Seimas balsavo už darbo kodekso pataisas

autorius Solidarumas

2013 m. gruodžio 10 d. vakarinėje sesijoje LR Seimas  vieno balso persvara nubalsavo už Darbo kodeks pataisas. Priėmus Darbo kodekso pataisas yra  atsisakyta atsiskaitymo lepelių įteikimo visiems darubotojams, darbo grafikų viešo skelbimo, darbo pažymėjimų ir sutarčių registravimo, supaprastinta darbo laiko apskaita ir darbo sutarties naudojimas. Praplėstas sezoninis darbo sutarčių taikymas. Šiais pakeitimasi siekiama mažinti adminsitracinę verslo naštą.

Profesinės sąjungos reikalauja sudaryti darbo grupę, kuri būtų atsakinga už kompleksinį LR darbo kodekso peržiūrėjimą.

LIETUVOS RESPUBLIKOS

DARBO KODEKSO 24, 99, 112, 147, 175, 202, 212 IR 256 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2013 m.            d. Nr.

Vilnius

 

(Žin., 2002, Nr. 64-2569; 2005,  Nr. 67-2400, Nr. 85-3138; 2008, Nr. 63-2375; 2009, Nr. 93-3993; 2010, Nr. 81-4221; 2012, Nr. 69-3527, Nr. 82-4270, Nr. 135-6859)

 

1        straipsnis. 24 straipsnio 4 dalies pakeitimas

             Pakeisti 24 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

            ,,4. Socialinėje partnerystėje nacionaliniu, šakos (gamybos, paslaugų, profesiniu), teritoriniu (savivaldybės, apskrities) lygiu darbdaviams ‒ iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų išlaikomoms įmonėms, įstaigoms, organizacijoms ‒ atstovauja šių įmonių, įstaigų, organizacijų steigėjas Vyriausybė ar jo jos įgaliota institucija, kuriai tenka šiame Kodekse nustatytos darbdavių organizacijos teisės ir pareigos.

 

    2 straipsnis. 99 straipsnio 2 ir 3 dalių  pakeitimas

1.     Pakeisti 99 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

    „2. Darbo sutartis turi būti sudaroma raštu, nurodant darbdavio pavadinimą, adresą, darbdavio atstovo vardą, pavardę, pareigas (jei darbdavys fizinis asmuo,  jo vardą, pavardę, asmens kodą, adresą), darbuotojo vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamosios vietos adresą, darbo sutarties sudarymo datą, būtinąsias darbo sutarties sąlygas (Kodekso 95 straipsnio 1 ir 2 dalys), darbo užmokestį (Kodekso 95 straipsnio 3 dalis), darbo laiko trukmę ir kitas šalių sulygtas darbo sutarties sąlygas. Darbo sutartis gali būti sudaroma pagal Vyriausybės patvirtintą pavyzdinę formą. Rašytinė darbo sutartis sudaroma dviem egzemplioriais. Darbo sutartį pasirašo darbdavys arba jo įgaliotas asmuo ir darbuotojas. Vienas pasirašytas darbo sutarties egzempliorius įteikiamas darbuotojui, kitas lieka darbdaviui. Darbo sutartis tą pačią dieną įregistruojama darbo sutarčių registravimo žurnale. Toks žurnalas neprivalomas, jei darbdavys yra fizinis asmuo, samdantis tris ir mažiau darbuotojų. Ne vėliau kaip prieš darbo pradžią kartu su antruoju darbo sutarties egzemplioriumi darbdavys įteikia darbuotojui pastarojo tapatybę patvirtinantį dokumentą (darbo pažymėjimą). Darbo sutarties pavyzdinę formą, registravimo taisykles, taip pat darbuotojo tapatybę patvirtinančio dokumento formą, jo išdavimo, nešiojimo bei pateikimo kontroliuojančioms institucijoms tvarką nustato Vyriausybė.“

2.     Pakeisti 99 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

                ,,3. Darbdavys užtikrina, kad darbuotojui būtų leidžiama dirbti tik pasirašius su juo darbo sutartį, ir įteikus jam antrą sutarties egzempliorių ir išdavus jo tapatybę patvirtinantį dokumentą. Už tinkamą darbo sutarties sudarymą atsako darbdavys“.

 

3        straipsnis. 112 straipsnio 1 dalies pakeitimas

             Pakeisti 112 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

              ,,1. Sezoninė darbo sutartis sudaroma sezoniniams darbams atlikti. Sezoniniais vadinami darbai, kurie dėl gamtinių ir klimato sąlygų ar sezoninių pokyčių rinkoje dirbami ne visus metus, o tam tikrais periodais (sezonais), ne ilgesniais kaip aštuoni mėnesiai (vienas po kito einančių dvylikos mėnesių laikotarpiu), ir yra įtraukti į sezoninių darbų sąrašą ar nustatyti kolektyvinėje sutartyje.“

                    

 4 straipsnis. 147 straipsnio 3 ir 6 dalių pakeitimas

 1. Pakeisti 147 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

              ,,3. Darbuotojai privalo dirbti darbo (pamainų) grafikuose nustatytu laiku. Darbo grafikai paskelbiami viešai įmonių ir jų padalinių informaciniuose stenduose ar kolektyvinėje sutartyje, o kai jos nėra, ‒ darbo tvarkos taisyklėse nustatyta tvarka ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki šių grafikų įsigaliojimo. Kolektyvinėje sutartyje, o kai jos nėra, ‒ darbo tvarkos taisyklėse gali būti nurodyti atvejai, kai darbo  grafikai paskelbiami ne vėliau kaip prieš savaitę iki šių grafikų įsigaliojimo. Įmonėse, įstaigose, organizacijose, atskiruose cechuose, baruose, kuriuose taikoma suminė darbo laiko apskaita, ir darbams, kuriems taikoma suminė darbo laiko apskaita, darbo grafikai paskelbiami viešai įmonių ir jų padalinių informaciniuose stenduose ar kolektyvinėje sutartyje, o kai jos nėra, ‒  darbo tvarkos taisyklėse nustatyta tvarka ne vėliau kaip prieš savaitę iki šių grafikų įsigaliojimo. Darbdavys privalo užtikrinti tolygų pamainų keitimąsi.“

               2.  Pakeisti 147 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

               ,,6. Darbuotojų dirbtas darbo laikas žymimas darbdavio patvirtintos formos darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose, atskirai nurodant viršvalandinių darbų trukmę, dirbto darbo laiko trukmę poilsio ir švenčių dienomis, naktį bei nukrypimus nuo normalių darbo sąlygų, arba Vyriausybės patvirtintos pavyzdinės formos darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose.“

 

   5 straipsnis. 175 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 175 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

                ,,175 straipsnis. Nepanaudotų kasmetinių atostogų suteikimas atleidžiant iš darbo

               Atleidžiant darbuotoją iš darbo (išskyrus atvejus, kai atleidžiama dėl jo paties kaltės), nepanaudotos kasmetinės atostogos, jo pageidavimu suteikiamos nukeliant atleidimo data, bet ne daugiau kaip už trejų darbo  metų  nepanaudotas  kasmetines  atostogas, jei darbuotojas faktiškai  galėjo  jomis  pasinaudoti  ir kolektyvinėje sutartyje nenustatyta kitaip. Tokiu atveju atleidimo iš darbo diena yra laikoma kita diena  po kasmetinių atostogų pabaigos dienos.

 

6 straipsnis. 202 straipsnio pakeitimas

                Pakeisti 202 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

   ,,202 straipsnis. Atsiskaitymo lapeliai Darbuotojo informavimas apie darbo užmokestį ir dirbtą darbo laiką

                1. Visiems darbuotojams darbdavys turi įteikti atsiskaitymo lapeliusDarbuotojui prašant, bet ne dažniau kaip kartą per mėnesį, jo nurodytu būdu (raštu, elektroniniu paštu ar kitais būdais) darbdavys pateikia informaciją darbuotojui apie jam apskaičiuotas, išmokėtas ir išskaičiuotas sumas ir apie dirbto darbo laiko trukmę, atskirai nurodydamas viršvalandinių darbų trukmę.

    2. Į atsiskaitymo lapelius įrašoma informacija apie darbuotojui apskaičiuotas, išmokėtas ir išskaičiuotas sumas ir apie dirbto laiko trukmę, atskirai nurodant viršvalandinių darbų trukmę.“

 

7 straipsnis. 212 straipsnio 2 dalies pakeitimas

Pakeisti 212 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

,,2. Jei darbuotojas esant šio straipsnio 1 dalyje nurodytoms aplinkybėms perkeliamas į kitą, mažiau apmokamą darbą, mokamas darbo užmokesčio skirtumas tarp ankstesnio vidutinio darbo užmokesčio ir gaunamo uždarbio pagal atliekamą darbą, kol bus gauta valstybinės socialinės medicininės ekspertizės komisijos Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  išvada dėl darbuotojo darbingumo.“

 

8 straipsnis. 256 straipsnio 1 dalies pakeitimas

Pakeisti 256 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

,,1. Visiškos materialinės atsakomybės sutartis gali būti sudaroma su darbuotojais, kurių darbas yra tiesiogiai susijęs su materialinių vertybių saugojimu, priėmimu, išdavimu,  pardavimu, pirkimu, gabenimu, ir dėl priemonių, perduotų darbuotojui naudotis darbe. Konkrečių darbų ir pareigų sąrašas nustatomas kolektyvinėje sutartyje, o kai jos nėra, ‒ darbo tvarkos taisyklėse. Ši sutartis įforminama raštu. Joje turi būti nustatyta, už kokias materialines vertybes darbuotojas prisiima visišką materialinę atsakomybę ir kokius įsipareigojimus prisiima darbdavys, užtikrindamas sąlygas, kad žala neatsirastų.“

 

straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas

1.      Šio įstatymo  3 ir 4 straipsniai įsigalioja  2014  m. vasario 1 d.

2.      Šio įstatymo 5 straipsnis įsigalioja 2015 m. gruodžio 1 d.

3. Iki šio įstatymo įsigaliojimo pradėtos kolektyvinės derybos nacionaliniu, šakos, teritoriniu lygiu iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų išlaikomose įmonėse, įstaigose, organizacijose baigiamos vadovaujantis iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusiomis nuostatomis.

           

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

0 komentaras
0

Palikti komentarą