Paskelbti Europos socialinių teisių ramsčio dokumentai

autorius Solidarumas
soc ramstis

2017 m. balandžio 26 d. Europos Komisija paskelbė  „socialinį paketą“, tai yra 17 dokumentų rinkinį, kuris sudaro Europos socialinių teisių ramstį. Europos profesinių sąjungų konfederacijos generalinis sekretorius Luka Visentinis (Luca Visentini) teigiamai vertina EK pateiktus pasiūlymus, kurie anot jo, turėjo atsirasti daug anksčiau.

  Jis paragino visus, tame tarpe ir darbdavių organizacijas, vienytis bendram darbui, kad būtų įgyvendinti politiniai  pasiūlymai.  Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto Darbuotojų  grupė išplatino pareiškimą, kuriame  rašoma, jog Junkerio Komisija pirmą kartą  reagavo į profesinių sąjungų  reikalavimus […] Reikia skubiai spręsti socialinį deficitą, ištaisyti socialinės ir ekonominės politikos išsibalansavimą Europoje, ištaisyti tas klaidas, kurios buvo padarytos, kai eilę metų šalyse buvo įgyvendinamos taupymo politikos priemonės.  Darbuotojai reikalauja socialinės Europos, kuri dirbtų jiems ir garantuotų konkrečias ir įvykdomas teises“.

Komisija 2017 balandžio 26 d. pristatė Europos socialinių teisių ramstį

Europos Komisijos pirmininkas Žanas Klodas Junkeris (Jeanas-Claude Juncker) pasakė: „Kaip Komisijos pirmininkas visada siekiau, kad socialiniai prioritetai būtų neatskiriama Europos darbo dalis. Pristatydami Europos socialinių teisių ramstį ir pirmąjį su juo susijusių iniciatyvų rinkinį įgyvendiname savo įsipareigojimus ir atverčiame naują puslapį. Šį puslapį norime pildyti kartu: atsakomybę turi prisiimti visi – valstybės narės, ES institucijos, socialiniai partneriai ir pilietinė visuomenė. Norėčiau, kad iki metų pabaigos socialinio ramsčio idėjai būtų pritarta aukščiausiu politiniu lygmeniu.

Dokumentą parengė Komisija, visais lygmenimis konsultuodamasi su suinteresuotaisiais subjektais. Jame dabartinėje ES tarptautinėje teisėje nustatytos teisės dar kartą patvirtinamos ir papildomos, kad atspindėtų naują tikrovę. Naujojo ramsčio principus ir teises https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_en galima suskirstyti į tris kategorijas: lygių galimybių ir galimybių įsidarbinti, sąžiningų darbo sąlygų, socialinės apsaugos ir įtraukties. Daugiausia dėmesio skiriama siekiui įveikti naujus darbo pasaulio ir plačiosios visuomenės pokyčius, kad būtų įgyvendintas Sutartyse numatytas įsipareigojimas – sukurti itin konkurencingą socialinę rinkos ekonomiką, kurioje būtų siekiama visapusiško užimtumo ir socialinės pažangos.

Europos socialinių teisių ramsčio principų ir teisių įgyvendinimas – bendra valstybių narių, ES institucijų, socialinių partnerių ir kitų suinteresuotųjų subjektų atsakomybė. Europos institucijos, visapusiškai atsižvelgdamos į valstybių narių kompetenciją ir socialinio dialogo tradicijas, padės nustatyti ramsčio iniciatyvų įgyvendinimo sistemą ir gaires. Norint įgyvendinti tam tiktus ramsčio principus ir teises reikės imtis tolesnių teisėkūros iniciatyvų. Prireikus, dabartiniai ES teisės aktai bus atnaujinti, papildyti ar užtikrintas geresnis jų vykdymas.

Jau šiandien Europos Komisija įtvirtina Europos socialinių teisių ramstį įvairiomis išsamiomis teisėkūros ir ne teisėkūros iniciatyvomishttp://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1310&langId=en: pavyzdžiui, dėl tėvų ir artimuosius prižiūrinčių ar slaugančių asmenų darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros, dėl darbuotojų informavimo, dėl socialinės apsaugos garantijų ir darbo laiko. Iš šių iniciatyvų matyti ramsčio aprėpiamos sritys ir tai, kaip nustatyti principai ir teisės gali būti įgyvendinti.

Be to, parengta socialinių rodiklių suvestinėhttps://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/social-scoreboard/, kurioje bus registruojamos ES šalių tendencijos ir rezultatai 12 sričių ir vertinama pažanga visoje ES siekiant vadinamojo socialinio AAA reitingo. Į šią suvestinę bus atsižvelgiama ir rengiantEuropos ekonominės politikos koordinavimo semestrą.http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/index_lt.htm

Ramsčio principų ir teisių laikymasis yra dinamiškas procesas. Šis ramstis bus įkvėpimo šaltinis rengiant Europos semestrą ir kuriant ekonominę ir pinigų sąjungą, vadovaujantis penkių pirmininkų pranešimu.https://ec.europa.eu/commission/publications/five-presidents-report-completing-europes-economic-and-monetary-union_en Visų pirma naujasis ramstis turėtų pasitarnauti iš naujo pradedant ekonominės ir pinigų sąjungos konvergencijos procesą, o kai kurie ramsčio principai ir teisės galėtų būti laikomi privalomais euro zonos standartais. Ateityje, rengiant Komisijos metines darbo programas,https://ec.europa.eu/info/strategy-documents_lt gali būti pasiūlyta kitų ES teisėkūros ir ne teisėkūros iniciatyvų. Daugelio pagrindinių ramsčio aspektų įgyvendinimas bus taip pat remiamas Europos fondų, visų pirma Europos socialinio fondo, lėšomis.

Tolesni veiksmai

Ramstis šiandien pristatomas pateikiant du teisinius vienodo turinio dokumentus: šiandien įsigaliojusią Komisijos rekomendaciją ir bendrą Parlamento, Tarybos ir Komisijos pranešimo pasiūlymą. Remdamasi šiais dokumentais Komisija pradės diskusijas su Europos Parlamentu ir Taryba, kad būtų pasiektas platus politinis pritarimas ramsčiui ir aukšto lygio įsipareigojimas jį įgyvendinti.

Pagrindiniai faktai

ES turi pažangiausias pasaulio socialinės gerovės sistemas ir yra didžiulis gerosios patirties ir socialinių inovacijų šaltinis, tačiau ji turi reaguoti į precedento neturinčius visuomeninius iššūkius ir prisitaikyti prie jų. Nors ekonominės ir socialinės sąlygos Europoje pagerėjo ir darbą turi kaip niekada daug žmonių, pastarojo dešimtmečio krizės padariniai – pradedant ilgalaikiu ir jaunimo nedarbiu ir baigiant skurdo grėsme daugelyje Europos regionų – tebėra jaučiami. Tuo pačiu metu darbo aplinka ir mūsų visuomenė sparčiai keičiasi – dėl globalizacijos, skaitmeninės revoliucijos, kintančio darbo pobūdžio ir demografinių pokyčių atsiranda naujų galimybių ir kartu kyla naujų iššūkių. Visų lygmenų valdžios institucijų, socialinių partnerių ir pilietinės visuomenės bendra atsakomybė ir bendras interesas – kurti turtingesnę ir atsparesnę Europą, kurioje ekonominė raida neįsivaizduojama be socialinių pokyčių.Ž-K. Junkerio vadovaujamai Komisijai socialiniai Europos aspektai nuo pat pradžių buvo vienas svarbiausių prioritetų – tai atsispindi jos 2014 m. liepos mėn. politinėse gairėse. https://ec.europa.eu/commission/publications/president-junckers-political-guidelines_lt2015 m. rugsėjo mėn. Komisijos Pirmininkas Ž-K. Junkeris savo pranešime apie Sąjungos padėtį sakė: „Turime aktyviau kurti sąžiningą ir iš tiesų europinę darbo rinką. […] Todėl šioje srityje noriu sukurti Europos socialinių teisių ramstį, kuriuo būtų atsižvelgiama į Europos visuomenių ir darbo pasaulio tikrovės pokyčius.

Komisija iš karto ėmė aktyviai bendradarbiauti su valstybėmis narėmis, ES institucijomis, socialiniais partneriais, pilietine visuomene ir piliečiais šio ramsčio turinio ir vaidmens klausimais. 2016 m. kovo mėn. Komisija paskelbė preliminarius Europos socialinių teisių ramsčio apmatushttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-544_en.htm ir pradėjo plačias viešas konsultacijas,https://ec.europa.eu/eusurvey/publication/68ec55ca-c915-4ce4-c923-fe9e2591d416 kurių tikslas – išklausyti visų nuomonę. Konsultacijos baigtos 2017 m. sausio mėn. surengus aukšto lygio konferenciją.

Komisija atsižvelgė į konsultacijose išsakytas nuomones ir dabar pateikia Europos socialinių teisių ramsčio pasiūlymą, kuriuo siekiama piliečiams suteikti naujų ir veiksmingesnių teisių. Kuriant šį ramstį remtasi tiek Europos šalių praktikos įvairove, tiek dideliu ES ir tarptautiniu šios srities teisynu

Daugiau informacijos:

https://ec.europa.eu/lithuania/Social%20pillar_lt

www.etuc.org

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.group-2-news.42211

 

Parengė Daiva Kvedaraitė

 

 

 

0 komentaras
0

Palikti komentarą