka.

Darbuotojų patogumui darbo grafikas turi būti skelbiamas iš anksto

Darbuotojai privalo dirbti darbo grafikuose nustatytu laiku.

Darbo grafikai paskelbiami viešai ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki jų įsigaliojimo. Kolektyvinėje sutartyje arba darbo tvarkos taisyklėse gali būti nurodyti atvejai, kai darbo grafikai paskelbiami ne vėliau kaip prieš savaitę iki įsigaliojimo. Darbų, kuriems taikoma suminė darbo laiko apskaita, grafikai paskelbiami viešai ne vėliau kaip prieš savaitę iki šių grafikų įsigaliojimo. Darbdavys privalo užtikrinti tolygų pamainų keitimąsi.

Darbo grafikai sudaromi ir skelbiami viešai iš anksto, tuo tinkamai vykdant darbdavio pareigą informuoti darbuotojus, kad jie galėtų taip pat iš anksto žinoti nustatytą individualų darbo ir poilsio laiko režimą. Šią pareigą sąlygoja ne vien tai, jog privaloma dirbti darbo (pamainų) grafikuose nustatytu laiku, bet ir socialiniai aspektai, t. y. kad būtų reikiamai organizuojamas poilsis, darbuotojas galėtų planuoti laisvalaikį, įgyvendinti įsipareigojimus šeimai ir kt.

Galima koreguoti

Kita vertus, darbo teisinių santykių šalių kasdienėje praktinėje veikloje dažnai susiklosto situacijos, kai darbo grafiką reikia koreguoti.

Koreguojant darbo grafiką galima pakeisti darbuotojo pamainos(-ų) pradžios ir pabaigos laiką arba nustatyti pareigą atvykti į darbą kitą dieną, nei buvo patvirtintame darbo grafike, nedidinant pamainų skaičiaus per apskaitinį laikotarpį.

Darbo grafiko koregavimas, įsigaliosiantis po savaitės ar dviejų, atliekamas bendra nustatyta darbo grafiko tvirtinimo ir paskelbimo tvarka. Pakeisti grafiką per savaitę galima tik darbuotojui raštiškai sutikus. Kitaip tariant, esant neatidėliotino pobūdžio aplinkybėms, dėl kurių reikia koreguoti grafiką, tai galima padaryti tik atitinkamai dokumentavus šias aplinkybes, kad būtų aiški, tinkamai išreikšta darbuotojo valia.

0 komentaras
0

Palikti komentarą