Informuojame apie aktualius teisės aktų pasikeitimus:

autorius Jovita
  1. Lietuvos Respublikos darbo kodekso 139 straipsnio pakeitimo įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/19e67600dfe911eb9f09e7df20500045

Šio pakeitimo tikslas – stiprinti darbuotojų teisę į skaidrų ir teisingą apmokėjimą už darbą, inicijuojant Darbo kodekso nuostatų tikslinimą, atsisakant mokėjimų grynaisiais pinigais ir nustatant reikalavimą darbdaviams darbo užmokestį ir kitas su darbo santykiais susijusias pinigų sumas mokėti į darbuotojo nurodytą banko ar kitos finansinės įstaigos sąskaitą.

Teisės akto pakeitimas įsigalioja 2022-01-01

  • Lietuvos Respublikos darbo kodekso 208 straipsnio pakeitimo įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1940c950dfab11eb9f09e7df20500045

Teisės akto pakeitimai parengti įgyvendinant 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2019/1023 dėl prevencinio restruktūrizavimo sistemų, skolų panaikinimo ir draudimo verstis veikla ir priemonių restruktūrizavimo, nemokumo ir skolų panaikinimo procedūrų veiksmingumui didinti, kuria iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2017/1132 (toliau – Restruktūrizavimo ir nemokumo direktyva). Bendras Restruktūrizavimo ir nemokumo direktyvos siekis – mažinti Europos Sąjungos vidaus rinkos veikimo kliūtis (pvz., susijusias su laisvo kapitalo judėjimo ar įsisteigimo laisve, susidarančias dėl skirtingų valstybių narių juridinių ir fizinių asmenų nemokumo reglamentavimo), todėl nustatyta:

–   bendri reikalavimai restruktūrizavimo sistemų principams kiekvienoje valstybėje narėje;

–   antros galimybės principas verslininkų nemokumo atveju;

–   priemonės fizinių ir juridinių asmenų nemokumo procedūrų veiksmingumui didinti.

Siekiant užtikrinti Restruktūrizavimo ir nemokumo direktyvos 13 straipsnyje nurodytas individualias ir kolektyvines darbuotojų teises, pasiūlyta papildyti Darbo kodekso 208 straipsnį nurodant, kad su darbuotojų atstovais konsultuojamasi prieš priimant sprendimą dėl restruktūrizavimo. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymas (toliau – JANĮ) taip pat papildytas nauju 1023 straipsniu dėl darbo santykių reguliavimo restruktūrizavimo proceso metu ir nurodytadarbuotojų atstovų informavimo apie restruktūrizavimo bylos iškėlimą, restruktūrizavimo plano rengimą ir konsultavimosi su jais rengiant ir įgyvendinant restruktūrizavimo planą tvarka.

Perkeliant Restruktūrizavimo ir nemokumo direktyvos 9 straipsnyje nurodytus restruktūrizavimo plano turinio reikalavimus, papildytas JANĮ 104 straipsnis nustatant, kad restruktūrizavimo plane, be kitos nustatytos informacijos, turi būti nurodoma:

 – darbuotojų padėties aprašymas, taip pat numatomas atleisti darbuotojų skaičius, jei tai būtų numatoma;

– bendri darbo organizavimo struktūrinių pertvarkymų padariniai: informacija apie darbuotojus, nurodant ir numatomą atleisti darbuotojų skaičių, darbuotojų darbo sąlygas, pvz., sutrumpinto darbo laiko taikymas ir pan.;

– informacijos teikimo ir konsultavimosi vadovaujantis Darbo kodekso nuostatomis su darbuotojų atstovais tvarka.

Teisės akto pakeitimai įsigalioja 2021-07-15

Taip pat aktualus Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymo Nr. XII-2604 3, 6, 7 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d7c74fd0dfaa11eb9f09e7df20500045

Teisės akto pakeitimai įsigalioja 2021-07-15

  • Lietuvos Respublikos darbo kodekso 108, 109, 139, 213 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9426f590df2411eb9f09e7df20500045

Darbo kodekso 108, 109, 139, 213 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo pakeitimo tikslas – į nacionalinę teisę tinkamai perkelti 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/67/ES dėl Direktyvos 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje vykdymo užtikrinimo ir kuria iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 dėl administracinio bendradarbiavimo per Vidaus rinkos informacinę sistemą (IMI reglamentas) 9 straipsnį „Administraciniai reikalavimai ir kontrolės priemonės“, 12 straipsnį „Atsakomybė subrangos atveju“ ir iš dalies perkelti 2020 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2020/1057, kuria nustatomos konkrečios su Direktyva 96/71/EB ir Direktyva 2014/67/ES susijusios kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklės ir iš dalies keičiami Direktyva 2006/22/EB, kiek tai susiję su vykdymo užtikrinimo reikalavimais, ir Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012.

Teisės akto pakeitimai įsigalioja 2021-11-01 (Įstatymo 6 straipsnio 4 dalis įsigalioja 2021-07-08. Įstatymo 1 straipsnio 1 dalis, 2 straipsnis ir 5 straipsnio 1 dalis įsigalioja 2021-08-01. Įstatymo 1 straipsnio 4 dalis ir 5 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2022-02-02)

0 komentaras
0

Palikti komentarą