Budapešte vyko Tarptautinės darbo organizacijos seminaras

autorius Solidarumas

2015 m. kovo 12 – 13 d. Budapešte vyko Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) seminaras, kurio tikslas įvertinti Centro ir Rytų Europos profesinių sąjungų  organizacijų gebėjimą naudotis TDO darbo standartų priežiūros mechanizmais. Seminare dalyvavo LPS „Solidarumas“ pirmininkės pavaduotojas Algirdas Markevičius ir valdybos narys Vytautas Lučinskas. TDO ekspertai seminaro dalyviams pristatė TDO darbo standartų priežiūros mechanizmus, sistemos veikimo priemones, skundų pateikimo ir nagrinėjimo tvarkas.

Profesinių sąjungų atstovai TDO ekspertams pateikė savo pastabas ir sunkumus su kuriais susiduria rašydami skundus apie jų šalių vyriausybių nevykdomas ar pažeidžiamas ratifikuotas TDO konvencijas. Pasisakė apie problemas su kuriomis susiduria profesinės sąjungos gindamos darbuotojų teises ir interesus savo šalyse.

Tarptautinių darbo standartų taikymo priežiūros sistema pagrįsta Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) statuto nuostatomis bei praktiniais susitarimais, jos komponentai yra tarpusavyje susiję ir vienas kitą papildo. Pagrindinės sistemos veikimo priemonės — reguliarus atsiskaitymas, tikrinimas, specialiosios procedūros, trišalis dialogas, techninis bendradarbiavimas.

Pagal 1926 m. tarptautinės darbo konferencijos sesijos rezoliuciją vykdyti tarptautinių darbo standartų taikymo Organizacijos narėse priežiūrą buvo pavesta Ekspertų komitetui, konvencijų ir rekomendacijų taikymo klausimams nagrinėti ir Konferencijos komitetui tarptautinių darbo standartų klausimams nagrinėti.

Svarbus TDO bruožas yra tas, kad visas jos darbas grindžiamas trišaliu principu, t. y. visais tarptautinių darbo standartų kūrimo, ratifikavimo, denonsavimo, taikymo klausimais konsultuojamasi su socialiniais partneriais — darbdavių ir darbuotojų organizacijomis.

Tarptautinius darbo standartus TDO formuluoja konvencijomis, rekomendacijomis ir kitais dokumentais nustatydama minimalius standartus tokiose srityse kaip asociacijų laisvė, teisė jungtis į organizacijas, kolektyvinės derybos, priverstinio darbo panaikinimas, nediskriminavimo ir lygių galimybių vyrams ir moterims užtikrinimas bei kitos įvairaus pobūdžio darbo sąlygos.

Valstybės, TDO narės, skatinamos laikytis nustatytų standartų, net jei jos nėra atitinkamų konvencijų ratifikavusios, nes laikoma, kad šalis, stojanti į organizaciją, kartu įsipareigoja laikytis pagrindinių principų, išdėstytų Filadelfijos deklaracijoje.

TDO statuto 22 straipsnis nustato, kad kiekviena Organizacijos narė Tarptautiniam darbo biurui pateikia metinį pranešimą arba ataskaitą apie priemones, kurių ji ėmėsi, kad būtų įgyvendintos Konvencijos, prie kurios šalis yra prisijungusi, nuostatos.

1926 m. 8-oje tarptautinės darbo konferencijos sesijoje buvo priimta rezoliucija, kuria Ekspertų komitetui ir Konferencijos normų taikymo komitetui buvo pavesta vykdyti Organizacijos narių įsipareigojimų, susijusių su tarptautinių darbo standartų taikymu, vykdymo priežiūrą.

Šiuo metu Ekspertų komitetą sudaro 20 nepriklausomų aukščiausios kvalifikacijos teisės arba socialinės srities specialistų. Europos komiteto narius trejiems metams Generalinio direktoriaus siūlymu skiria TDO Valdymo taryba. Kandidatai parenkami iš visų pasaulio dalių, kad Komiteto nariai galėtų panaudoti tiesioginę įvairių teisinių, ekonominių ir socialinių sistemų patirtį. Skirdama Ekspertų komiteto narius Valdymo taryba vadovaujasi profesinės kompetencijos ir visiško nešališkumo principais.

Konferencijos komitetas yra sudarytas trišaliu principu iš vyriausybių, darbdavių ir darbuotojų atstovų. Jis svarsto visus klausimus, susijusius su tarptautinių darbo normų taikymu.

Ekspertų komitetas pateikia Konferencijos komitetui savo ataskaitą. Ji nagrinėjama bendrojoje diskusijoje, vėliau aptariami atskiri atvejai. Šio Komiteto posėdžiuose savo nuomonę apie tai, kaip laikomasi konvencijų nuostatų, gali pareikšti ir darbdavių, ir darbuotojų atstovai. Vyriausybių atstovai turi galimybę pateikti papildomos informacijos, nurodyti priemones, kurių buvo imtasi trūkumams pašalinti, atkreipti dėmesį į pasitaikančius sunkumus, paprašyti paramos jiems įveikti.

Konferencijos komiteto darbo ataskaita pateikiama konferencijai ir toliau diskutuojama plenariniuose posėdžiuose. Jų metu delegatai turi galimybę aptarti Komiteto darbo aspektus. Jei konferencija patvirtina Komiteto ataskaitą, ji išspausdinama ir išsiuntinėjama šalių vyriausybėms atkreipiant jų dėmesį į tuos aspektus, į kuriuos jos turi atsižvelgti pagal nustatytas procedūras rengdamos kitas ataskaitas.

Pranešimų nagrinėjimo procedūros yra nustatytos TDO statuto 24 ir 25 straipsniuose bei Valdymo tarybos nustatytose taisyklėse. Glaustai jas galima apibūdinti taip: bet kokia nacionalinė arba tarptautinė darbdavių ar darbuotojų organizacija gali pateikti TDO vadinamąjį pranešimą, jei mano, kad kuri nors Organizacijos narė yra ratifikavusi konvenciją, bet nesilaiko joje nustatytų standartų. Valdymo taryba gali paprašyti suinteresuotos šalies vyriausybės paaiškinti padėtį. Jei nustatytu laiku nesulaukiama atsakymo iš vyriausybės arba jis pripažįstamas nepatenkinamu, Valdymo taryba gali nuspręsti išspausdinti pranešimą ir vyriausybės atsakymą. Valdymo taryba, nenagrinėdama klausimo esmės, nusprendžia, ar pranešimas priimtinas (receivability) nagrinėti.

Nagrinėtini atvejai perduodami Valdymo tarybos sukurtam Trišaliam komitetui arba, jei tai susiję su profesinių sąjungų teisėmis, gali būti perduodami Asociacijų laisvės komitetui. Trišalis komitetas, išnagrinėjęs pranešimą, pateikia Valdymo tarybai ataskaitą su išvadomis ir rekomendacijomis, kokių veiksmų Valdymo taryba turėtų imtis. Valdymo tarybai sprendžiant klausimą kviečiami ir suinteresuotos valstybės vyriausybės atstovai.

Valdymo taryba patvirtina Trišalio komiteto ataskaitą ir gali nuspręsti ją skelbti, taip pat informuoja suinteresuotas šalis (organizaciją, pateikusią pranešimą, ir vyriausybę valstybės, kurios atžvilgiu tas pranešimas buvo pateiktas).

Skundams nagrinėti detali tvarka yra išdėstyta TDO statuto 26-29 ir 31-34 straipsniuose. Pagal šią tvarką bet kuri organizacijos narė gali pateikti skundą TDO prieš kitą Organizacijos narę jei mano, kad ši nesilaiko konvencijos, kurią yra ratifikavusi, nuostatų. Skundą gali pateikti ir bet kuris Tarptautinės darbo konferencijos delegatas.

Komisija kruopščiai išnagrinėja atvejį, jei reikia, prašo suinteresuotas šalis pateikti papildomą medžiagą bei dokumentus ir parengia ataskaitą su išvadomis bei rekomendacijomis dėl galimų tolesnių veiksmų. Ataskaita pateikiama Valdymo tarybai ir kiekvienai suinteresuotai vyriausybei, taip pat išspausdinama. Kiekviena vyriausybė per tris mėnesius gali nurodyti, ar ji sutinka su nurodytomis Tyrimų komisijos rekomendacijomis, ar ne. Vyriausybė, jei nesutinka su išvadomis, gali kreiptis į Tarptautinį teisingumo teismą, kurio sprendimas yra galutinis.

Lietuvos Respublika yra TDO narė nuo 1921 m. Narystė šioje organizacijoje atnaujinta nuo 1991 m. spalio 4 d. Lietuvos interesams TDO atstovauja Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Lietuva šiuo metu yra ratifikavusi 43 TDO konvencijas (iš jų viena denonsuota).

Informaciją apie ratifikuotas Lietuvoje TDO konvencijas galite rasti čia:

http://www.socmin.lt/lt/tarptautinis-bendradarbiavimas-ir-es/tarptautines-organizacijos/tdo/ratifikuotos-tdo-konvencijos.html

Paruošė Algirdas Markevičius.

0 komentaras
0

Palikti komentarą