Keičiami nuostatai

autorius Jovita

Š.m. rugpjūčio 12d. į LPS ,,Solidarumą” kreipėsi Lietuvos Respublikos Vyriausybė dėl Teisės akto projekto Nr. 21-28477 “DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. SAUSIO 9 D. NUTARIMO NR. 13 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO´ PAKEITIMO” su prašymu pateikti pastabas ir pasiūlymus iki 2021 m. rugpjūčio 26d. LPS ,,Solidarumas” šiam teisės aktui pastabų ir pasiūlymų neturėjo.

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS KOMISIJOS

NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos komisijos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos komisijos (toliau – Komisija) funkcijas, teises, Komisijos sudarymo ir darbo organizavimo tvarką.

2. Komisijos paskirtis – derinti valstybės, darbdavių ir darbuotojų interesus darbuotojų saugos ir sveikatos srityje trišaliu socialinių partnerių (šalių) bendradarbiavimo principu. Komisijos sprendimai yra patariamojo pobūdžio.

3. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu, darbuotojų saugos ir sveikatos norminiais teisės aktais, Nuostatais ir kitais teisės aktais, susijusiais su Komisijos veikla.

4. Nuostatuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme.

II SKYRIUS

KOMISIJOS FUNKCIJOS IR TEISĖS

5. Komisija vykdo šias funkcijas:

5.1. nagrinėja darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai, kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms, prireikus teikia atitinkamoms valstybės institucijoms pasiūlymus dėl tikslingumo rengti naujus darbuotojų saugos ir sveikatos norminius teisės aktus, dėl galiojančių teisės aktų pakeitimo;

5.2. svarsto Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Valstybinė darbo inspekcija) parengtą metinę ataskaitą apie darbuotojų saugos ir sveikatos būklę ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso, darbuotojų saugą ir sveikatą bei darbo santykius reglamentuojančių įstatymų ar kitų norminių teisės aktų vykdymą įmonėse, įstaigose, organizacijose ar kitose organizacinėse struktūrose (toliau kartu – įmonės), analizuoja darbuotojų saugos ir sveikatos būklę;

5.3. svarsto darbuotojų saugos ir sveikatos gerinimo priemonių ir programų projektus bei jų įgyvendinimo rezultatus;

5.4. siūlo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Sveikatos apsaugos ministerijai, kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms, darbdavių organizacijoms ir darbuotojų organizacijoms (profesinėms sąjungoms), įmonėms priemones ir būdus, kaip gerinti darbuotojų saugos ir sveikatos būklę.

6. Komisija, vykdydama Nuostatų 5 punkte nustatytas funkcijas, turi teisę:

6.1. svarstyti teisės aktų, susijusių su darbuotojų sauga ir sveikata, projektus, teikti pastabas, pasiūlymus dėl jų tobulinimo, priėmimo ir įgyvendinimo;

6.2. nagrinėti Valstybinės darbo inspekcijos, darbdavių organizacijų ir darbuotojų organizacijų (profesinių sąjungų), įmonių informaciją apie tai, kaip laikomasi darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimų;

6.3. rekomenduoti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Sveikatos apsaugos ministerijai, Valstybinei darbo inspekcijai, kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms, darbdaviams ir jų organizacijoms, darbuotojų organizacijoms (profesinėms sąjungoms) įgyvendinti priemones darbuotojų saugai ir sveikatai gerinti;

6.4. teikti pasiūlymus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėl nelaimingų atsitikimų darbe socialinio draudimo įmokų tarifų diferencijavimo;

6.5. teikti Lietuvos Respublikos trišalei tarybai svarstyti klausimus, susijusius su darbuotojų sauga ir sveikata;

6.6. pasitelkti valstybės institucijų ir įstaigų bei kitus atitinkamų sričių specialistus. 

III SKYRIUS

KOMISIJOS SUDARYMO TVARKA

7. Komisijos šalys (toliau – šalys) yra:

7.1. valstybės institucijos ir įstaigos;

7.2. darbdavių organizacijos;

7.3. darbuotojų organizacijos (profesinės sąjungos).

8. Komisija sudaroma iš vienodo šalių atstovų skaičiaus. Bendras Komisijos narių skaičius – 15 (po 5 atstovus iš kiekvienos šalies).

9. Valstybės institucijų ir įstaigų šalis sudaroma iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Sveikatos apsaugos ministerijos, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ir Valstybinės darbo inspekcijos atstovų, kuriuos jų vadovų siūlymu į Komisiją skiria Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras.

10. Darbdavių organizacijas ir darbuotojų organizacijas (profesines sąjungas), kurios deleguoja savo atstovus į Komisiją, nustato Trišalė taryba. Darbdavių organizacijos ir darbuotojų organizacijos (profesinės sąjungos) atstovus į Komisiją deleguoja savo valdymo organų sprendimais.

11. Deleguodami atstovą į Komisiją, valstybės institucijų ir įstaigų vadovai, darbdavių organizacijų ir darbuotojų organizacijų (profesinių sąjungų) valdymo organai turi pateikti šiuos duomenis: deleguojamo asmens vardą ir pavardę, telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą, darbovietės pavadinimą ir pareigas joje.

12. Savo deleguotą atstovą (-us) valstybės institucija, įstaiga, darbdavių organizacija ar darbuotojų organizacija (profesinė sąjunga) gali bet kuriuo metu pakeisti, deleguodama kitą atstovą (-us).

13. Komisijai vadovauja Komisijos pirmininkas, renkamas pusės metų laikotarpiui iš šalių atstovų rotacijos principu. Komisijos pirmininkas išrenkamas, kai už jo kandidatūrą, kurią pasiūlo šalis, balsuoja bent 3 atstovai iš kiekvienos šalies. Jei pagal Nuostatų 12 punktą Komisijos narys, einantis Komisijos pirmininko pareigas, pakeičiamas kitu atstovu, iš tos pačios šalies atstovų išrenkamas naujas Komisijos pirmininkas, kuris Komisijos pirmininko pareigas eina iki pasibaigia šalies, kuriai jis atstovauja, pirmininkavimo laikotarpis.

IV SKYRIUS

KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

14. Komisijos darbą organizuoja ir techniškai ją aptarnauja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Socialinės apsaugos ir darbo ministras iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, ar valstybės tarnautojų skiria Komisijos sekretorių, kuris nėra Komisijos narys.

15. Komisijai svarstyti konkrečius klausimus teikia Komisijos nariai.

16. Komisijos veiklos formos yra:

16.1. Komisijos posėdis (toliau – posėdis);

16.2. Komisijos narių apklausa raštu ar elektroniniu paštu (toliau – apklausa).

17. Posėdžiai vyksta ne rečiau kaip kartą per 2 mėnesius, jeigu Komisija nenusprendžia kitaip. Posėdžio metu nustatoma kito posėdžio data. Komisijos pirmininko iniciatyva arba pasiūlius vienam iš Komisijos narių gali būti organizuojami neeiliniai posėdžiai.

18. Posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja bent 3 atstovai iš kiekvienos šalies. Jei Komisijos narys posėdyje dalyvauti negali, jį delegavusi valstybės institucija, įstaiga, darbdavių organizacija ar darbuotojų organizacija (profesinė sąjunga) gali įgalioti kitą atstovą dalyvauti posėdyje. Tokiu atveju įgaliotas atstovas įgyja visas Komisijos nario (išskyrus Komisijos pirmininko) teises tame posėdyje. Posėdžiuose, suderinus su Komisijos pirmininku, gali dalyvauti suinteresuoti asmenys.

19. Jeigu nesusirinkus pakankamam Komisijos narių skaičiui posėdis neįvyksta, posėdis atidedamas arba jo darbotvarkės klausimai perkeliami į kitą posėdį.

20. Posėdžiams pirmininkauja Komisijos pirmininkas. Jeigu Komisijos pirmininkas nedalyvauja posėdyje, posėdžiui pirmininkauja vienas iš tos pačios šalies Komisijos narių, už kurį balsuoja ne mažiau kaip pusė tame posėdyje dalyvaujančių Komisijos narių.

21. Komisijos sekretorius, organizuodamas posėdį:

21.1. suderina klausimų pristatymą su pranešėjais, parengia posėdžio darbotvarkę ir suderina ją su Komisijos pirmininku;

21.2. parengia ir išsiunčia raštu ir (ar) elektroniniu paštu Komisijos nariams, pranešėjams ir kitiems suinteresuotiems asmenims kvietimus dalyvauti posėdyje. Kartu su kvietimu dalyvauti posėdyje Komisijos nariams pateikiama posėdžio darbotvarkė;

21.3. organizuoja posėdžio klausimų medžiagos surinkimą iš pranešėjų ir išsiunčia ją Komisijos nariams elektroniniu paštu ne vėliau kaip likus 3 dienoms iki posėdžio.

22. Komisijos nariai gali teikti siūlymus dėl posėdžio darbotvarkės papildymo ir (ar) pakeitimo ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki posėdžio arba posėdžio metu. Sprendimą dėl posėdžio darbotvarkės papildymo ir (ar) pakeitimo ne posėdžio metu priima Komisijos pirmininkas, o Komisijos posėdžio metu – Komisija Nuostatų 26 punkte nustatyta tvarka.

23. Posėdžiai gali būti organizuojami nuotoliniu būdu, pasitelkiant informacines ir ryšių technologijas ir užtikrinant asmenų, dalyvaujančių posėdyje, tapatybės nustatymą.

24. Posėdžio protokolui surašyti daromas posėdžio garso įrašas (toliau – įrašas). Įrašas saugomas tol, kol surašomas ir pasirašomas posėdžio protokolas, o tuomet sunaikinamas. Komisijos pirmininko sprendimu, įrašas gali būti daromas posėdžio eigai fiksuoti, tokiu atveju įrašas yra laikomas sudėtine protokolo dalimi ir saugomas kartu su protokolu perkėlus jį į skaitmeninę laikmeną. Apie daromą įrašą visais atvejais informuojami posėdyje dalyvaujantys asmenys.

25. Vykdant apklausą Komisijos nariams raštu ar elektroniniu paštu (Nuostatų 11 punkte nurodytais elektroninio pašto adresais) pateikiamas klausimas (-ai), klausimo (-ų) medžiaga ir nurodomas nuomonės pateikimo ir (ar) balsavimo terminas. Siekiant identifikuoti Komisijos narius, dalyvaujančius apklausoje elektroniniu paštu, Komisijos narys įsipareigoja teikdamas nuomonę ar balsuodamas naudoti Nuostatų 11 punkte nurodytą elektroninio pašto adresą. Apklausą, suderinęs su Komisijos pirmininku, organizuoja Komisijos sekretorius.

26. Komisijos sprendimai priimami bendru sutarimu. Jeigu bendru sutarimu sprendimo nepavyksta priimti, vyksta atviras balsavimas, ir Komisijos sprendimai priimami, kai už juos balsuoja ne mažiau kaip pusė posėdyje ar apklausoje dalyvaujančių atstovų iš kiekvienos šalies.

27. Komisijos sprendimai įforminami protokolu. Protokolą surašo ir su Komisijos nariais, pagal esamą situaciją – su pranešėjais ir kitais pasisakiusiais posėdyje asmenimis suderina Komisijos sekretorius. Protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir Komisijos sekretorius. Komisijos sekretorius elektroniniu paštu išsiunčia ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po posėdžio arba apklausos pasirašytą protokolą Komisijos nariams.

28. Jeigu Komisija sprendimo nepriima, klausimas teikiamas svarstyti pakartotinai. Jeigu svarstant klausimą pakartotinai taip pat nepriimamas sprendimas, nutariama, kad šalių nuomonės išsiskyrė, ir pagal poreikį siūloma klausimą svarstyti Trišalei tarybai.

29. Komisijos nariui nedalyvaujant Komisijos veikloje 3 mėnesius, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija apie tai raštu praneša jį skyrusios valstybės institucijos, įstaigos, darbdavių organizacijos ar darbuotojų  organizacijos (profesinės sąjungos) vadovui, nurodydamas asmens vardą, pavardę, nedalyvavimo faktą ir laikotarpį.

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

30. Komisijos veiklos dokumentai saugomi Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

31. Komisijos veikloje asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

32. Informacija apie Komisijos veiklą (Komisijos paskirtį, funkcijas, sudėtį (vardas, pavardė, atstovaujamos valstybės institucijos, įstaigos, darbdavių organizacijos ar darbuotojų organizacijos (profesinės sąjungos) pavadinimas) skelbiama Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje.

33. Komisijos ir atitinkamos apskrities teritorinės darbuotojų saugos ir sveikatos komisijos sutarimu gali būti organizuojami bendri šių komisijų posėdžiai atskiriems klausimams nagrinėti.

34. Komisijos narių darbas Komisijoje neapmokamas.

0 komentaras
0

Palikti komentarą