Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas” palinkėjo naujai Vyriausybei spręsti svarbius darbuotojams klausimus

autorius Solidarumas
krist algos

 

2020 m. lapkričio 10 d. Lietuvos profesinės sąjungos Solidarumas” pirmininkė Kristina Krupavičienė pasveikino naują koalicinę Vyriausybę ir palinkėjo įgyvendinti koalicijos sutartyje numatytas nuostatas, kurios yra ypač svarbios darbuotojams.

DĖL KOALICIJOS SUTARTIES

Lietuvos profesinė sąjunga Solidarumas” sveikina koalicinę Vyriausybę bei linki įgyvendinti numatytas koalicijos sutartyje nuostatas, kurios yra ypač svarbios profesinėms sąjungoms.

Ypač teigiamai vertiname žemiau išvardintas sutarties nuostatas ir tikimės socialinių partnerių įtraukimo jas įgyvendinant:

1. Žmogaus orumas ir teisių apsauga, kurioje numatyta laikytis principinės vertybinės nuostatos – ginti žmogaus teises, demokratines vertybes, žodžio laisvę, teisės viršenybės principą, asmens ir jo šeimos privatų gyvenimą, asmens garbę ir orumą.2. Įsipareigojimas aukščiausiems politinės etikos ir kultūros standartams, nulinei korupcijos tolerancijai.

3. Kokybiška teisėkūra, prioritetą teikiant kokybei, o ne kiekybei, didžiausią dėmesį skiriant sprendimų poveikio vertinimui ir projektų aptarimui su visuomenės grupėmis bei ekspertais. Tikimės, jog į šį procesą bus įtrauktos ir profesinės sąjungos.4. Vertybinėmis grįsta užsienio politika, pagarba žmogaus teisėms ir demokratijai, aktyvesnis Lietuvos įsitraukimas ir dalyvavimas formuojant ES politiką.

5. Aktyvi pilietinė visuomenė. Daugiau savarankiškumo ir pasitikėjimo piliečiais, skatinant žmones įsitraukti į bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų, profesinių sąjungų veiklą ir dialogo platformų su valdžios institucijomis palaikymas padės mažinti nesusikalbėjimą bei atkurti pasitikėjimą demokratija, Valstybe ir jos institucijų priimamais sprendimais. Tikimės, jog bus remiamas ir palaikomas pilietinis ir socialinis dialogas nacionaliniu ir regioniniu lygiu, bei kolektyvinių sutarčių sudarymas, kuris 2018 m. Europos Sąjungoje buvo pats mažiausias.

6. Nacionalinis susitarimas dėl švietimo bei siekis, kad švietimo sistema kiekvienam Lietuvos vaikui užtikrintų̨ vienodas galimybes siekti geriausio išsilavinimo, nepaisant jų gyvenamosios vietos ar socialinės padėties. Tikimės, kad mokytojams bus sudarytos tinkamos darbo ir apmokėjimo sąlygos.

7. Ekonomikos transformacija. Sieksime esminio proveržio link aukštesnės pridėtinės vertės nei kuria mūsų ekonomika šiuo metu. Skatinsime darbo našumo ir tiesioginių užsienio investicijų augimą, plėsime skaitmenizaciją, įgyvendinsime valstybinę atvirų duomenų politiką. Sukursime draugišką aplinką darbo vietų kūrimui ir verslo plėtrai: įgyvendinsime verslo priežiūros institucijų reformą, mažinant biurokratiją ir perteklinį verslo reguliavimą, pertvarkydami prižiūrinčias institucijas, siekdami, kad jų tikslai būtų susiję su visuomenės gerove, o ne su biurokratizmo įtvirtinimu, o veikimo metodai paremti skaidrumu, nuspėjamumu, analize, bendradarbiavimu ir pasitikėjimu. Tikimės, kad šis įsipareigojimas skatins gerai apmokamų darbo vietų, pajamų, mokesčių surinkimo augimą, mažins socialinę atskirtį, „šešėlinę“ ekonomiką ir nedeklaruojamą darbą, o į procesus bus įtraukti socialiniai partneriai.

8. Žaliasis kursas. Laikysimės gamtą tausojančios politikos principų, priimsime sprendimus, skatinančius atsakingą vartojimą, įtrauksime visuomenę į gamtosauginę veiklą ir su aplinkosauga susijusių sprendimų priėmimą. Stiprinsime Lietuvos energetinę nepriklausomybę, plėtosime žiedinę ekonomiką.

9. Socialiai pažeidžiamiausių visuomenės grupių įgalinimas. Kursime sąlygas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims gauti jiems reikalingas, kokybiškas socialines paslaugas, kurios juos sustiprintų ir padėtų sugrįžti į pilnavertį visuomeninį gyvenimą. Sieksime pašalinti įstatymais įtvirtintą skirtingų asmenų grupių atskirtį. Tikimės, jog bus sudarytas Nacionalinis susitarimas skurdui mažinti ir atkreiptas dėmesys į socialinių paslaugų prieinamumą bei didesnį finansavimą ateityje, užtikrinantį ne tik paslaugų kokybę, bet ir geras jas teikiančių socialinių darbuotojų darbo ir apmokėjimo sąlygas.

10. Sveikatos paslaugų kokybės ir prieinamumo užtikrinimas. Kursime gyventojams patogią, prieinamą ir kokybišką, visoje šalyje paslaugas teikiančią, atsparią krizėms sveikatos priežiūros sistemą. Tikimės, kad sveikatos priežiūros sistema bus tinkamai finansuojama, užtikrinant medikams teisingas darbo ir apmokėjimo sąlygas, skatinančias juos likti dirbti Lietuvoje.

11. Kokybiškas ir efektyvus viešasis administravimas. Sudarysime galimybes į viešąjį sektorių pritraukti kuo daugiau aukščiausios kompetencijos specialistų, mažinsime besidubliuojančias funkcijas, skaitmenizuosime viešąsias paslaugas ir naikinsime biurokratinius suvaržymus. Sudarysime galimybę įgyvendinti pilotinį balsavimą internetu. Manome, jog paslaugų skaitmenizavimo kontekste yra būtina atsižvelgti į vyresnio amžiaus žmonių prieigą bei gabėjimus naudotis viešosiomis paslaugomis.

12. Įtraukioji kultūra ir jos prieinamumas. Mažinsime kultūrinę atskirtį tarp miestų ir regionų. Stiprinsime tarptautinį ir nacionalinį kultūros konkurencingumą ir kūrybos industrijų plėtrą, taip pat bendruomeninę kultūrą, ypatingą dėmesį skirsime visų visuomenės grupių regionuose kultūrinei edukacijai, skatinsime tarpkultūrinį dialogą, įvairovę, tautinių bendrijų ir jaunimo įtrauktį į kultūros vyksmą. Skatinsime atminties aktualizavimo bei bendradarbiavimo tarp kartų projektus. Lietuvos visuomenė turi išlikti jautri mūsų šalies kultūriniam palikimui, būtų reikli kultūrinio turinio kokybei, atspari ir pilietiška.

13. Atsakinga ir tvari finansų politika. Koalicijos partneriai sutaria, jog mokesčių sistemos pakeitimai bus svarstomi tik tada, kai koalicijoje bus sutarta dėl viešojo sektoriaus įsipareigojimų masto – viešųjų paslaugų, infrastruktūros, gynybos, žaliojo kurso ir ekonomikos transformacijos srityse, siekiant užtikrinti tvarų sutarto modelio finansavimą. Laikysimės nuostatos, kad darbo mokesčiai neturėtų būti didinami. Sieksime efektyviau valdyti valstybės turtą ir didinti jo teikiamą grąžą. Vis tik, siekiant darnios visuomenės ir tvarios plėtros reikėtų atkreipti dėmesį į didesnį mokesčių diferencijavimą bei perskirstymą. Europos komisija, EBPO ir kitos tarptautinės organizacijos savo rekomendacijose Lietuvai nuolat nurodo, kad mokesčiai mūsų šalyje yra per plokšti, o BVP paskirstymas per biudžetą yra per mažas.

14. Savivaldybių savarankiškumo stiprinimas. Suteiksime savivaldai daugiau galių perleisdami daugiau šiuo metu centralizuotai atliekamų funkcijų savivaldai, bei užtikrindami atsakingo savivaldos finansinio savarankiškumo įrankius. Įvertinę efektyvumą, sieksime valstybinių institucijų ir paslaugų centrų perkėlimo į regionus bei valstybės tarnybos darbo vietų decentralizavimo. Skirsime daugiau dėmesio papildomų investicijų pritraukimui į regionus. Šiame kontekste ypatingai svarbus vaidmuo tenka socialiniam dialogui, kuris šiuo metu regionuose yra nepakankamas, ir teritoriniams kolektyviniams susitarimams.

Pagarbiai

 

Lietuvos profesinės sąjungos Solidarumas” pirmininkė Kristina Krupavičienė

0 komentaras
0

Palikti komentarą