DĖL BLAIVUMO TIKRINIMO

autorius Solidarumas
jonas gricius

Į Lietuvos profesinę sąjungą ,,Solidarumas” kreipėsi darbuotojai susirūpinę dėl savo sveikatos ir galimybių užsikrėsti virusu, tikrinant  blaivumą alkotesteriu. Gautas Valstybinės darbo inspekcijos raštas.

Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI) Darbo teisės skyriaus specialistai susipažino su elektroniniu laišku pateiktais klausimais ir vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės  apsaugos ir darbo ministro 2009 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. A1-316 (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. A1-595 redakcija, toliau – VDI nuostatai), 8.3.5 papunkčiu, teikia konsultaciją darbo įstatymų vykdymo klausimais. Neblaivumas darbe – viena iš didžiausių grėsmių įvykti nelaimingiems atsitikimams. Sulėtėja reakcija, neblaivaus darbuotojo elgesys dažnai būna neadekvatus, neįvertinama situacija bei pavojus savo ir kitų gyvybei. Požymiai, kuriems esant galima įtarti, kad asmuo yra neblaivus – iš burnos sklindantis alkoholio kvapas, neadekvati elgsena, nerišli kalba, nekoordinuoti judesiai, nestabili laikysena ir pan. Įprastai esant šiems požymiams, darbuotojo neblaivumo faktą darbdavys ar jo įgaliotas asmuo nustato, tikrinimui naudodami metrologiškai patikrintas specialiąsias technines priemones, o kai darbdavys ar jo įgaliotas asmuo atlikti darbuotojo tikrinimo neturi galimybės arba to padaryti objektyviai neįmanoma, darbuotojo neblaivumas nustatomas siun iant darbuotoją atlikti medicininės apžiūros.
Teisės aktai expressis verbis nustato darbdaviui pareigą, nušalinti darbuotoją, jeigu jis pasirodė darbe apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar toksinių medžiagų, darbdavys tą dieną (pamainą) jį nušalina nuo darbo, neleisdamas jam dirbti ir nemokėdamas darbo užmokesčio. Vykdant minėtą pareigą, kilus įtarimams dėl darbuotojo blaivumo, turėtų būti vadovaujamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. birželio 20 d. įsakymu
Nr. V-505 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. lapkričio 20 d. įsakymo Nr. V-1312 redakcija) patvirtinta Bendros asmens būklės įvertinimo metodika (toliau – Metodika), kuri nustato veiksmų, atliekamų siekiant nustatyti, ar asmenys yra blaivūs / neblaivūs, apsvaigę / neapsvaigę, eigą. Vadovaujantis Metodikos nuostatomis, ar asmuo yra neblaivus ir (ar) apsvaigęs, vertinama pagal šiuos požymius:
1. iš burnos sklindantį alkoholio kvapą;
2. neadekvačią elgseną;
3. nerišlią kalbą;
4. nekoordinuotus judesius.
Metodikos 3 punkte nustatyta, kad esant aukščiau nurodytiems požymiams, vertinama bendra asmens būklė (išskyrus atvejus, kai teisės aktai nustato kitaip arba to neįmanoma atlikti dėl asmens sveikatos būklės): ar gali eiti tiesia linija – pėda po pėdos; ar stovėdamas gali pirštu pataikyti į nosies galą (atsimerkęs ir užsimerkęs).
Atsižvelgiant į susiklosčiusią situaciją dėl koronaviruso, (sukeliančio infekcinę ligą COVID-19) plitimo, darbdaviai tikrinantys darbuotojų blaivumą, turi imtis visų priemonių užtikrinant higieną ir atliekamų blaivumo tikrinimo veiksmų saugumą. Kilus įtarimams, Elektroninio dokumento nuorašas pirmiausiai turėtų būti įvertinami minėti požymiai (kvapas, elgsena, kalba, judesiai, bendra būklė) ir tik abejonėms dėl asmens blaivumo išlikus, tikrinama specialiosiomis techninėmis priemonėmis.
Neturint galimybės užtikrinti saugų asmens blaivumo patikrinimą, pavyzdžiui, tikrinti per atstumą asmeniui pučiant iškvėptą orą, arba darbuotojui abejojant tokio tikrinimo saugumu ir atsisakant tikrintis, darbuotojo neblaivumas nustatomas siunčiant darbuotoją atlikti medicininės apžiūros.
Tokį darbuotojo siuntimą atlikti medicininę apžiūrą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gegužės 18 d. nutarimas Nr. 503 ,,Dėl transporto priemones vairuojančių ir kitų asmenų neblaivumo ar apsvaigimo nustatymo taisyklių patvirtinimo ir leidžiamos etilo alkoholio koncentracijos darbo metu nustatymo“. Be kita ko, turi būti atsižvelgiama į padėtį šalyje, manytina, kad tuo atveju, jeigu dėl nustatytų ribojimų ir paslaugų teikimo tvarkos karantino
metu medicininė apžiūra asmens sveikatos priežiūros įstaigoje negalėtų būti atliekama, dėl neblaivumo nustatymo galėtų būti kreipiamasi į policijos pareigūnus.
Nustačius faktą, jog darbuotojas pasirodė darbe apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar toksinių medžiagų, darbdavys tą dieną (pamainą) jį nušalina nuo darbo, o pasibaigus nušalinimo terminui darbuotojas turi teisę grįžti į ankstesnį darbą, jeigu dėl nušalinimo neatsirado pagrindas nutraukti darbo sutartį. Paminėtina Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-93/2011, kurioje konstatuota, kad darbdavys neblaivumo faktą turi nustatyti jam prieinamomis priemonėmis ir tvarka, kuri neturi prieštarauti teisės aktams. VIVASEX Neblaivumo nustatymas svarbus, siekiant imtis priemonių tokio darbuotojo nušalinimui ir užkertant kelią galimoms nelaimėms darbe, tačiau atliekant neblaivumo nustatymą turi būti užtikrinama ir darbuotojo sauga bei sveikata darbe. 

Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius Jonas Gricius

0 komentaras
0

Palikti komentarą