Iš VDI gauti svarbūs darbuotojams atsakymai

autorius Solidarumas
vdi 4

2020 m. lapkričio 25 d. Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas” pirmininkė Kristina Krupavičienė gavo iš Valstybinės darbo inspekcijos atsakymus į svarbius darbuotojams klausimus, susijusius su jų darbu pandemijos sąlygomis.

 
Pateikiame klausimus.
1. Ar gali darbdavys savavališkai perkelti dirbti į kitą sveikatos priežiūros įstaigą, jei tarp įstaigų yra bendradarbiavimo sutartis. Kokios įstaigos atlyginimas yra mokamas darbuotojui?
2. Kaip dažnai gali būti keičiamas darbo grafikas?
3. Ar gali darbuotojus atšaukti iš atostogų, arba jų nesuteikti?
4.  Ar gali padidinti darbo krūvį, jei dalis darbuotojų serga ar yra saviizoliacijoje? (gal gali pritaikyti kaip būtinybę užtikrinti sveikatos paslaugas gyventojams)
5. Situacija dėl saviizoliacijos.Tarkim, atidirbai parą, paskambina valdžia iš darbovietės ir pasako, kad yra artimas kontaktas su susirgusiu bendradarbiu, su kuriuo dirbai (jo testas teigiamas), ir išeini į saviizoliaciją. Klausimas ar tas 10-14 dienos bus apmokamos kaip nedarbingumas, ar turime išbūti saviizoliacijoje ir po to atidirbinėti to laikotarpio valandas?
  6. Ar darbdavys gali darbuotojus, dirbančius GMP stotyje, perkelti dirbti į kitą vietą (poliklinikos registratūra, Merkinės slaugos namai ir pan. ) net jeigu nėra išlaikomas tas pats darbo grafikas (paros) ir darbuotojai turi kiekvieną dieną eiti į darbą. Gyvenantys kituose miestose, turi kiekvieną dieną važiuoti į darbą, o transporto išlaidos nėra apmokamos. 
7. Kiek yra svarbios darbo sąlygos, kurios yra nurodytos darbo sutartyje? Ar darbdavys teigdamas, kad dabar yra ekstremali situacija gali liepti dirbti kitomis darbo sąlygomis, nei dirbai prieš tai.  
8. Kaip turi būti apmokamos darbo valandos, kai darbuotojas viršija savo etatines darbo valandas?
9. Jei darbo sutartis yra darbas už etatą, kaip darbuotojas turi būti įforminamas, kai darbti reikia už sergantį ar esantį saviizoliacijoje darbuotoją, kai nedirbama tuo pačiu laiku, o ateinama į budėjimus.

 

Pateikiame Valstybinės darbo inspekcijos atsakymus.

LPS „Solidarumas“ pirmininkei 2020-11- Nr. SD-128

Kristinai Krupavičienei Į 2020-11-24 gautą paklausimą

kristinalpss@hotmail.com

DĖL KONSULTACIJOS SUTEIKIMO

Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI) Darbo teisės skyriaus specialistai susipažino su Jūsų 2020-11-24 gautu paklausimu, ir vadovaudamiesi VDI nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009-05-12 įsakymu Nr. A1-316 (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010-12-10 įsakymo Nr. A1-595 redakcija), 8.3.5. papunkčiu, teikia konsultaciją darbo įstatymų vykdymo klausimais.

Atsakydami į Jūsų pirmą klausimą teikiame konsultaciją, kad darbdavys negali savavališkai perkelti darbuotojo dirbti į kitą įstaigą. Šiuo atveju darbuotojas galėtų dirbti keliose darbovietėse arba dirbti pagal darbo keliems darbdaviams sutartį remiantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – DK) 96 straipsniu. Pažymėtina, kad visais atvejais turi būti išreikšta darbuotojo valia, t. y. turi būti pasirašyta darbo sutartis.

Atsakydami į Jūsų antrą klausimą teikiame konsultaciją, kad darbuotojams, dirbantiems pagal suminę darbo laiko apskaitą, grafikai keičiami pagal DK 115 straipsnio 2 dalį, t. y. grafikai gali būti keičiami tik nuo darbdavio valios nepriklausančiais atvejais, įspėjus darbuotoją mažiausiai prieš 2 darbuotojo darbo dienas, arba grafikas gali būti keičiamas ir prieš 7 dienas iki jo įsigaliojimo. Be to, grafikas galėtų būti keičiamas ir abiejų šalių susitarimu. Pažymėtina, kad DK nenumato, kiek kartų gali būti keičiamas darbo grafikas, tačiau grafikas gali būti keičiamas tik egzistuojant realiam (objektyviam) keitimo poreikiui.

Atsakydami į Jūsų trečią klausimą paaiškiname, kad darbuotojas gali būti atšaukiamas iš kasmetinių atostogų tik su jo sutikimu, t. y. darbdavys negali vienašališkai atšaukti darbuotojo iš kasmetinių atostogų. Paminėtina, kad DK nenumato kasmetinių atostogų atšaukimo instituto, todėl darbdavys galėtų pasitvirtinti tokią tvarką vietiniu norminiu teisės aktu. Dėl kasmetinių atostogų nesuteikimo paaiškiname, kad jeigu darbdavys, esant darbuotojo prašymui, nesuteikia kasmetinių atostogų, jis turi motyvuotai atsakyti, kodėl negali būti suteikiamos atostogos. Paprastai kasmetinės atostogos suteikiamos pagal sudarytą darbovietėje grafiką, darbuotojo prašymu arba šalių susitarimu.

Atsakydami į Jūsų ketvirtą klausimą teikiame nuomonę, kad darbovietėje dėl tam tikrų priežasčių gali padidėti darbų mastas, ir, remiantis DK 144 straipsnio 7 dalimi, už tokį darbą turi būti mokamas proporcingai didesnis darbo užmokestis. Atkreiptinas dėmesys, kad visais atvejais turi būti laikomasi DK 114 straipsnyje įtvirtintų maksimaliojo darbo laiko reikalavimų ir DK 122 straipsnyje įtvirtintų minimaliojo poilsio reikalavimų.

Atsakydami į Jūsų penktą klausimą paaiškiname, kad jeigu suaugęs dirbantis asmuo lankėsi koronaviruso paveiktoje šalyje arba turėjo sąlytį su COVID-19 užsikrėtusiu žmogumi, jam gali būti skiriama privaloma izoliacija, išduodamas nedarbingumo pažymėjimas ir mokama ligos išmoka. Nedarbingumo pažymėjimas dėl privalomos izoliacijos išduodamas, kai suaugęs asmuo dėl darbo ypatumų negali dirbti nuotoliniu būdu ir jam nėra paskelbta prastova. Daugiau informacijos apie laikinojo nedarbingumo pažymėjimo išdavimą galima rasti štai čia: https://sam.lrv.lt/lt/naujienos/nedarbingumas-ir-ligos-ismokos-del-koronaviruso-viskas-ka-reikia-zinoti-gyventojams-ir-gydytojams

Atsakydami į Jūsų šeštą klausimą teikiame konsultaciją, kad darbdavys gali keisti darbo sutartyje sulygtas sąlygas, pvz., darbo funkcijų atlikimo vietą, pareigas, darbo laiko režimą, laikydamasis DK 45 straipsnyje įtvirtintos darbo sutarties sąlygų keitimo procedūros, t. y. tik su darbuotojo rašytiniu sutikimu. Atkreiptinas dėmesys, kad jeigu darbuotojas nesutinka su darbo sutarties sąlygų keitimu arba darbdavys vienašališkai pakeičia darbo sutarties sąlygas, darbuotojas gali per 3 mėnesius kreiptis į darbo ginčų komisiją.

Atsakydami į Jūsų septintą klausimą teikiame konsultaciją, kad darbo sutartyje sulygtos sąlygos yra privalomos abiem šalims. Darbdavys norėdamas jas pakeisti, turi laikytis DK 45 straipsnyje įtvirtintos procedūros.

Atsakydami į Jūsų aštuntą klausimą teikiame konsultaciją, kad jeigu darbuotojas dirba, viršydamas jam nustatytą darbo laiko normą, tai yra laikoma viršvalandiniu darbu, už kurį turi būti apmokama pagal DK 144 straipsnio 4 dalį, t. y. ne mažesniu kaip pusantro darbuotojo darbo užmokesčio dydžio užmokesčiu. Jeigu darbuotojas dirbo viršvalandinį darbą savo poilsio dieną arba naktį, tuomet apmokama dvigubai, o už viršvalandinį darbą švenčių dieną apmokama ne mažiau kaip du su puse karto.

Atsakydami į Jūsų devintą klausimą teikiame konsultaciją, kad sistemiškai analizuojant DK nuostatas bei atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. lapkričio 13 d. nutartį civilinėje byloje 3K-3-590-378/2015, darytina išvada, kad darbas, viršijantis įprastą darbo laiko trukmę, kvalifikuotinas kaip padidintas darbų mastas (DK 144 straipsnio 7 dalis), dėl kurio šalys laisva valia susitaria darbo sutartyje, t. y. įformina susitarimą dėl tos pačios funkcijos atlikimo padidinta apimtimi (darbo funkcijos, jos apimties ir apmokėjimo). Darbuotojui tokiu atveju turi būti garantuojamas proporcingai didesnis, palyginti su nustatyta norma, apmokėjimas. Pažymėtina, kad susitarimai dėl padidėjusio darbų masto yra galimi tik išimtiniais atvejais.

VDI Darbo teisės skyriaus specialistų nuomonė ir konsultacijos darbo ginčus nagrinėjančioms institucijoms neprivalomos.

 

Darbo teisės skyriaus vedėjas Šarūnas Orlavičius

 

0 komentaras
0

Palikti komentarą