Pasirašytos Socialinių darbuotojų šakos kolektyvinės sutarties pataisos

autorius Solidarumas
soc sakos pasir

2019 m. rugsėjo 9 d. Lietuvos socialinių darbuotojų profesinės sąjungos „Solidarumas” pirmininkė Alma Neverienė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje kartu su kitomis profesinėmis sąjungomis pasirašė Socialinių darbuotojų šakos kolektyvinę sutarties pataisas, kurios pagerins socialinių darbuotojų, priklausančių profesinėms sąjungoms, darbo ir apmokėjimo sąlygas.

Šios pataisos įsigalios nuo 2020 m. sausio 1 d.

Pateikiame visas sutarties pataisas.

SUSITARIMAS DĖL 2018 M. GEGUŽĖS 18 D. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ŠAKOS KOLEKTYVINĖS SUTARTIES NR. PV3-110 PAKEITIMO

 

2019 m. rugsėjo 9 d. Nr.

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, veikianti pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gegužės 2 d. nutarimą Nr. 434 ,,Dėl įgaliojimų pasirašyti socialinių paslaugų šakos kolektyvinę sutartį suteikimo“, ir Lietuvos socialinių įstaigų darbuotojų profesinė sąjunga, Lietuvos socialines paslaugas teikiančių darbuotojų profesinė sąjunga, Lietuvos socialinių darbuotojų profesinė sąjunga „Solidarumas“, Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinė sąjunga, Lietuvos visuomeninių paslaugų profsąjungų federacija, veikiančios pagal savo įstatus ir atstovaujančios socialinių paslaugų įstaigų darbuotojams, toliau kartu – Šalys, vadovaudamosi 2018 m. gegužės 18 d. Socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties Nr. PV3-110 (toliau – Sutartis) 35 ir 37 punktais, sudaro šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – Susitarimas) ir susitaria:

 1. Pakeisti Sutarties 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1. Sutartyje vartojamos sąvokos:

1.1. Darbuotojas – fizinis asmuo, dirbantis socialinių paslaugų įstaigoje pagal darbo sutartį, profesinės sąjungos narys.

1.2. Dvišalės tarybos – Sutarties nustatyta tvarka ir nuostatais įgalioti, šalių paritetiniais pagrindais suformuoti socialinės partnerystės organai:

1.2.1. Įstaigos dvišalė taryba – socialinių paslaugų įstaigos socialinės partnerystės organas, dalyvaujantis per šalių konsensusu priimtus sprendimus įstaigos valdyme;

1.2.2. Teritorijos dvišalė taryba – Sutartimi nustatyta tvarka steigiami savivaldybės teritorijoje veikiančių profesinių sąjungų ir savivaldybės deleguotų atstovų socialinės partnerystės organai;

1.2.3. Lietuvos socialinių paslaugų šakos dvišalė taryba – Sutartimi įsteigtas, nuolat veikiantis Sutarties priežiūros bei šakos informavimo ir konsultavimo socialinės partnerystės organas. Lietuvos socialinių paslaugų šakos dvišalę tarybą sudaro ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 kiekvienos šalies atstovai. Lietuvos socialinių paslaugų šakos dvišalės tarybos nuostatai patvirtinti Sutarties 3 priede.

1.3. Minimalus pareiginės algos pastoviosios dalies dydis (toliau – MPA) –Sutartimi nustatytas mažiausias galimas atitinkamą pareigybę užimančio darbuotojo, kuriam taikoma Sutartis, pareiginės algos pastoviosios dalies dydis.

1.4. Profesinė sąjunga – Sutartį pasirašiusios profesinės sąjungos ar jų padaliniai, veikiantys socialinių paslaugų įstaigoje.

1.5. Socialinių paslaugų įstaiga – socialines paslaugas pagal Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymą teikiantis juridinis asmuo ar kita organizacija, jos padalinys, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina valstybė ar savivaldybė ir kurių sąrašas patvirtintas šios Sutarties 1 priede (toliau – Įstaigų sąrašas).

1.6. Kitos Sutartyje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatyme bei kituose teisės aktuose.“

 1. Pakeisti Sutarties 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

„3. Sutartis taikoma visiems socialinių paslaugų įstaigų, įtrauktų į Įstaigų sąrašą, darbuotojams, kurie Sutarties pasirašymo dieną yra profesinių sąjungų nariai. Po Sutarties įsigaliojimo priimtiems profesinių sąjungų nariams Sutartis taikoma, jei jie Susitarimo pasirašymo dieną yra profesinių sąjungų nariai.“

 1. Pakeisti Sutarties 4.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„4.2. Plėtoti ir įgyvendinti Darbo kodekso 164 straipsnyje apibrėžtą socialinę partnerystę:

4.2.1. šakos mastu – sudaryti Lietuvos socialinių paslaugų šakos dvišalę tarybą;

4.2.2. šakos ir teritorijos mastu – siekti įgyvendinti socialinę partnerystę per šakos ir teritorijos dvišales tarybas;

4.2.3. socialinių paslaugų įstaigos mastu – per socialinių paslaugų įstaigos dvišalę tarybą. Įstaigos dvišalės tarybos pavyzdiniai veiklos nuostatai pateikiami Sutarties 2 priede;“.

 1. Pakeisti Sutarties 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

„6. Sudarant darbdavio lygmens kolektyvinę sutartį, galima nukrypti nuo Sutarties nuostatų, jeigu gerinamos sąlygos darbuotojams. Esant skirtingam reglamentavimui, taikomos tos nuostatos, kurios numato palankesnes sąlygas darbuotojams.“

 1. Pakeisti Sutarties 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

„7. Nustatant profesinių sąjungų narių darbo užmokestį, taikomos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymo bei Sutarties nuostatos. Profesinių sąjungų narių darbo užmokestį sudaro pareiginė alga (pastovioji ir kintamoji dalys), priemokos, mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą, budėjimą, darbą, esant nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų, ir premijos. Profesinės sąjungos narių pareiginės algos kintamosios dalies ir priemokų suma negali viršyti 80 proc. pareiginės algos pastoviosios dalies, neviršijant darbo užmokesčiui skirtų lėšų.“

 1. Pakeisti Sutarties 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

„8. Profesinių sąjungų narių MPA koeficientas pareiginės algos baziniais dydžiais yra ne mažesnis kaip:

8.1. A pareigybės lygio specialistų – 5;

8.2. B pareigybės lygio specialistų – 4,5;

8.3. C pareigybės lygio kvalifikuotų darbuotojų – 4,1.“

 1. Pakeisti Sutarties 10 punktą ir jį išdėstyti taip:

„10. Didėjant minimaliajai mėnesinei algai, atitinkamu dydžiu, neviršijant Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymu nustatytų pareiginės algos pastoviosios dalies maksimalių dydžių, didinama ir darbuotojų, kuriems taikoma ši Sutartis, pareiginės algos pastovioji dalis.“

 1. Pakeisti Sutarties 15 punktą ir jį išdėstyti taip:

„15. Darbuotojų darbo apmokėjimo bei darbo apmokėjimo sistemos keitimo, pareigybės aprašymo keitimo, pareigybės lygio nustatymo, profesinės patirties trukmės skaičiavimo, pareiginės algos kintamosios dalies skyrimo, priemokų darbuotojams už papildomą darbą ar papildomų pareigų ar užduočių vykdymą, premijų skyrimo bei kiti svarbūs klausimai aptariami ir (ar) derinami socialinių paslaugų įstaigos kolektyvinėje sutartyje, jos nesant – įstaigos dvišalėje taryboje. Apie pareiginės algos pastoviosios dalies, pareiginės algos kintamosios dalies, priemokų prie atlyginimo ir kitų išmokų skyrimo tvarkos pasikeitimus darbdavys informuoja profesinę sąjungą likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms iki numatomų pakeitimų įsigaliojimo dienos ir surengia viešas konsultacijas. Konsultacijų išvados įforminamos protokolu. Darbdavys supažindina profesinės sąjungos atstovus su socialinių paslaugų įstaigos biudžeto projektu, esant galimybėms, atsižvelgia į jų teikiamus pasiūlymus ir supažindina su patvirtintu socialinių paslaugų įstaigos biudžetu.“

 1. Pakeisti Sutarties 17 punktą ir jį išdėstyti taip:

„17. Jei darbdavys neaprūpina darbuotojų transporto priemonėmis, skirtomis darbuotojui darbo funkcijoms vykdyti, ir jei darbuotojas naudoja savo automobilį darbo funkcijoms vykdyti, jam kompensuojamos kuro ir automobilio amortizacijos išlaidos Darbo kodekso nustatyta tvarka.

 1. Pakeisti Sutarties 18 punktą ir jį išdėstyti taip:

„18. Socialinių paslaugų įstaigos darbuotojams, kurių materialinė būklė tapo sunki dėl jų pačių ligos, šeimos narių (sutuoktinio, vaiko (įvaikio), motinos (įmotės), tėvo (įtėvio), brolio (įbrolio), sesers (įseserės), taip pat išlaikytinių, kurių globėju ar rūpintoju yra paskirtas darbuotojas, ligos ar mirties, stichinės nelaimės ar turto netekimo, jeigu yra darbuotojo rašytinis prašymas ir pateikti atitinkamą aplinkybę patvirtinantys dokumentai, skiriama nuo 1 iki 5 minimaliųjų mėnesinių algų dydžio materialinė pašalpa iš socialinių paslaugų įstaigai skirtų lėšų.“

 1. Pakeisti Sutarties 19 punktą ir jį išdėstyti taip:

„19. Mirus darbuotojui, jo šeimos nariams iš socialinių paslaugų įstaigai skirtų lėšų, jeigu yra jo šeimos narių rašytinis prašymas ir pateikti mirties faktą patvirtinantys dokumentai, išmokama nuo 1 iki 5 minimaliųjų mėnesinių algų dydžio materialinė pašalpa.“

 1. Pakeisti Sutarties 22 punktą ir jį išdėstyti taip:

„22. Lietuvos socialinių paslaugų šakos dvišalė taryba parengia ir iki 2020 m. gegužės 1 d. patvirtina pavyzdinius teritorijos dvišalės tarybos veiklos nuostatus.“

 1. Pakeisti Sutarties 23 punktą ir jį išdėstyti taip:

„23. Socialinių paslaugų įstaigų vadovų ir kitų darbuotojų veikla vertinama Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka. Tiesioginiam darbuotojo vadovui įvertinus darbuotojo veiklą, vertinimo išvada pateikiama profesinės sąjungos atstovams ir darbo tarybos atstovui ar darbuotojų patikėtiniui, jeigu tokie yra.“

 1. 14. Pakeisti Sutarties 1 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).
 2. 15. Papildyti Sutartį 3 priedu (pridedama).
 3. 16. Susitarimas, išskyrus Susitarimo 6 punktą, įsigalioja nuo jo pasirašymo momento ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
 4. 17. Susitarimo 6 punktas įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.
 5. 18. Susitarimas sudarytas lietuvių kalba, 6 (šešiais) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

 

 

ŠALIŲ PARAŠAI

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras

 

Linas Kukuraitis

     

Lietuvos socialinių įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas

 

Egidijus Vičiūnas

     

Lietuvos socialines paslaugas teikiančių darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas

 

Egidijus Gedvilas

     

Lietuvos socialinių darbuotojų profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkas

 

Alma Nevierienė

     

Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas

 

Irena Petraitienė

     

Lietuvos visuomeninių paslaugų profsąjungų federacijos pirmininkas

 

Romualdas Nemanius

     

 

0 komentaras
0

Palikti komentarą