Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas” koordinacinė taryba kreipėsi į Prezidentę, Ministrą Pirmininką ir Socialinės apsaugos ir darbo ministrą

autorius Solidarumas
prez skvern
 
2017 m. rugpjūčio 5 d. Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas” koordinacinė taryba kreipėsi laišku į Jos Ekscelenciją Lietuvos Prezidentę Dalią Grybauskaitę, Ministrą Pirmininką Saulių Skvernelį ir Socialinės apsaugos ir darbo ministą Liną Kukuraitį dėl didžiausios Europoje socialinės nelygybės, kuri yra Lietuvoje, ir būdų jai sumažinti.

 
LIETUVOS PROFESINĖS SĄJUNGOS „SOLIDARUMAS”
2017-08-05 KOORDINACINĖS TARYBOS
 NUTARIMAS
                                                                                    
Lietuvos profesinės sąjungos “Solidarumas” Koordinacinė taryba, įvertindama Lietuvos patirtį, kai per dešimt narystės ES metų buvo pasiekta  nežymi socialinė pažanga,  kreipiasi į Jus, kviesdama remti  stipraus Europos socialinių teisių ramsčio idėją, kuris yra būtinas, siekiant didesnės konvergencijos Europoje.  Būtina siekti ekonominės, užimtumo ir socialinės pažangos, tam, kad bendroji rinka būtų sėkminga.
 
2017 m. lapkričio 17 d. Švedijoje, Geteborge vyks aukščiausiojo lygio Europos Sąjungos viršūnių susitikimas, kuriame bus priimti sprendimai, nulemsiantys  socialinės Europos ateitį.
2017 m. balandžio 26 d.  Europos Komisija pateikė pasiūlymą dėl Europos socialinių teisių ramsčio (ESTR). Dokumente nustatoma 20 pagrindinių principų ir teisių, pagal kuriuos siekiama remti sąžiningas ir gerai veikiančias darbo rinkas bei socialinės gerovės sistemas. Ramstis sukurtas kaip atnaujinto konvergencijos didinimo proceso ir geresnių darbo ir gyvenimo sąlygų Europoje kelrodis. Visų pirma jis parengtas euro zonos šalims, tačiau taikytinas visoms prisijungti pageidaujančioms ES valstybėms narėms.
 
Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“ buvo įsitraukusi į diskusijas dėl Europos socialinių teisių ramsčio, dalyvavome renginiuose, kuriuos organizavo Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje, LR Seimas, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas. Visada pasisakėme ir pasisakome už Europos Sąjungą, kurioje stiprus socialinis matmuo. Mes  palaikome Europos profesinių sąjungų konfederacijos poziciją dėl Europos socialinių teisių ramsčio.
Europos Sąjungos sutarties 3 str. numato, jog „ES vienas iš tikslų yra skatinti savo tautų gerovę ir siekti Europos, kurioje vystymasis būtų tvarus, pagrįstas didelio konkurencingumo socialine rinkos ekonomika, kuria siekiama visiško užimtumo ir socialinės pažangos. Sąjunga kovoja su socialine atskirtimi ir diskriminacija bei skatina socialinį teisingumą ir apsaugą, moterų ir vyrų lygybę, kartų solidarumą ir vaiko teisių apsaugą“.  Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje yra įtvirtinti pagrindiniai principai, kurie yra svarbūs įgyvendinant Europos socialinį modelį.
 
Mes teigiamai vertiname EK pasiūlymą dėl Europos socialinių teisių ramsčio, kaip  priemonę judėti link didesnės konvergencijos užimtumo, socialinės apsaugos srityse. Tam, kad šis dokumentas neliktų tik dar viena politine deklaracija ar dar vienu pasižadėjimu laikytis principų, būtina parengti ir priimti veiksmų planą, bei sukurti teisinę bazę skirtą ESTR pažadėtoms teisėms įgyvendinti, socialinė politika turi tapti neatsiejama ES politikos dalis.
 
Tam, kad Europos socialinių teisių ramstis būtų įgyvendintas yra būtini šie elementai:
 
1. Socialinės pažangos protokolas socialinei Europai atkurti;
2. Turi būti numatytos priemonės, kurios užtikrintų ESTR privalomumą ir užtikrintų, kad pažadėtos socialinės teisės būtų gerbiamos ir jų laikytųsi visos ES institucijos ir visos valstybės narės;
3. Būtina parengti  pasiūlymus dėl direktyvų  užimtumo ir socialinės apsaugos srityse, tam, kad visos teisės numatytos ESTR būtų taikomos visiems darbuotojams, visose darbo vietose;
4. Būtina parengti priemones, kurios stabdytų išpuolius prieš profesines sąjungas ir apsaugotų profesinių sąjungų teises,   skatintų  kolektyvines derybas, darbo užmokesčio konvergenciją, orientuojantis į jo didinimą  ir numatyti konkrečius veiksmus,  siekiant sustabdyti socialinį dempingą ES;
5. Nustatyti konkrečius tikslus, kurie paskatintų didėjančią socialinę konvergenciją, orientuojantis į ES šalis, kuriose yra aukštesni socialiniai standartai ir socialinę pažangą;
6. Sukurti programą, kuri remtų socialinių partnerių įtraukimą ir dalyvavimą visais lygmenimis.
 
Europos profesinių sąjungų konfederacija ragina atkreipti į dėmesį į tam tikrus ESTR teksto skyrius, kai kurias teksto vietas reikėtų taisyti.
Ypatingą dėmesį reikėtų atkeipti į ESTR II skyrių. „Tinkamos darbo sąlygos“. 
Saugus ir lankstus užimtumas.
„Atsižvelgiant į teisės aktus ir kolektyvines sutartis darbdaviams užtikrinamas reikiamas lankstumas, leidžiantis greitai prisitaikyti prie pasikeitusių ekonominių aplinkybių“ – turėtų būti užtikrintos tam tikra apsaugos priemonės darbuotojams, aiškiai nurodanti, kad yra „Pareiga apsaugoti darbuotojų interesus“;
„Skatinamos naujoviškos darbo formos, leidžiančios užtikrinti geras darbo sąlygas. Skatinamas verslumas ir savarankiškas darbas. Sudaromos geresnės profesinio judumo galimybės“- svarbu pabrėžti ir pripažinti, kad egzistuoja fiktyvus savarankiškas darbas, ir kad tokių darbuotojų statusu nebūtų piktnaudžiaujama;
 
Informavimas apie įdarbinimo sąlygas ir apsauga atleidimo atveju.
 
“Prieš atleidimą iš darbo darbuotojai turi teisę būti informuoti apie atleidimo priežastis ir teisę į pakankamo ilgio įspėjimo laikotarpį. Jie turi teisę pasinaudoti veiksminga ir nešališka ginčų sprendimo sistema, o nepagrįsto atleidimo atveju – teisę į teisminę gynybą, įskaitant tinkamą kompensaciją“ – tai gali tapti problema, kadangi darbdaviai  gali tiesiog „nusipirkti“ teisę neteisėtai atleisti darbuotojus. Siekiant kovoti su tuo, svarbu, kad Ramstyje būtų pripažįstama teisė į grąžinimą į darbą ir neteisėtų, ir netinkamų atleidimų iš darbo prevencija.
 
 
Lietuvos profesinės sąjungos  „Solidarumas“
Pirmininkė Kristina Krupavičienė
 
 
0 komentaras
0

Palikti komentarą