Seimo kontrolieriaus atsakymas dėl kalėjimo medikų darbo pertvarkos

autorius Solidarumas
seim kontrol

2018 m. lapkričio 30 d. Lietuvos profesinės sąjungos Solidarumas” generalinis sekretorius Ričardas Garuolis nusiuntė paklausimą Seimo kontrolieriui, prašydamas paaiškinti ar Kalėjimo departamente vykdomos medikų darbo reformos, nepažeis nuteistųjų teisės laiku gauti tinkamas sveikatos priežiūros paslaugas. 

Pateikiame 2019 m. vasario 6 d. Seimo kontrolieriaus atsakymą.

Lietuvos profesinės sąjungos Solidarumas” generaliniam sekretoriui Ridardui Garuoliui,

Kopija: Lietuvos Respublikos teisingumo ministrui Elvinui Jankevičiui, Lietuvos Respublikos vaiko teisių kontrolierei Editai Žiobienei, Kalejimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos vadovui Robertui Krikštaponiui, Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriaus-pataisos namų vadovui Vytautui Lamauskui.

DĖL PAGARBOS ŽMOGAUS TEISEMS IR LAISVĖMS PERTVARKANT PATAISOS ISTAIGAS

 

Atsakydami Jums norėtume pastebėti, kad, vykdydama nacionalines Žmogaus teisių institucijos funkcijas, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaiga nevertina pataisos lstaigų reformos pagristumo arba Žmogiškųjų bei finansinių išteklių panaudojimo efektyvumo, neatlieka pataisos įstaigų finansinio ir veiklos audito, tačiau siekia, kad vykdant reformą nebūtų pažeistos (paleidžiamos) bausmę atliekančių asmenų Žmogaus teisės ir laisvės (Seimo kontrolierių įstatymo (toliau – Įstatymas) 3 str. 2 d. ir 192 str. 1 d.).

Būdama nacionaline Žmogaus teisių institucija (Įstatymo 3 str. 2 d,. ir 192 str. 1 d.) bei atlikdama prevencijos institucijos funkcijas (Įstatymo 3 str. 3 d. ir 191 str.4 d. I ir 2 p.), Seimo kontrolierių įstaiga atlieka Žmogaus teisių stebėseną bei kankinimų prevenciją nuolat tikrindama, kaip laisvės apribojimo vietose elgiamasi su asmenimis, kurių laisvė apribota; vertindama visą informaciją apie elgesį su asmenimis, kurių laisvė apribota, apie jų laikymo sąlygas.

Pastebėtina, kad vykdydamas nacionalinę Žmogaus teisių institucijos ir prevencijos institucijos funkcijas Seimo kontrolierius organizavo susitikimus su Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir Kalejimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos atstovais (1), bausmę atliekančių asmenų teises ginančių asociacijų atstovais (2) bei lankėsi laisvės apribojimo vietose (3) siekdamas išsiaiškinti pataisos įstaigų reformos metu kylančias problemas.

Norėdamas išsiaiškinti Jūsų rašte nurodytas aplinkybes bei įsigilinti į reformą vykdančių institucijų argumentus del Jūsų rašte nurodytų aplinkybių, Seimo kontrolierius 2019 m. vasario 5 d.organizavo susitikimą, kuriame buvo aptarti aktualus su pataisos įstaigų reforma susiję klausimai bei atkreiptas dėmesys į tai, kad vykdant pataisos įstaigų reformą būtina remtis pagarbos Žmogaus teisėms ir laisvės principais.

Pasisakydamas del sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo pataisos įstaigose Seimo kontrolierius atkreipė dėmesį, kad medicinos paslaugos įkalinimo istaigose turėtų b0ti organizuotos taip, kad visi bausmę atliekantys asmenys turėtų galimybę naudotis medicinos paslaugomis, kurios teikiamos šalyje, vengiant diskriminacijos teisinės padėties pagrindu.

Seimo kontrolierius priminė, kad Europos kalinimo taisyklėse (40 p.) minima, kad Sveikatos priežiūros tarnybos kalinimo įstaigoje turi stengtis nustatyti ir gydyti visus fizinius arba psichinius susirgimus bei sutrikimus, nuo kurių kaliniai gali kentėti. Visos reikalingos medicinos, chirurgijos ir psichiatrijos paslaugos, įskaitant ir tas paslaugas, kurios yra prieinamos visuomenėje, turi būti suteiktos kaliniui.

Be to, atkreipė demesį, kad Europos komiteto prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą (CPT) rekomendacijose ([CPT/Inf (93) 12] 35p.) pastebima, kad įkalinimo įstaigos patalpose nuolat turėtų būti  asmuo, turintis kvalifikacijų sveikatos priežiūros srityje ir galintis suteikti pirmąją medicinos pagalbą, apžiūrėti ir įvertinti asmens sveikatą, panaudojus specialiąsias priemones prieš jį ar jam susižalojus ir pan.

Be to, (CPT) rekomendacijose ([CP inf (93) 12] 71 p.) pastebima, kad, siekiant užtikrinti sveikatos tamybų nepriklausomybę sveikatos priežiūros srityje, medicinos darbuotojai kaip įmanoma labiau turėtų būti susiję su visuomenine sveikatos priežiūros sistema.

Be to, susitikime buvo atkreiptas dalyvių dėmesys, kad vykdant pataisos įstaigų reformą būtina atsižvelgti į ypatingos nuteistųjų grupės – nepilnamečių poreikius, skiriant jiems reikiamą dėmesį bei vengiant bet kokios neigiamos suaugusiųjų nuteistųjų įtakos jų socialinei emocinei raidai, pozityvaus elgesio formavimuisi, kad nepilnamečių laikymo rėžimas būtų kuo atviresnis, raidai, pozityvaus elgesio formavimuisi, kad nepilnamečių laikymo rėžimas būtų kuo atviresnis, atsižvelgiant į jų amžių, taip pat būtų atkreiptas tinkamas dėmesys į jų reabilitaciją.

Seimo kontrolierius taip pat pastebėjo, kad tarptautiniuose standartuose minima, jog, jei nėra galimybės įsteigti atskiros įstaigos, pvz:., dėl materialinių i5teklių trūkumo arba nepakankamo kalinių skaičiaus, asmenys turėtų būtų laikomi atskirame pastate, kur nepilnamečiai neturėtų jokio prieigos (įskaitant vaizdą, garsą) prie kitų pataisos įstaigos skyrių. Tokiais atvejais turi būti garantuotas atskyrimas, atsižvelgiant ne tik į kameras ir bendrabučius, bet ir į viešąsias zonas, tokias kaip įkalinimo įstaigos parduotuvė, laisvalaikio zonos, dirbtuvės.

Be to, turi būti imamasi priemonių, kad būtų išvengta kontaktų tarp atskirtų kalinių kategorijų. Atskyrimo priemonės taip pat neturėtų pabloginti atitinkamų asmenų gydymo ar materialinių sąlygų.

(1) Teisingumo ministras ir Kalėjimo departamento vadovas Seimo kontrolieriui pristatė, kaip bus vykdoma reforma ir sperndžiamos kitos problemos

(2) Seimo kontrolieriaus patarėjai įsitikino – trūksta ne tik prižiūrėtojų, tačiau įkalinimo įstaigose neveikia vaizdo kameros, veikiančių kamerų vaizdas vos įžiūrimas.

Seimo kontrolieriaus patarėjai įsitikino – trūksta ne tik prižiūrėtojų, tačiau įkalinimo įstaigose neveikia vaizdo kameros, veikiančių kamerų vaizdas vos įžiūrimas.

Pagarbiai

Seimo kontrolierių įstaigos vadovas                                                         Augustinas Normantas

0 komentaras
0

Palikti komentarą