Kas žinotina, kai vykstama į komandiruotę?

autorius Solidarumas

Darbuotojams, pasiųstiems į tarnybines komandiruotes, garantuojama, kad per visą komandiruotės laiką paliekama darbo vieta (pareigos) ir darbo užmokestis. Be to, jiems mokami dienpinigiai ir kompensuojamos su komandiruote susijusios išlaidos.

Kelionės į komandiruotės vietą bei iš jos laikas yra prilyginamas faktiškai dirbtam laikui, už kurį darbuotojui mokamas jam nustatytas darbo užmokestis. Kelionės laikas, nesvarbu, kiek jis trunka, darbo laiko apskaitos žiniaraštyje visas turi būti pažymėtas kaip darbo laikas ir atitinkamai apmokėtas.

Siuntimas į tarnybinę komandiruotę įforminamas darbdavio arba jo įgalioto asmens įsakymu (sprendimu). Jei siunčiama į tarnybinę komandiruotę vienai darbo dienai, komandiruotę galima taip pat įforminti ir vadovo rezoliucija, patvirtinančia, kad tarnybinis pranešimas ar darbuotojo prašymas leisti išvykti iš nuolatinės darbo vietos yra suderintas.

Avansas ir atsiskaitymas

Jeigu kolektyvinė ar darbo sutartis nenustato kitaip, ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki komandiruotės pradžios darbuotojui privalo būti išmokėtas avansas – ne mažiau 50 procentų numatomų dienpinigių ir su komandiruote susijusių išlaidų sumos. Darbuotojas turi teisę atsisakyti vykti į komandiruotę, jeigu jam laiku nebuvo išmokėtas avansas.

Grįžęs iš komandiruotės, darbuotojas per 3 darbo dienas pateikia darbdaviui ar jo įgaliotam asmeniui pagal vidaus darbo tvarką nustatytą ataskaitą ir atitinkamus dokumentus apie komandiruotėje patirtas faktines išlaidas. Jeigu išmokėtas avansas šias išlaidas viršija, nepanaudotas avanso likutis grąžinamas.

Darbdavys privalo visiškai atsiskaityti su grįžusiu iš komandiruotės darbuotoju ne vėliau kaip darbo užmokesčio mokėjimo dieną.

O kokie dienpinigiai?

Tuo atveju, jeigu į komandiruotę vyksta juridinio asmens vadovas arba individualios įmonės savininkas ar tikrasis ūkinės bendrijos narys ir šioje individualioje įmonėje ar ūkinėje bendrijoje nėra vadovo, teisės aktais patvirtinta užsienio šalies dienpinigių norma gali būti didinama 100 procentų.

Dienpinigiai, mažesni už teisės aktais patvirtintus, gali būti mokami esant vienam iš šių atvejų:

– jei tai numatyta kolektyvinėje sutartyje, nesant minėtos sutarties – jei numatyta darbo sutartyje, tačiau ne mažiau kaip 50 procentų priklausančių dienpinigių sumos;

– jei komandiruojamam darbuotojui dienpinigius moka kitas asmuo, t. y. kai dienpinigius išmokės komandiruotės vietoje priimantis asmuo ar pan. ir yra tai patvirtinantys dokumentai. Šiuo atveju komandiruojamam darbuotojui darbdavys gali išmokėti priklausančios dienpinigių sumos ir dienpinigių sumos, jam išmokėtos kito asmens, skirtumą.

Jeigu tarnybinė komandiruotė Lietuvoje trunka ne ilgiau kaip vieną darbo dieną, dienpinigiai už tarnybinę komandiruotę darbuotojui gali būti nemokami, jeigu tai įtvirtinta kolektyvinėje sutartyje arba darbo tvarkos taisyklėse.

Komandiruotė darbo santykio nekeičia

Pažymime, kad darbuotojo išvykimas į tarnybinę komandiruotę yra laikomas darbo laiku pagal visas jo einamas pareigas vienoje darbovietėje. Į tarnybinę komandiruotę darbuotojas išleidžiamas pagal visus įvykusius šalių susitarimus ir įsipareigojimus dėl pagrindinio ir papildomo darbo, nes komandiruotės metu darbuotojas vykdo darbdavio pavedimą išvykęs iš nuolatinės darbo vietos, o pats komandiruotės faktas niekaip nekeičia susiklosčiusio asmeninio pobūdžio darbo teisinio santykio.

Valstybinės darbo inspekcijos informacija

0 komentaras
0

Palikti komentarą