Socialinio dialogo vystymas ir interesų derinimas, siekiant racionalių sprendimų, ekonominės ir socialinės pažangos

autorius Solidarumas

LPS „Solidarumas“ kartu su LIETUVOS VERSLO DARBDAVIŲ KONFEDERACIJA, kitais patrneriais ir projekte dalyvaujančiomis organizacijomis įgyvendina projektą Europos socialinio fondo finansuojamą projektą „Socialinio dialogo vystymas ir interesų derinimas, siekiant racionalių sprendimų, ekonominės ir socialinės pažangos“ (VP1-1.1-SADM-02-K-01-009) kuriuo siekiama padidinti socialinio dialogo kokybę, suaktyvinti regionuose socialinių partnerių įsitraukimą į socialinį dialogą, sustiprinti įmonėse darbuotojų atstovavimo ir gynimo funkciją, perimti užsienio šalių profesinių sąjungų gerąją praktiką.

Lietuva atsilieka Europoje pagal kolektyvinių sutarčių įmonėse skaičių, kolektyvinių sutarčių teritorinė aprėptis nedidelė, todėl projekto metu bus parengtos ir pasirašytos įmonių ir teritorinės kolektyvinės sutartys.

Tai sudarys sąlygas efektyvinti abiejų socialinio dialogo pusių komunikaciją, didinti socialinio dialogo kokybę ir lengviau darbuotojams prisiderinti prie rinkos pokyčių. Siekiant lygiavertės partnerystės projekte numatyti socialinio dialogo gebėjimų tobulinimo mokymai – kolektyvinių sutarčių rengimas, derybų menas, darbo teisė, lyčių lygybės darbe užtikrinimas ir kt. Įmonėse silpna darbuotojų atstovavimo ir gynimo funkcija, darbo inspekcija negali prieiti prie kiekvienos darbo vietos, nepastebi visų nusižengimų, o Lietuvoje nepakankamai vertinami darbuotojai išvažiuoja dirbti į kitas šalis – didėja emigracija, todėl būtini ir projekto metu įmonėse bus steigiami saugos ir sveikatos komitetai. Tai užtikrins darbo saugos reikalavimų laikymąsi, nelaimingų atsitikimų darbe prevenciją. Siekiant didinti galimybes konstruktyviai bendradarbiauti skirtingoms socialinio dialogo pusėms, bus įsteigtos trišalės tarybos savivaldybėse ir dvišalės komisijos.

Be to, projekte numatytas tarptautinis bendradarbiavimas sudarys sąlygas pasinaudoti gilesnes socialinio dialogo skatinimo tradicijas turinčių šalių patirtimi ir gerąja praktika.

Informacija apie projektų valdymą ir projekto partnerių pasirinkimą:

Projektas bus vykdomas kartu su kitą socialinio dialogo pusę atstovaujančiu partneriu LIETUVOS VERSLO DARBDAVIŲ KPNFEDERACIJA, Akmenės r. verslininkų asociacija, Akmenės r. PS „Solidarumas“ ir su 4 savivaldybių adminisracijomis. Ši partnerystė yra pagrįsta ir turi pridėtinę vertę – užtikrins projekto tikslų ir kiekybinių rodiklių pasiekimą, prisidės įgyvendinant priemonės „Socialinio dialogo skatinimas“ tikslus. Šie partneriai pasirinkti, nes socialinis dialogas efektyvus tik dalyvaujant darbuotojų, darbdavių ir savivaldybių administracijos atstovams. Projekto įgyvendinimo metu numatytas tarptautinis bendradarbiavimas – partnerystės principų diegimo skatinimo akcijos, skirtos pasidalyti patirtimi arba ją perimti iš užsienio partnerių. Tarptautinio bendradarbiavimo veiklos, keitimasis gerąja patirtimi socialinio dialogo srityje numatytas pasirašytoje Tarptautinio bendradarbiavimo sutartyje.

Projekto tęstinumas:

Projekto rezultatai – apmokyti socialinių partnerių atstovai, pasirašyta teritorinė kolektyvinė sutartis, įsteigtas saugos ir sveikatos komitetas, pasirašytos įmonių kolektyvinės sutartys, įsteigta dvišalė komisija turės ilgalaikę naudą socialinio dialogo skatinimo srityje bendradarbiaujant tiek regioniniu, tiek nacionaliniu lygmeniu. Po projekto bus užtikrintas projekto tęstinumas – bus siekiama pasirašyti dar daugiau kolektyvinių sutarčių pagal projekto metu parengtus sutarčių projektus, įsteigti naujus saugos ir sveikatos komitetus įmonėse pagal parengtus nuostatų projektus, apmokyti skirtingų socialinio dialogo pusių atstovai galės konstruktyviau ir efektyviau bendradarbiauti. Už projekto tęstinumą atsakingas Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“ pirmininkas.

0 komentaras
0

Palikti komentarą