Apsvarstyti 2019 metų vietinių užimtumo iniciatyvų projektai

autorius Solidarumas
AR 181009949

2019 metų Vietinių užimtumo iniciatyvų (toliau VUI) projektų atranka Užimtumo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos buvo paskelbta kovo 1d. o paraiškų priėmimas vyko iki balandžio 1d., vertinimas vyko iki balandžio 23d. Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo departamentai atrinko 202 projektų paraiškas dėl 11178858,65 eurų subsidijos, steigiant 889 naujas darbo vietas didesnio nedarbo teritorijose. 2019 metais projektams įgyvendinti skirta 5 355 292 eurų. Pagal šiais metais skirtas lėšas yra galimybė finansuoti 92 projektus, kurių kokybę įvertinta 69-85 balai, numatyta įsteigti 454 naujas darbo vietas, 30 šalies savivaldybių. Viename projekte steigiamos vidutiniškai 5 darbo vietos. VUI projektuose nuosavos lėšos sudaro 46 proc. tai yra 56 832 eurų. Viduotinė vienos darbo vietos kaina 16 515 eurų. Įsteigus 454 naujas darbo vietas per 36 mėnesius į biudžetą mokesčių pavidalu sugrįš 7 029 819,95 eurų, todėl grąža biudžetui būtų 1 705 287,83 eurų.

VUI projektų vertinimo kriterijai yra šie:

1.Vietovė, kurioje steigiamos darbo vietos (kaimo vietovė, savivaldybė ar seniūnija, kurioje nedarbas yra 1,3 karto didesnis nei šalies vidurkis, tautinių mažumų gausiai gyvenami regionai;

2.tikslinės grupės (neįgalieji, nekvalifikuoti, ilgalaikiai, vyresni, kaip 50 m., jaunimas iki 29m. ir t.t.

3.steigiamų darbo vietų skaičius;

4.darbo vietų dalis (ne)kvalifikuotiems darbuotojams;

5.savaivaldybės, bendruomenės, nevyrioausybinės organizacijos dalis;

6.projekto teikėjo nuosavos lėšos, įgyvendinant projektą;

7.darbo užmokestis steigiamojoje darbo vietoje (nuo VUI projektų atrankos paskelbimo dieną galiojančio Statistikos departamento skelbiamo vidutinio darbo užmokesčio savivaldybėje)

8.prašomos paramos lėšos (nuo maksimalaus subsidijos dydžio vienai darbo vietai, šiuo metu 17221,65 eurų)

9.projekto veiklų įgyvendinimo trukmė;

10.projekto veiklų įgyvendinimo atsakomybės paskirstymas.

Balsų dauguma 2019 m. gegužės 17d. posėdyje Trišalė taryba nutarė tvirtinti pateiktą finansuojamų vietinių užimtumo iniciatyvų projektų sąrašą. Trišalė taryba pritarė, kad VUI projekto teikėjui nepateikus banko garantijos ar draudimo bendrovės laidavimo rašto kartu su draudimo polisu, subsidijos gavėjui atsisakius VUI projekto įgyvendinimo ar sumažinus steigiamų darbo vietų skaičių VUI projekto įgyvendinimo metu, į 2019 m. finansuojamų VUI projektų sąrašą, įtraukti projektų teikėjus, kurių paraiškos buvo įvertintos mažiau kaip 68,67 balo pagal turimas lėšas, informuojant Trišalės tarybos narius el. paštu.

Trišalė taryba pritarė papildomiems kriterijams (sukurtų darbo vietų skaičius; sumokamų mokesčių suma per 36 mėn. nuo darbo vietos įsteigimo) jeigu VUI projektai surinks tą patį balų skaičių.

Parengė Jovita Pretzsch

0 komentaras
0

Palikti komentarą