Dėl nėštumo ir gimdymo atostogų

autorius Solidarumas

Dirbu pagal terminuotą darbo sutartį nuo 2008 m., darbo santykiai baigsis 2011 m. gruodžio 31 d. Rugsėjo mėnesį turėčiau išeiti į nėštumo ir gimdymo atostogas. Norėčiau paklausti, ar darbo sutartis bus nutraukta pagal numatyta darbo sutartyje terminą.

Atsakymas:

LR DL 132 str. įtvirtintos garantijos nėščioms moterims ir darbuotojams, auginantiems vaikus.

Darbo sutartis negali būti nutraukta su nėščia moterimi nuo tos dienos, kai darbdaviui buvo pateikta medicinos pažyma apie nėštumą, ir dar vieną mėnesį pasibaigus nėštumo ir gimdymo atostogoms, išskyrus šio Kodekso 136 str. 1 ir 2 nustatytus atvejus.

Ši teisės norma taikoma ir neterminuotoms sutartims ir terminuotoms sutartims. Kalbant apie terminuotas ir neterminuotas darbo sutartis reikia paminėti ir Tarybos direktyva 1999/70/EB priedo 4 str., kuriame įtvirtintas nediskriminavimo principas. 

Pagal terminuotas sutartis dirbantiems darbuotojams negali būti taikomos mažiau palankios darbo sąlygos negu panašiems nuolatiniams darbuotojams vien dėl to, kad jie sudarė terminuotas darbo sutartis ar palaiko terminuotus darbo santykius, nebent šios nevienodos sąlygos yra objektyviai pagrįstos. 

Taigi pagal teisės analogiją šis principas taikomas nėščioms moterims ir darbuotojams, auginantiems vaikus, dirbantiems pagal terminuotas darbo sutartis, ir, dirbantiems pagal šias sutartis, darbuotojams negali būti blogesnės sąlygos ar mažesnės garantijos nei dirbantiems pagal neterminuotas sutartis.

LR DK numato tik kelis išskirtinius atvejus, kada turi būti nutraukta darbo sutartis, t.y. DK 136 str. 1 d. numatytais atvejais: įsiteisėjusiu teismo sprendimu arba kai įsiteisėja teismo nuosprendis, pagal kurį darbuotojas nuteisiamas bausme, dėl kurios jis negali tęsti darbo; kai darbuotojui įstatymų nustatyta tvarka atimamos specialios teisės dirbti tam tikrą darbą; įstatymų įgaliotų organų ar pareigūnų reikalavimų; kai darbuotojas pagal medicinos ar Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išvadą negali eiti šių pareigų ar dirbti šio darbo; kai darbuotojas nuo keturiolikos iki šešiolikos metų, vienas iš tėvų arba vaiko atstovas pagal įstatymą, arba vaiko sveikatą prižiūrintis gydytojas, arba mokslo metų laikotarpiu mokykla, kurioje vaikas mokosi, reikalauja nutraukti darbo sutartį; likvidavus darbdavį, jeigu pagal įstatymus jo darbo prievoles nebuvo įpareigotas vykdyti kitas asmuo, ir 

pagal 136 str. 2 dalį: darbdaviui mirus darbo sutartis pasibaigia, jeigu ji buvo sudaryta patarnavimo darbams asmeniškai jam atlikti, taip pat kai nėra jo teisių perėmėjo.

TDO konvencijos Nr. 158 „Dėl darbo santykių nutraukimo darbdavio iniciatyva“ 5 str. ‚e‘ p. numatyta, kad teisėta darbo sutarties nutraukimo priežastimi negali būti nebuvimas darbe motinystės atostogų laikotarpiu. 

Bei vadovaujantis LR DK nuostatomis, darbo sutartis su jomis negali būti nutraukta nuo tos dienos, kai darbdaviui buvo pateikta medicinos pažyma apie nėštumą (taigi nėštumo ir gimdymo atostogos moteriai dar gali būti nesuteiktos), ir dar vieną mėnesį pasibaigus nėštumo ir gimdymo atostogoms.

0 komentaras
0

Palikti komentarą