Derinamas teisės akto projektas

autorius Jovita

2021 m. liepos 23d. LPS ,,Solidarumas” gavo suderinimui teisės akto projektą iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2017 M. BIRŽELIO 21 D. NUTARIMO NR. 496 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO PROJEKTO. Projekto derinimą inicijavo Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija:

Teikiame derinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo“ projektą (toliau – nutarimo projektas), kurio tikslas – nustatyti 36 valandų darbo laiko normą per savaitę švietimo pagalbos specialistams, kuriems iki šiol sutrumpinto darbo laiko norma nebuvo taikoma.

Nutarimo projektas turi įsigalioti 2021 m. rugsėjo 1 d., todėl prašome pastabas ir pasiūlymus pateikti skubos tvarka.

Nutarimo projektas parengtas, įgyvendinant Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo Nr. XIII-198 7, 8, 14 straipsnių ir 5 priedo pakeitimo įstatymą (2021 m. birželio 29 d. Nr. XIV-447), pagal kurį pakeisti Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 5 priedo 27 ir 31 punktai ir nustatyta, kad judesio korekcijos specialistų, dirbančių mokyklose, taip pat mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) dirbančių psichologų asistentų, psichologų, socialinių pedagogų ir pedagoginėse psichologinėse tarnybose bei švietimo pagalbos tarnybose dirbančių psichologų asistentų, psichologų, socialinių pedagogų, specialiųjų pedagogų, logopedų, surdopedagogų ir tiflopedagogų darbo laikas per savaitę yra 36 valandos.

Iki šio pakeitimo judesio korekcijos specialistų, psichologų asistentų, psichologų, taip pat švietimo pagalbos įstaigose dirbančių socialinių pedagogų, specialiųjų pedagogų, logopedų, surdopedagogų ir tiflopedagogų darbo laikas per savaitę buvo 40 valandų.

Atsižvelgiant į tai, kad ir mokytojų, ir švietimo pagalbos specialistų (dirbančių ir mokyklose, ir pedagoginėse psichologinėse tarnybose bei švietimo pagalbos tarnybose) darbo pobūdis yra susijęs su panašia padidinta protine, emocine įtampa ir siekiant sumažinti darbo sąlygų netolygumus tarp pedagogų, taip pat tarp skirtingą švietimo pagalbą teikiančių švietimo pagalbos specialistų, apsispręsta suvienodinti jų darbo laiko normas ir nustatyti, kad švietimo pagalbos specialistai dirba 36 valandas per savaitę.

Nutarimo projekte siūloma pakeisti Sutrumpinto darbo laiko normų ir apmokėjimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas) ir nustatyti, kad ne ilgesnė kaip 36 valandų darbo laiko norma per savaitę nustatoma:

1) logopedams, specialiesiems pedagogams, tiflopedagogams, surdopedagogams, dirbantiems pedagoginėse psichologinėse tarnybose ir švietimo pagalbos tarnybose (iki šiol ne ilgesnė kaip 36 valandų darbo laiko norma buvo taikoma tik minėtiems specialistams, dirbantiems ikimokyklinio ugdymo įstaigose, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų globos įstaigose);

2) socialiniams pedagogams, dirbantiems pedagoginėse psichologinėse tarnybose ir švietimo pagalbos tarnybose (iki šiol ne ilgesnė kaip 36 valandų darbo laiko norma buvo taikoma tik mokyklų socialiniams pedagogams);

3) psichologų asistentams, psichologams, dirbantiems mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas), pedagoginėse psichologinėse tarnybose ir švietimo pagalbos tarnybose (iki šiol ne ilgesnė kaip 36 valandų darbo laiko norma jiems nebuvo taikoma);

4) judesio korekcijos specialistams, dirbantiems mokyklose (iki šiol ne ilgesnė kaip 36 valandų darbo laiko norma jiems nebuvo taikoma).

Siekiant atitikties su Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 5 priedo 27.1 ir 27.2 papunkčių nuostatomis: 1) Aprašo 4.3 ir 4.5 papunkčiuose sąvoka  „vaikų globos įstaiga“ keičiama į „socialinės globos įstaiga, skirta vaikams“; 2) Aprašo 4.3 papunktyje logopedų, specialiųjų pedagogų,  tiflopedagogų, surdopedagogų darbo laiko trumpinimas siejamas ne tik su darbu tam tikroje įstaigoje, bet ir su mokinių, kuriems teikiama švietimo pagalba, amžiumi; 3) Aprašo 4.3 papunkčio pakeitimu  numatoma, kad ne ilgesnė kaip 36 valandų darbo laiko norma per savaitę nustatoma logopedams,   specialiesiems pedagogams,  tiflopedagogams,  surdopedagogams,  dirbantiems  sutrikusio vystymosi kūdikių namuose su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais.   

Siūlomi pakeitimai sumažintų istoriškai susiklosčiusius, tačiau nepakankamai pagrįstus darbo laiko skirtumus tarp švietimo pagalbos specialistų. Aprašo nuostatos būtų suderintos su Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo nuostatomis.

Priėmus nutarimo projektą neigiamų pasekmių nenumatoma. Vaikams, mokiniams, kitiems švietimo pagalbos gavėjams teikiamų švietimo pagalbos paslaugų apimtys nesumažės, nes darbo laiko dalis, skiriama tiesioginiam darbui su švietimo pagalbos gavėjais, nemažinama (tai numato teisės aktų nuostatos, reglamentuojančios darbo krūvio sandarą).

Nutarimo projektas atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės programą, neprieštarauja Europos Sąjungos teisei. Jis neperkelia ir neįgyvendina Europos Sąjungos teisės aktų.

Teikiamas nutarimo projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS).

Nutarimo projektą parengė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Ekonomikos departamento (direktorė Eglė Radėnienė, tel. (8 5) 219 1164, el. p. Egle.Radeniene@smm.lt) Švietimo ekonomikos skyriaus vyriausioji specialistė Danutė Bužinskienė (tel. (8 5)  219 1191, el. p. Danute.Buzinskiene@smm.lt).

Šis teisės aktas išsiųstas derinamui iki 2021-07-27d. taip pat kitoms institucijimos:

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai

Lietuvos savivaldybių asociacijai

Lietuvos švietimo ir mokslo profesinei sąjungai

Švietimo ir mokslo profesinei sąjungai „Solidarumas“

Lietuvos profesinei sąjungai „Sandrauga“

Lietuvos švietimo darbuotojų profesinei sąjungai

Lietuvos švietimo įstaigų vadovų profesinei sąjungai

Teisės akto projektas

Nr. 21-27944 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo´ pakeitimo” (http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1566487)

0 komentaras
1

Palikti komentarą