UAB „LTP TEXDAN“ pasirašyta kolektyvinė sutartis

autorius Solidarumas
IMG 20190709 121506 11

2019 m. liepos 9 d. Kėdainiuose UAB LTP TEXDAN” ir Kėdainių siuvimo įmonių profesinė sąjunga Solidarumas” pasirašė kolektyvinę sutarį. Šios kolektyvinės sutarties tikslas – reguliuoti tarpusavio santykius tarp bendrovės darbuotojų, Profesinės sąjungos ir Bendrovės dėl darbo, darbo apmokėjimo, darbo organizavimo, darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo ir poilsio laiko bei kitų socialinių ir ekonominių sąlygų bei garantijų. Sutarties pasirašyme dalyvavo ir Lietuvos profesinės sąjungos Solidarumas” pirmininkės pavaduotojas Rimtautas Ramanauskas, kuris dalyvavo derybose ir padėjo parengti šį kolektyvinės sutarties projektą.

Kolektyvinė sutartis taikoma visiems Bendrovės darbuotojams, kai ją patvirtina visuotinis darbuotojų susirinkimas (konferencija). Kolektyvinėje sutartyje Šalys reglamentuoja papildomas darbo ir tarpusavio santykių nuostatas, kurios nėra reglamentuojamos Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir kurių reguliavimo bei nustatymo teisė yra suteikta įmonėms.

Darbdavys šia sutartimi įsipareigoja:
-Tinkamai organizuoti darbuotojų darbą, laikytis galiojančių LR įstatymų, darbuotojų saugos ir sveikatos bei kitų LR teisės aktų reikalavimų.
-Profesinės sąjungos veiklai nemokamai suteikiamos patalpos, būtini baldai nemokama ryšio priemonės, šilumos ir elektros energija. Kartą metuose Profesinei sąjungai mokamas 2000 Eur. kolektyvinės sutarties administravimo mokestis.
-Pagal raštu pateiktus Darbuotojų kolektyvo narių prašymus iš narių darbo užmokesčio nemokamai išskaičiuoti ir pervesti į Profesinės sąjungos atsiskaitomąją sąskaitą narių mokesčius.
-Suteikti galimybę Darbuotojų atstovams dalyvauti profesinės rizikos vertinimo procedūrose pagal Profesinės rizikos vertinimo bendrųjų  nuostatų, patvirtintų  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. A1-457/V-961, reikalavimus.
-Įtraukti Profesinės sąjungos atstovus į nelaimingų atsitikimų darbe ar pakeliui į darbą (iš darbo), ūmių apsinuodijimų ir profesinių ligų tyrimą.
-Derinti su Darbuotojų kolektyvu gamybos darbuotojų apmokėjimo už darbą nuostatus pagal Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatytą tvarką.
-Vieną kartą į metus pateikti Profesinei sąjungai susipažinti su dirbančių darbuotojų pareigybių sąrašais, dabartine ar būsima įmonės (struktūrinio padalinio) veikla, ekonomine padėtimi bei darbo santykių būkle, iš anksto susipažinti su sprendimais, galinčiais turėti esminės įtakos darbo organizavimui įmonėje ir darbuotojų teisinei padėčiai, informacija apie darbuotojų kaitą bendrovėje per paskutinius kalendorinius metus, nedarbingumo laikotarpius, vidutinį darbo užmokestį ir pan.
-Profesinei sąjungai teikti informaciją apie socialinę ir ekonominę padėtį bei numatomas permainas, kurios gali paveikti darbuotojų padėtį.
-Neatleisti iš darbo darbuotojų, išrinktų į darbuotojų atstovaujamuosius organus, darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės, laikotarpiu, kuriam jie išrinkti, be išankstinio darbuotojus išrinkusio organo sutikimo.
-Profesinės sąjungos narys negali būti atleistas iš darbo be išankstinio Profesinės sąjungos sutikimo, išskyrus tuos atvejus, kai tai reglamentuoja darbo kodeksas;
-Darbdavys sudaro sąlygas savo darbuotojų – darbuotojų atstovavimą įgyvendinančių asmenų – mokymui ir švietimui. Tam su darbdaviu suderintu laiku jiems turi būti suteikiamos ne mažiau kaip 5 darbo dienos per metus. Už šį laiką darbuotojams paliekamas vidutinis darbo užmokestis ne mažiau kaip už dvi darbo dienas. 
-Darbdavys profesinės sąjungos įgaliotiesiems atstovams, atliekantiems kontrolės funkciją, pateikia jų prašomą informaciją apie darbo, ekonomines ir socialines sąlygas ir užtikrina jų teisę atlikti kolektyvinės sutarties vykdymo kontrolės funkcijas;
-Profesinės sąjungos atstovaujamųjų ir (arba) valdymo organų nariai pareigas paprastai atlieka darbo metu. Tuo tikslu šie nariai profesinių sąjungų posėdžiams ir jų pareigoms atlikti atleidžiami nuo darbo ne mažiau kaip 60 darbo valandų per metus. Už šį laiką jiems mokamas vidutinis darbo užmokestis.
-Sudaryti sąlygas Profesinės sąjungos atstovams dalyvauti svarstymuose kai svarstomi darbo, saugos ir sveikatos, darbo sąlygų ir kiti socialiniai (ekonominiai) klausimai. Iškilus finansiniams – ekonominiams sunkumams kartu su profesine sąjunga apsvarstyti socialinių išmokų dydžius.
-Laiku pateikti darbuotojams gamybines užduotis, aprūpinti žaliavomis, medžiagomis ir energijos resursais, išskyrus atvejus, nepriklausančius nuo Darbdavio valios.

Darbuotojai įsipareigoja:
-Dirbti sąžiningai ir dorai, laikytis darbo drausmės, laiku ir tiksliai vykdyti teisėtus Darbdavio ir administracijos nurodymus, laikytis technologinės drausmės.
-Laiku ir kokybiškai vykdyti gamybos, technologines ir darbo užduotis.Laikytis Bendrovės darbo tvarkos taisyklių, Bendrovėje galiojančių nuostatų, instrukcijų bei reglamentų reikalavimų, gerbti vienas kito teises, laikytis bendrai priimtų elgesio normų, būti lojaliais Darbdavio ir Bendrovės atžvilgiu.
-Tausoti Bendrovės turtą, racionaliai naudoti energijos resursus, žaliavas ir medžiagas, vykdyti visus saugos ir sveikatos darbe bei ekologijos reikalavimus.
-Netoleruoti vagysčių, svaiginimosi, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis darbe atvejų; apie tokius pastebėtus atvejus nedelsiant pranešti Bendrovės administracijai.
-Saugoti Bendrovės technologijos, gamybos, komercijos bei kitas paslaptis Darbdavio nustatyta tvarka.
-Nuolat tobulinti profesines žinias bei patyrimą, kelti savo kvalifikaciją, įgyti naujų darbo įgūdžių arba persikvalifikuoti, tenkinant Bendrovės reikmes ir interesus.
-Pagal Darbdavio nustatytą tvarką laiku pasitikrinti sveikatą.

Kolektyvinė sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki naujos Kolektyvinės sutarties pasirašymo.

 

0 komentaras
0

Palikti komentarą