Trišalės posėdyje – ir pabėgėlių integracijos klausimai

autorius Solidarumas
Trišalės posėdis 2015-10-28

Spalio 28 d. vykusiame Trišalės komisijos prie Lietuvos darbo biržos posėdyje svarstyta vyrų ir moterų situacija darbo rinkoje, supažindinta su pabėgėlių integracijos į darbo rinką priemonėmis ir pristatytas  jaunimui skirtas ESF projektas „Atrask save“.

Apžvelgdama vyrų ir moterų padėtį darbo rinkoje, Lietuvos darbo biržos Darbo išteklių skyriaus vedėja Inga Liubertė, sakė, jog vyrų ir moterų užimtumo lygis nuo 2010 m. auga, tačiau  vyrų (66,5proc.) šiek tiek aukštesnis nei moterų (64,9 proc.). Komentuodama jų užimtumo pokyčius ekonominėse veiklose, žemės ūkį ir statybą ji įvardijo kaip „vyriškuosius“ ūkio sektorius, o paslaugų sektorių – labiau moterišką, nes čia daugiau yra užimtų moterų. Anot I. Liubertės, nors nedarbo rodikliai nuo 2010 m. mažėja,  vyrų nedarbas išlieka aukštesnis nei moterų. Šių metų sausio – rugsėjo mėn. iš 198,8 tūkst. įsiregistravusių bedarbių 110,7 tūkst. buvo vyrai ir 88,7 tūkst. – moterų. Įsidarbino per šį laikotarpį  76 tūkst. vyrų ir 65,5 tūkst. moterų.

Daugiau vyrų nei moterų dalyvavo aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse – per 2015 m. devynis mėnesius atitinkamai 32 tūkst. vyrų ir 23,1 tūkst. moterų. I. Liubertė atkreipė dėmesį, kad vyrų daugiau negu moterų neturi profesinio pasirengimo, todėl daugiau jų siunčiama į profesinį mokymą.  Šiemet profesinio mokymo priemonė ypač išsiskiria vyrų gausumu. Tai sąlygoja ir didėjanti darbo rinkos paklausa, t.y. daugiau darbo pasiūlymų pateikia ir įsidarbinimo galimybės didėja transporto ir statybos sektoriuose, kuriuose tradiciškai dirba daugiau vyrų.

Užimtumo rėmimo skyriaus vedėja Vilija Sanajevienė, komentuodama Lietuvos darbo biržos Pabėgėlių integracijos į darbo rinką priemonių planą, pažymėjo, jog pirmiausia ketinama parengti jiems teikiamų darbo rinkos paslaugų ir priemonių įgyvendinimo stebėsenos sistemą  sukuriant darbo ieškančių pabėgėlių duomenų banką. V. Sanajevienės teigimu, planuojama organizuoti teritorinių darbo biržų konsultantų, kurie dirbs su pabėgėliais, mokymus tarpkultūrinės kompetencijos ugdymo ir bendravimo su imigrantais klausimais. Šiais metais bus įsteigta mini darbo birža Ruklos pabėgėlių priėmimo centre  ir pasirengta konsultuoti pabėgėlius šalies teritorinėse darbo biržose. Kauno teritorinė darbo birža šiuo klausimu aktyviai dirba su minėtu centru.

Kalbėdama apie tai, kokios darbo rinkos paslaugos bus teikiamos svetimšaliams, pranešėja sakė, jog bus įvertintas pabėgėlių pasirengimas darbo rinkai – nustatyti jų poreikiai ir gebėjimai bei profesinis pasirengimas. Taip pat į pabėgėlių integracijos procesą bus įtraukiami ir darbdaviai organizuojant su jais  susitikimus  ir pasirašant tikslines sutartis.

ES paramos valdymo poskyrio vedėja Galina Savickienė supažindino su Jaunimo garantijų iniciatyvos pirminės intervencijos į darbo rinką ESF projekto ,,Atrask save“ galimybėmis. Apžvelgdama naujojo projekto tikslines jaunimo grupes, ji sakė, jog šiuo projektu siekiama sumažinti nedirbančio, nesimokančio ir mokymuose nedalyvaujančio jaunimo skaičių. O įvertinus kiekvieno jaunuolio poreikius ir galimybes, bus įgyvendinama ankstyvoji intervencija ir aktyvumo skatinimo priemonės.

Anot  G. Savickienės, pirmą kartą darbo biržai projektą įgyvendinti padės  tiek daug partnerių – 10 teritorinių darbo biržų, Jaunimo reikalų departamentas ir 60 NVO, jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų. Komentuojant projekto veiklas didžiausio dėmesio sulaukė neaktyvių  15-29 metų jaunuoliams taikomos priemonės, kurias įgyvendins Jaunimo reikalų departamentas prie SADM.  

Kaip  bus vykdomos veiklos su šiais neaktyviais jaunuoliais, nuspręsta aptarti kitame Trišalės komisijos posėdyje.Taip pat nutarta išsamiau svarstyti ilgalaikių bedarbių integraciją į darbo rinką, atsižvelgiant į Europos Komisijos rekomendacijas.

Šiais metais Trišalei  komisijai prie Lietuvos darbo biržos pirmininkavusi Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo rinkos skyriaus vedėja Nijolė Dilbienė pagal rotaciją pirmininkavimo estafetę perdavė  Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ atsakingajai  sekretorei Jovitai Pretzsch, kurios kandidatūrai pritarė visi šio posėdžio dalyviai.

Kitas Trišalės komisijos prie Lietuvos darbo biržos posėdis numatomas gruodžio mėnesį.

Lietuvos darbo biržos informacija

0 komentaras
0

Palikti komentarą