Profesinės sąjungos remia Rytų partnerystės iniciatyvą

autorius Solidarumas

Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ tarptautinė sekretorė Daiva Kvedaraitė išrinkta į Rytų partnerystės pilietinės visuomenės forumo valdybą. 2013 m. spalio 4-5 d. Kišiniove vyko Rytų partnerystės pilietinės visuomenės forumas (Eastern Partnership Civil Society Forum). Forumas – tai daugiasluoksnė pilietinės visuomenės platforma padedanti įgyvendinti demokratines reformas ir dalyvaujančiąją politiką Rytų partnerystės šalyse (Baltarusija, Ukraina, Moldova, Gruzija, Armėnija, Azerbaidžanas).

Taip pat prisidedanti prie integracijos į Europos procesą politiniame ir ekonominiame lygiuose. Savo misiją Forumas atlieka per diskusijas/socializaciją, kuriant susitarimo kultūrą visuomenėse, vystant konsolidacijos procesus tiek regioniniu, tiek nacionaliniu lygiu; numatyto darbotvarkes; didindama supratimą; advokataudama, pasitelkdama ekspertų nuomones tam tikrais poltinio vystymosi momentais, skatindama tiršališkumą tarptautiniu ir nacionaliniu lygmeniu, atlikdama vertinimą, gebėjimų ugdymą, pasidalindama patirtimi.

Forumas siekia ugdyti pagarbą ir demokratijos apsaugą, pagarbą žmonių teisėms, asociacijų, žodžio, judėjimo, pažiūrų laisvei, teisei dalyvauti politiniuose procesuose, teisės viršenybei bei geram valdymas, tvariai plėtrai ir pagarbai aplinkai, tvariai socialinės rinkos ekonomikai, visuomenės gerovei ir gyvenimo kokybei; įsipareigojimui dalintis žiniomis, įgūdžiais ir patirtimi.

Forumas buvo įkurtas 2009 m. gegužės mėnesį Prahoje, kai Europos Sąjunga pradėjo Rytų partnerystės programą, tam, kad vystytų artimesnius politinius ir ekonominius ryšius tarp ES ir Rytų partnerystės šalių. Pirmasis Forumas vyko 2009 m. lapkričio mėnesį, jame dalyvavo apie 200 atstovų iš įvairių pilietinės visuomenės organizacijų. Forumas yra atviras įvairioms nevyriausybinėms organizacijos, socialiniams partneriams.

Rytų partnerystės pilietinės visuomenės forumas yra registruotas Belgijoje.

Kasmet vysktantis Forumas yra aukščiausio lygio sprendimus priimantis organas, kurio metu yra vieneriems metams išrenkami 19 Valdybos narių.

Forumą sudaro penkios nuolat veikiančios darbo grupės:

DG 1. Demokratija, žmogaus teisės, geras valdymas ir stabilumas;

DG 2. Ekonominė integracija ir atitikimas ES politikai;

DG 3. Aplinkos apsauga, klimato pokyčiai, energetika;

DG 4. Kontaktai tarp žmonių;

DG 5. Socialinė politika ir socialinis dialogas – skiriant dėmesį socialinėms teisėms ir socialiniam dialogui.

Rytų partnerystės pilietiniame forume LPS „Solidarumas“ tarptautinė sekretorė Daiva Kvedaraitė išrinkta DG 5 koordinatore nuo ES. Ji taip pat tapo Forumo valdybos nare ir pakviesta dalyvauti lapkričio 27-29 d. Vilniuje vyksiančioje pilietinės visuomenės konferencijoje „Rytų partnerystė pasikrinti realybę: politiniai iššūkiai ir ateities darbotvarkė pilietinei visuomenei“. Konferencija organizuojama Lietuvos pirmininkavo ES tarybai inicatyva.

0 komentaras
0

Palikti komentarą