Trišalės tarybos nuolatinėje darbo santykių komisijoje

autorius Solidarumas

2013 m. lapkričio 14 d. įvyko Trišalės tarybos nuolatinės darbo santykių komisijos posėdis kuriame buvo svarstyti Darbo kodekso pakeitimo pasiūlymai.

1.Darbo kodekso 177 str. pakeitimas;

2.DK 188 str. 1 ir 2 d. pakeitimas;

3.DK 134 str. pakeitimas.

1. 2012 m. lapkričio 2 d. įstatymu Nr. XI-2358, Žin., 2012, Nr. 135-6859 Seimas pakeitė Darbo kodekso177 str. 2 d. pagal kurį atleidžiant iš darbo kompensacija buvo mokama už visas nepanaudotas atostogas. Nuo 2015 m. gruodžio 1 d, kompensacija bus mokama tik už 3 metus pagal dabar galiojančią DK 177 str. 2 d. redakciją:

2. Piniginė kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas išmokama nutraukiant darbo sutartį neatsižvelgiant į jos terminą. Kompensacijos dydis nustatomas pagal nepanaudotų kasmetinių atostogų, tenkančių tam darbo laikotarpiui, darbo dienų skaičių. Jeigu darbuotojui kasmetinės atostogos nebuvo suteiktos daugiau kaip už vienerius darbo metus, kompensacija išmokama už visas nepanaudotas kasmetines atostogas, bet ne daugiau kaip už trejų darbo metų nepanaudotas kasmetines atostogas, jei darbuotojas faktiškai galėjo jomis pasinaudoti ir kolektyvinėje sutartyje nenustatyta kitaip. Darbuotojai, iki 2012 m. gruodžio 1 d. turintys nepanaudotų kasmetinių atostogų daugiau kaip už trejus darbo metus, turi teisę jas išnaudoti iki 2015 m. gruodžio 1 d. Nutraukiant darbo sutartį iki 2015 m. gruodžio 1 d., piniginė kompensacija išmokama už visas nepanaudotas kasmetines atostogas.

Tačiau liko neaišku kaip taikyti Darbo kodekso 175 str. pagal kurį atleidžiant darbuotoją iš darbo (išskyrus atvejus, kai atleidžiama dėl jo paties kaltės), nepanaudotos kasmetinės atostogos jo pageidavimu suteikiamos nukeliant atleidimo datą. Tokiu atveju atleidimo iš darbo diena yra laikoma kita diena po kasmetinių atostogų pabaigos dienos.Todėl komisija siūlo 2013 m. lapkričio 19 d. Trišalei tarybai spręsti kuriam laikui tokiu atveju gali būti perkeliama atleidimo data.

2.Seimo narys Rytis Kupčinskas pateikė įstatymo projektą Nr.XIIP-900(2) dėl Darbo kodekso 188 str. 1 ir 2 d. pakeitimo, kur siūloma 1. Pakeisti 188 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip: „1. Darbo apmokėjimo sąlygos, dydžiai, profesijų ir pareigų tarifiniai ir kvalifikaciniai reikalavimai, darbo normos, darbų ir darbuotojų tarifikavimo tvarka, įvertinus profesinę riziką, nustatomi kolektyvinėse sutartyse.“. 2. Pakeisti 188 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:„2. Konkretūs valandiniai tarifiniai atlygiai, mėnesinės algos, kitos darbo apmokėjimo formos ir sąlygos, darbo normos (išdirbio, laiko, aptarnavimo ir kt.) nustatomos kolektyvinėse ir darbo sutartyse.“ Darbdavių ir valstybės atstovai nesutiko su tokia DK 188 str. 1 d. redakcija, todėl klausimas yra perduotas Trišalei tarybai.

3. Seimo narys A.Sysas siūlo įstatymo propjektu Nr XIIP-2887 Darbo kodekso 134 straipsnio 2 dalyje po žodžio ,,ar” įrašyti žodį ,,motyvuotą” ir šią 2 ir 3 dalis išdėstyti taip:,,2. Ar patenkinti darbdavio pareiškimą duoti sutikimą atleisti darbuotojų atstovą, atstovaujamasis organas privalo nuspręsti per keturiolika dienų nuo pareiškimo gavimo. Darbuotojams atstovaujantis organas sutikimą ar motyvuotą nesutikimą atleisti darbuotoją iš darbo turi pateikti raštu. Jeigu per šį laikotarpį darbuotojams atstovaujantis organas darbdaviui atsakymo neduoda, darbdavys turi teisę nutraukti darbo sutartį; 3. Darbdavys turi teisę teismo tvarka ginčyti darbuotojams atstovaujančio organo atsisakymą duoti sutikimą atleisti darbuotojų atstovą. Teismas gali panaikinti tokį sprendimą, jei darbdavys įrodo, kad šis sprendimas iš esmės pažeidžia jo interesus darbuotojams atstovaujantis organas nepakankamai motyvavo savo sprendimą.

Su tokiu siūlymu nesutinka darbdaviai, todėl DK 188 str. 2 ir 3 d. pakeitimo įstatymo projektas bus svarstomas Trišalėje taryboje 2013 m. lapkričio 19 d.

Vyr. teisininkas P.Grėbliauskas 8686 17391

0 komentaras
0

Palikti komentarą