Teisininkai konsultuoja

autorius Jovita

2021 m. liepos 10 d. (šeštadienį) į LPS “Solidarumas”  “karštosios linijos“ telefonu paskambino Baltarusijos pilietis KK (redakcijai tikras vardas ir pavardė yra žinomi), dirbantis statybos įmonėje. Įsidarbino birželio 19 d.. Darbo sutartis neterminuota. Liepos 10 d. iš ryto paskambino darbdavys ir paklausė kodėl jo nėra darbe? Vaikinas atsakė, jog šiandien šeštadienis ir jam laisvadienis.
Paklausėme kaip darbo sutartyje sutartas darbo laikas? Ar yra darbo grafikai, ar darbuotojas buvo supažindintas su darbo grafiku? Nes jeigu buvo darbo grafikas ir darbuotojas žinojo, kad turi dirbti šeštadienį, neatėjimas į darbą be svarbios priežasties yra šiuršktus darbo drausmės pažeidimas. Darbuotojas sakė, jog darbo grafiko nematė. Patarėme pirmadienį nueiti į darbą ir dar kartą  pasikalbėti su darbdaviu.  

Klausimas:
Klausimas, kaip elgtis, tokiu atveju?
Ar darbdavys gali atleisti darbuotoją, jam paskambinęs telefonu?
Kokie įspėjimo dėl atleidimo terminai?

Atsakymas:
Ar darbdavys gali atleisti darbuotoją, jam paskambinęs telefonu? 
Lietuvos Respublikos darbo kodekso 64 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu šis kodeksas ar kiti įstatymai nustato darbdavio pareigą įspėti darbuotoją apie darbo sutarties nutraukimą, šis įspėjimas turi būti pateiktas raštu. 
Darbo kodekso 25 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad darbo sutarties šalies kitai darbo sutarties šaliai šio kodekso, kitų darbo teisės normų ar sutarčių nustatytais atvejais perduodami dokumentai (pranešimai, prašymai, sutikimai, prieštaravimai ir kita) ir kita informacija turi būti pateikiami raštu. Dokumentų ir informacijos tinkamu pateikimu raštu laikomi tie atvejai, kada duomenys perduodami įprastai naudojamomis informacinių technologijų priemonėmis (elektroniniu paštu, mobiliaisiais įrenginiais ir kita) su sąlyga, kad įmanoma nustatyti informacijos turinį, jos pateikėją, pateikimo faktą ir laiką, taip pat sudarytos protingos galimybės ją išsaugoti. Jeigu darbo sutarties šalis nurodo pagrįstas abejones dėl šių abiejų sąlygų buvimo, įrodyti, kad jos buvo sudarytos, privalo darbdavys. 
Taigi Darbo kodeksas nustato, kad įspėjimas apie darbo sutarties nutraukimą visais atvejais turi būti pateiktas raštu, todėl darbdavio pateikta informacija darbuotojui apie darbo sutarties nutraukimą telefonu neatitiktų Darbo kodekso reikalavimų.  
 
Kokie įspėjimo terminai? 
Įspėjimo apie darbo sutarties nutraukimą laikotarpis priklauso ne tik nuo darbo sutarties nutraukimo pagrindo (priežasties), bet ir nuo darbuotojo darbo santykių trukmės ar nuo to, kaip socialiai pažeidžiamas darbuotojas yra: 

 1. Išbandymo laikotarpiu darbo sutartis tiek darbdavio, tiek darbuotojo gali būti nutraukta įspėjus kitą darbo sutarties šalį prieš tris darbo dienas. 
 2. Jei darbuotojas ketina nutraukti darbo sutartį savo iniciatyva, darbdavį apie tai reikėtų įspėti ne vėliau kaip prieš dvidešimt kalendorinių dienų. 
 3. Kai darbuotojas ketina nutraukti darbo sutartį dėl esančių svarbių priežasčių (pavyzdžiui, du mėnesius iš eilės ir daugiau negauna viso jam priklausančio darbo užmokesčio), darbdavį apie tai reikėtų įspėti ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas. 
 4. Kai darbdavys ketina nutraukti darbo sutartį su darbuotoju savo iniciatyva, nesant darbuotojo kaltės, darbuotojas apie tai turi būti įspėtas prieš vieną mėnesį, o jeigu darbo santykiai tęsiasi trumpiau negu vienus metus, – prieš dvi savaites. Įspėjimo terminas dvigubinamas darbuotojams, kuriems iki senatvės pensijos amžiaus likę mažiau kaip penkeri metai, ir trigubinami darbuotojams, kurie augina vaiką iki keturiolikos metų, ir darbuotojams, kurie augina neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų, taip pat nėščioms darbuotojoms, neįgaliems darbuotojams, kuriems iki senatvės pensijos amžiaus liko mažiau kaip dveji metai.  
 5. Kai darbo sutartį darbdavys ketina nutraukti savo valia, darbuotojas apie tai turėtų būti įspėtas prieš tris darbo dienas. 
 6. Darbdavio bankroto atveju darbuotojas apie darbo sutarties nutraukimą turi būti įspėtas raštu ir darbo sutartis nutraukiama penkioliktą darbo dieną nuo tokio įspėjimo įteikimo dienos. 
 7. Darbuotojui dirbant pagal terminuotą darbo sutartį ilgiau negu vienus metus, apie darbo sutarties pasibaigimą suėjus terminui darbdavys privalo raštu įspėti darbuotoją ne vėliau kaip prieš penkias darbo dienas, o jeigu darbo santykiai pagal terminuotą darbo sutartį tęsiasi ilgiau kaip trejus metus, – ne vėliau kaip prieš dešimt darbo dienų.  
 8. Dirbant pagal laikinojo darbo sutartį, laikinasis darbuotojas laikotarpiu tarp siuntimų dirbti turi teisę nutraukti laikinojo darbo sutartį savo rašytiniu pareiškimu, įspėjus laikinojo įdarbinimo įmonę ne vėliau kaip prieš penkias darbo dienas. 
 9. Pameistriui, dirbančiam pagal pameistrystės darbo sutartį nesudarius mokymo sutarties, ketinančiam šią sutartį nutraukti prieš terminą, darbdavį įspėti reikėtų prieš penkias darbo dienas. Jei pameistrystės darbo sutartį anksčiau termino nutraukti ketina darbdavys – pameistrys apie tai turėtų būti įspėtas prieš dešimt darbo dienų. Kai dirbama pagal pameistrystės darbo sutartį, sudarytą su teisės aktais reglamentuojama mokymo sutartimi dėl formaliojo ar neformaliojo mokymo, taip pat abiejų darbo sutarties šalių gali būti nutraukta prieš terminą, vieną kitą įspėjus prieš penkias darbo dienas.  
 10. Dirbant pagal darbo vietos dalijimosi sutartį ir šiai sutarčiai pasibaigus su vienu iš darbuotojų, kito darbuotojo darbo vietos dalijimosi darbo sutartis lieka galioti vieną mėnesį, iki darbo vietos dalijimosi darbo sutartis bus sudaryta su kitu darbuotoju. Jei tokia sutartis nesudaroma per minėtą vieno mėnesio terminą, darbdavys turi pasiūlyti darbuotojui dirbti visa apimtimi, o darbuotojui atsisakius, toks darbuotojas gali būti atleistas įspėjus jį prieš tris darbo dienas.  
   

Lina Bertlingė, LPS “Solidarumas“teisininkė

0 komentaras
0

Palikti komentarą