10 esminių Darbo kodekso naujausių pakeitimų

autorius Solidarumas

Siūlome susipažinti su Lietuvos profesinės sąjungos “Solidarumas” vyriausiojo teisininko Petro Grėbliausko parengta esminių naujausių Darbo kodekso pakeitimų santrauka.

1.Darbo kodeksas Papildytas 10-1 straipsniu XII-902, 2014-05-15:

„101 straipsnis. Darbo santykius reglamentuojančių sutarčių aiškinimas
1. Darbo sutarčių, kolektyvinių sutarčių ir susitarimų nuostatos aiškinamos atsižvelgiant į darbo santykių teisinio reglamentavimo principus (Kodekso 2 straipsnis).
2. Kai abejojama dėl darbo santykius reglamentuojančių sutarčių sąlygų, jos aiškinamos darbuotojų naudai.“

2. Pakeistas 71 straipsnis Nr. XII-902, 2014-05-15

„71 straipsnis. Kolektyvinius darbo ginčus nagrinėjantys organai
Kolektyvinius darbo ginčus nagrinėja taikinimo komisija ar darbo arbitražas arba vienos iš kolektyvinio darbo ginčo šalių reikalavimu kolektyvinis darbo ginčas turi būti nagrinėjamas pasitelkiant tarpininką.“
 
3.Pakeista 74 straipsnio 2 dalis Nr. XII-902, 2014-05-15

„2. Jeigu taikinimo komisijoje dėl visų ar dalies reikalavimų susitarti nepavyksta, taikinimo komisija gali perduoti juos nagrinėti darbo arbitražui arba užbaigti taikinimo procedūrą protokolo dėl nesutarimo surašymu.“

4. Pakeistas 75 straipsnis Nr. XII-902, 2014-05-15

„75 straipsnis. Darbo arbitražas Trečiųjų teismas
1. Darbo arbitražas sudaromas prie apylinkės teismo, kurio aptarnaujamoje teritorijoje yra įmonės arba kolektyvinio ginčo reikalavimus gavusio subjekto buveinė. Darbo arbitražo sudėtį, ginčo nagrinėjimo ir priimto sprendimo vykdymo tvarką nustato Vyriausybės patvirtinti Darbo arbitražo nuostatai.
2. Darbo arbitražas turi per keturiolika dienų išnagrinėti jiems perduotą kolektyvinį ginčą. Darbo arbitražo sprendimai ginčo šalims yra privalomi.“

5. Pakeistas 76 straipsns Nr. XII-902, 2014-05-15

Streikas – vienos įmonės, kelių įmonių ar šakos darbuotojų arba jų grupės laikinas darbo nutraukimas, kai kolektyvinis ginčas neišspręstas arba darbuotojus tenkinantis taikinimo komisijos ar darbo arbitražo sprendimas nevykdomas ar netinkamai vykdomas, arba kolektyvinio darbo ginčo nepavyko išspręsti pasitelkus tarpininką, arba tarpininkavimo metu pasiektas susitarimas nevykdomas.“

6. Pakeista 78 straipsnio 1 dalis Nr. XII-902, 2014-05-15

„1. Draudžiama skelbti streiką greitosios medicinos pagalbos tarnybose dirbantiesiems ir kitiems darbuotojams, kuriems teisę streikuoti riboja įstatymai. Šių darbuotojų reikalavimus sprendžia darbo arbitražas.“
 
7. Pakeista 80 straipsnio 3 dalis XII-902, 2014-05-15

„3. Kolektyvinio darbo ginčo šalims nesusitarus, sprendimą dėl šio straipsnio 2 dalyje nurodytų sąlygų priima darbo arbitražas.“

8. Pakeista 81 straipsnio 4 dals Nr. XII-902, 2014-05-15:

„4. Jei kyla tiesioginė grėsmė, kad gali būti neužtikrintos neatidėliotiniems (gyvybiniams) visuomenės poreikiams tenkinti būtinos minimalios sąlygos (paslaugos) geležinkelių ir miesto visuomeninio transporto, civilinės aviacijos, medicinos, vandens, elektros energijos, šilumos ir dujų tiekimo, kanalizacijos, atliekų išvežimo ir liftų nuolatinės priežiūros įmonėse, ir tai gali sukelti pavojų žmonių gyvybei, sveikatai ir saugumui, teismas turi teisę šiose įmonėse trisdešimčiai dienų atidėti dar neprasidėjusį streiką, o prasidėjusį tokiam pat laikui sustabdyti.“

9. Pakeista 188 straipsnio 1 dalis 1. Darbo apmokėjimo sąlygos, dydžiai, profesijų ir pareigų tarifiniai ir kvalifikaciniai reikalavimai, darbo normos, darbų ir darbuotojų tarifikavimo tvarka, įvertinus profesinę riziką(Nr. XII-952, 2014-06-1), nustatomi kolektyvinėse sutartyse.“

10. Pakeista 24 st. 4d.
4. Socialinėje partnerystėje nacionaliniu, šakos (gamybos, paslaugų, profesiniu), teritoriniu (savivaldybės, apskrities) lygiu darbdaviams ‒ iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų išlaikomoms įmonėms, įstaigoms, organizacijoms ‒ atstovauja Vyriausybė ar jos įgaliota institucija. Nr. XII-919, 2014-06-05

Vyr. teisininkas P.Grėbliauskas 8686 17391

0 komentaras
0

Palikti komentarą