Lietuvos profesinė sąjunga ,,Solidarumas” balsavo raštu

autorius Solidarumas
images

2020m. rugpjūčio 11d. Lietuvos profesinė sąjunga ,,Solidarumas” balsavo raštu, pritardama Europos profesinių sąjungų konfederacijos nuomonei.

Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC) atsakymas antrame konsultacijų su socialiniais partneriais etape pagal SESV (Sutartis dėl Eusropos Sąjungos Veikimo) 154 straipsnį dėl galimų veiksmų, sprendžiant teisingo minimalaus darbo užmokesčio problemas

  Santrauka

ETUC primena ES Komisijai, kad ES sutartis neleidžia ES nustatyti darbo užmokesčio lygio. Vis dėlto tai netrukdo ES imtis veiksmų siekiant išspręsti problemas, susijusias su teisingo įstatymais nustatyto minimalaus darbo užmokesčio įtvirtinimu, užkertant kelią įdarbinimui išnaudojamomis darbo sąlygomis ir skatinant kolektyvines derybas kaip teisingą įdarbinimo sąlygą.

Todėl ETUC ragina Komisiją pateikti Pagrindų direktyvą, užtikrinant visišką socialinių partnerių dalyvavimą ir:

  • nutraukti neteisėto, mažo įstatymų numatyta tvarka nustatyto minimalaus darbo užmokesčio praktiką numatant, kad valstybės narės negali įstatymais nustatyti minimalaus darbo užmokesčio, mažesnio kaip 60 procentų darbo užmokesčio medianos, IR 50 procentų vidutinio darbo užmokesčio (remiantis šalies darbo užmokesčiu visą darbo dieną neatskaičius mokesčių) dydžio;
  • užkirsti kelią nesąžiningai praktikai, pavyzdžiui, darbdavių daromiems atskaitymams iš įstatymų nustatyto minimalaus darbo užmokesčio, mažesnių nei minimalių tarifų mokėjimui ar sąlygoms, pagal kurias darbuotojų kategorijoms netaikoma apsauga;
  • nutraukti veiksmų, nukreiptų prieš profesines sąjungas, praktiką ir reikalauti, kad valstybės narės susitartų su socialiniais partneriais dėl kolektyvinių derybų skatinimo veiksmų plano, įskaitant garantiją, kad profesinės sąjungos galėtų patekti į darbovietes, turėdamos pripažinimo ir atstovavimo teises bei apsaugą nuo persekiojimo ar atleidimo iš darbo;
  • nutraukti valstybės skatinamą nesąžiningą konkurenciją dėl darbo užmokesčio iš dalies keičiant viešųjų pirkimų taisykles, kad įmonėms, kurios atsisako dalyvauti kolektyvinėse derybose ar įgyvendinti kolektyvinę sutartį, būtų užkirstas kelias sudaryti valstybės sutartis, gauti BŽŪP išmokas, dotacijas ir kitokią finansinę paramą;
  • panaikinti neigiamus teismo sprendimus pateikiant socialinės pažangos išlygą, kad būtų apsaugotos kolektyvinės derybos ir kolektyvinės sutartys, socialinių partnerių autonomija ir
  • nutraukti grėsmę valstybėms narėms, įtvirtinusioms teisingą darbo užmokestį per kolektyvinių derybų sistemas, užtikrinant, kad ES niekada tiesiogiai ar netiesiogiai jų neįpareigos įstatymais nustatyti minimalaus darbo užmokesčio ar kitų minimalaus darbo užmokesčio ribų, kurios nepaiso kolektyvinėse sutartyse įtvirtintų minimalaus darbo užmokesčio dydžių.

ETUC besąlygiškai neremia Pagrindų direktyvos. Būsimo pasiūlymo tekstas bus atidžiai išnagrinėtas siekiant įsitikinti, kad jis atitinka visus anksčiau nurodytus tikslus ir kad   pasiūlymo rezultatas iš tikrųjų nulems didesnį įstatymų nustatytą minimalų darbo užmokestį valstybėse narėse, iki tokio lygio, kuris būtų pakankamas atsižvelgiant į darbuotojų situaciją atitinkamoje valstybėje narėje. ETUC priešinsis bet kokiai iniciatyvai, kuri kenkia socialinių partnerių vaidmeniui ir pakenktų socialinių partnerių autonomijai ir atlyginimų nustatymui kolektyvinių derybų sistemose.

 

0 komentaras
0

Palikti komentarą