Teisingumo ministrė nurodė rasti lėšų kalėjimo medikų algoms didinti

autorius Solidarumas
IRGI 2

Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas” gavo atsakymą iš Teisingumo ministrės Evelinos Dobrovolskos dėl kalėjimo medikų atlyginimų didinimo.

Ministrė paragino Kalėjimo departamentą ir Laisvės atėmimo vietų ligoninę ieškoti papildomų finansinių galimybių ir siekti, kad medicinos personalo darbo užmokestis kuo sparčiau artėtų prie viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio ir apie priimtus sprendimus informuoti Teisingumo ministeriją ir Lietuvos profesinę sąjungą „Solidarumas“.

Visą raštą skaityti žemiau.

Lietuvos profesinei sąjungai „Solidarumas“ 2021-03- Nr. (1.39K) 7R-

Į 2021-02-01 Nr. 10-011

Kalėjimų departamentui prie

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 

Laisvės atėmimo vietų ligoninei

 

DĖL DARBO UŽMOKESČIO ĮKALINIMO ĮSTAIGŲ MEDIKAMS PADIDINIMO

 

Teisingumo ministerija išnagrinėjo Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ prašymą tarpininkauti, kad laisvės atėmimo vietų ligoninės specialistams būtų nustatyti maksimalūs pareiginės algos kintamosios dalies koeficientai.

Atkreipiame dėmesį, kad biudžetinės įstaigos darbuotojo pareiginės algos kintamosios dalies nustatymas yra siejamas su jo praėjusių metų veiklos vertinimu pagal darbuotojui suformuluotas metines užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius bei gebėjimus atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas1.

Darbuotojo veiklą vertina jo tiesioginis vadovas. Atsižvelgiant į tai, Teisingumo ministerija neturi svertų daryti kokį nors poveikį sveikatos priežiūros specialistų praėjusių metų veiklos vertinimo procesui, nuo kurio rezultatų tiesiogiai priklauso ir konkretaus darbuotojo pareiginės algos kintamosios dalies dydžio nustatymas.

Suprasdami profesinės sąjungos rūpestį, kuo geriau užtikrinti savo narių interesus, informuojame, kad siekiant bausmių vykdymo sistemos sveikatos priežiūros specialistams tinkamai atlyginti už COVID-19 pandemijos metu pakitusį darbo pobūdį ir mastą, kaip ir visiems kitiems šalies medikams, organizuojantiems ir (ar) teikiantiems sveikatos priežiūros paslaugas COVID-19 liga sergantiems pacientams, Vyriausybės nustatyta tvarka2 jų darbo užmokestis papildomai buvo didinamas (mokant 60-100 proc. priedą prie pareiginės algos) iš teritorinės ligonių kasų šiam tikslui tiesiogiai skiriamų lėšų.

Pažymėtina, kad nurodytus priedus gauna apie 80 darbuotojų.

Kartu informuojame, kad kitiems darbuotojams, kurie negali pretenduoti į tiesiogines teritorinės ligonių kasos išmokas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo, mokami priedai ir priemokos iš Laisvės atėmimo vietų ligoninės biudžeto.

Pavyzdžiui, nuo 2020 m. balandžio 22 d. mokamos priemokos (už papildomų funkcijų vykdymą) tiems sveikatos priežiūros specialistams, kurie ima mėginius pareigūnams/darbuotojams/nuteistiesiems dėl COVID-19 ligos nustatymo arba suveda informaciją apie atliktus tyrimus duomenis į e. sveikatos sistemą. Be to, iki 10 – 15 proc. padidintas sveikatos priežiūros specialistams mokamas pareiginės algos priedas už pavojingas darbo sąlygas (iki COVID-19 pandemijos pradžios šis priedas siekė 5 proc.), o esant finansinėms galimybėms, nurodyto priedo dydis yra didinamas dar daugiau (pavyzdžiui, 2020 m. gruodžio mėn. visiems sveikatos priežiūros specialistams, negaunantiems tiesioginių išmokų iš teritorinės ligonių kasos, buvo išmokėti 30 proc. pareiginės algos siekiantys priedai).

Apibendrinant informuojame, kad 2021 m. bausmių vykdymo sistemos asmens sveikatos priežiūros specialistams skirtas darbo užmokesčio fondas nebuvo mažinamas.

Pažymėtina ir tai, kad įgyvendinta asmens sveikatos priežiūros paslaugų gerinimo bausmių vykdymo sistemoje pertvarka siekta minėtų paslaugų teikimą finansuoti iš kelių finansavimo šaltinių3, tokiu būdu sudarant galimybes mokėti konkurencingą darbo užmokestį ir šios sistemos medicinos personalui.

Atsižvelgiant į tai, kad Kalėjimų departamentas paskirsto valstybės biudžeto asignavimus jam pavaldžių įstaigų vykdomoms programoms, tvirtina ir tikslina Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų programų sąmatas4, maloniai prašome Kalėjimų departamentą ir Laisvės atėmimo vietų ligoninę ieškoti papildomų finansinių galimybių ir siekti, kad medicinos personalo darbo užmokestis kuo sparčiau artėtų prie viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio ir apie priimtus sprendimus informuoti Teisingumo ministeriją ir Lietuvos profesinę sąjungą „Solidarumas“.

 

Teisingumo ministrė Evelina Dobrovolska

 

1 Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 9 straipsnio 3 dalis.

2 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. balandžio 29 d. nutarimas Nr. 449 „Dėl Sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio didinimo karantino metu tvarkos aprašo patvirtinimo“.

3 Valstybės biudžeto lėšos ir Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos.

4 Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2012 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. 1R-58 „Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ 8.26 papunktis.

 

0 komentaras
0

Palikti komentarą