Keičiamas darbo kodeksas

autorius Jovita
dkodeksas

Lietuvos Respublikos Seime registruotas Lietuvos Respublikos darbo kodekso 56 straipsnio
pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-725).
Projekto aiškinamajame rašte pažymima, kad Darbo kodekso (toliau – Kodeksas) 47 straipsnio 1
dalies 2 punkte įtvirtintos normos, reglamentuojančios galimybes darbdaviui paskelbti prastovą
darbuotojui ar darbuotojų grupei, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė paskelbia ekstremaliąją
situaciją ir (ar) karantiną, tikslas – sudaryti galimybes darbdaviams išsaugoti darbo vietas, o šios
normos tikslui keliami šie uždaviniai: 1) valstybei – didžiąja dalimi subsidijuoti darbo vietas; 2)
darbdaviams, pasinaudojus valstybės teikiamomis subsidijomis, išlaikyti darbo santykių tęstinumą.
Šiuo prastovų teisiniu reguliavimu įtvirtintas konkretus prastovos atsiradimo pagrindas ir atskiras
šios prastovos mechanizmas, kuris yra kitoks nei Kodekso 47 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytas
įprastas prastovos mechanizmas, su kuriuo, vertinant loginiu teisės aiškinimo metodu, yra siejama
Kodekso 56 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyta darbuotojo teisė nutraukti darbo sutartį ir gauti
išeitinę išmoką.
Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, bei įvertinus Kodekso 47 straipsnio 1 dalies 2 punkto teisinio
reguliavimo tikrąją prasmę pažymėtina, jog Kodekso 56 straipsnio 1 dalies 1 punkto normos,
reglamentuojančios darbo sutarties nutraukimą darbuotojo iniciatyva dėl svarbių priežasčių,
objektas ir interesas, kurį ši teisės norma gina, nėra prastova dėl karantino paskelbimo. Tad
darbuotojui, kai prastova paskelbta išimtinai Kodekso 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu
atveju – dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės įvesto karantino, nutarus nutraukti darbo santykius,
neturėtų būti suteikiama teisė pasinaudoti Kodekse 56 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatyta teise (t.
y. papildomai gauti ir vieno ar dviejų mėnesių darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio išeitinę
išmoką).
Su teisės akto projektu galima susipažinti: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/0601bb70e3d811eb866fe2e083228059?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=a3031d03-e804-4800-9b33-2d38da5a1b97

0 komentaras
0

Palikti komentarą