LR Seimas pakeitė Profesinių sąjungų įstatymą

autorius Solidarumas

2013 m. birželio 13 d. rytiniame posėdyje Seimas 70 balsų už ir 13 susilaikius pakeitė Civilinio kodekso 2.38 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstė taip: „3. Profesinės sąjungos steigėjais gali būti Lietuvos Respublikos piliečiai ir užsieniečiai, turintys darbinį teisnumą ir veiksnumą.“ Šiuo metu  dar galioja tokia 3 d. redakcija  „3. Profesinės sąjungos steigėjais gali būti Lietuvos Respublikos piliečiai ar fiziniai asmenys, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje, ne jaunesni kaip keturiolikos metų ir dirbantys pagal darbo sutartį ar kitais pagrindais.“

Atitinkamai pakeistas Profesinių sąjungų įstatymo 1 straipsnis „Teisė jungtis į profesines sąjungas“, kuris taip pat buvo papildytas: Įmonės ar jos struktūrinio padalinio lygiu organizuotų profesinių sąjungų nariais gali būti tik tos įmonės ar jos struktūrinio padalinio darbuotojai.

Profesinių sąjungų įstatymo pakeitimams pritarė tik 59 Seimo nariai, prieš buvo 6, susilaikė 29.  Darbiniam teisnumui ir veiksnumui energingai prieštaravo Seimo narys  A. Šimašius.

Profesinių sąjungų įstatymo 2 str.  papildytas 2 ir 3 dalimis Profesinių sąjungų nariai, teisėtai dirbantys pagal darbo sutartis ar kitais įstatymų nustatytais pagrindais Lietuvos Respublikos teritorijoje, turi visas profesinės sąjungos narių teises ir pareigas, nustatytas profesinių sąjungų įstatuose (statute).

Kiti profesinių sąjungų nariai turi visas profesinės sąjungos narių teises ir pareigas, nustatytas profesinių sąjungų įstatuose (statute), išskyrus teisę balsuoti priimant sprendimus dėl  streiko skelbimo, kolektyvinių sutarčių sudarymo ir vykdymo bei dėl kitų klausimų, kurie gali turėti įtakos darbuotojų ar kitais įstatymų nustatytais pagrindais dirbančių asmenų teisėms ir pareigoms.

5 str. papildytas: „Valstybės, šakos ar teritoriniu lygiu organizuotos profesinės sąjungos pagal steigimo dokumentuose nustatytą kompetenciją įmonėse, įstaigose, organizacijose turi teisę steigti savo padalinius ir veikti juose.“

13 str. papildytas: Darbdavys profesinės sąjungos įgaliotiesiems atstovams, atliekantiems kontrolės funkciją, pateikia jų prašomą informaciją apie darbo, ekonomines ir socialines sąlygas ir užtikrina jų teisę atlikti kitas šio įstatymo 17 straipsnyje numatytas funkcijas.

Profesinės sąjungos atstovaujamųjų ir (arba) valdymo organų nariai pareigas paprastai atlieka darbo metu. Tuo tikslu šie nariai  profesinių sąjungų posėdžiams ir jų pareigoms atlikti atleidžiami nuo darbo ne mažiau kaip 60 darbo valandų per metus, jeigu kolektyvinėje sutartyje nenumatyta kitaip. Už šį laiką jiems mokamas vidutinis darbo užmokestis.“

17 str. papildytas: Profesinės sąjungos, jų inspekcijos informaciją dėl darbo įstatymų, kitų norminių teisės aktų, kolektyvinių sutarčių normatyvinių nuostatų  laikymosi pažeidimo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo pažeidimo padarymo arba sužinojimo apie pažeidimo padarymą momento perduoda Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui.“

Išsamius Profesinių sąjungų įstatymo pakeitimus galima rasti Seimo teisės aktų tinklapyje teisės akto projekto Nr. XIP-2981(2)  

Įstatymo pakeitimai įsigalios, kai juos pasirašys LR Prezidentė.

P.Grėbliauskas 8686 17391

0 komentaras
0

Palikti komentarą