Projektas “Darbuotojų komandiravimas: prieigos prie informacijos ir veiksmingo praktinio bendradarbiavimo tarp institucijų ir socialinių partnerių didinimas 3 Baltijos šalyse”

autorius Solidarumas
EU-Logo-web


Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“ kartu su partneriais Estonian Transport and Road Workers Trade Union (ETTA) (Estija), Latvian Builders Trade union (LCA) (Latvija), Lietuvos pramonininkų konfederacija (LPK), Valstybine darbo inspekcija prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (VDI) ir VšĮ Projektų valdymo ir mokymo centru (PVMC) įgyvendina projektą „Darbuotojų komandiravimas: prieigos prie informacijos ir veiksmingo praktinio bendradarbiavimo tarp institucijų ir socialinių partnerių didinimas 3 Baltijos šalyse“ (angl. „Posting of workers: enhancing access to information and effective practical collaboration of administrative and social partners among 3 Baltic States”), projekto sutarties Nr. VS/2015/0055, finansuojamą Europos Komisijos, projekto vykdytojo ir partnerių lėšomis.

Verslas ir darbo rinka 3 Baltijos šalyse sparčiai vystosi ir peržengia nacionalines sienas. Verslininkai, darbuotojai, profesinės sąjungas, valstybinės institucijos dirbdamos kartu turi prisitaikyti prie šių pokyčių, palengvinti verslo plėtrą, laisvą paslaugų judėjimą ir, tuo pačiu metu, užtikrinti darbuotojų teises.

Pirmo projekto “Darbuotojų komandiravimas: administracinio bendradarbiavimo ir prieigos prie informacijos stiprinimas Baltijos šalyse” sutarties Nr. VS/2014/0011 tikslas buvo užtikrinti tinkamą administracinių ir socialinių partnerių bendradarbiavimą tarp 3 Baltijos valstybių, keičiantis informacija ir konsultuojantis dėl komandiravimo, sukurti praktines informacines priemones ir medžiagą, kurios užtikrintų teisingą informavimą apie taikomas nuostatas ir darbo sąlygas, tinkamą Directive 96/71/EC įgyvendinimą ir vykdymą. Šis projektas savo tikslą pasiekė: susitikimuose dalyvavo ir patirtimi dalijosi Seimo nariai, LR ministerijų bei valstybinių įstaigų atstovai, socialiniai partneriai bei kolegos iš Latvijos ir Estijos.

Projekto įgyvendinimo metu buvo išsiaiškinta, kad trūksta informacijos ir praktinių konsultacijų darbdaviams, kad jie galėtų užtikrinti saugias darbo sąlygas, o komandiruojamiems darbuotojams, kad galėtų ginti savo teises. Taip pat, šis projektas parodė, kad profesinės sąjungos Baltijos šalyse atlieka reguliarias ir nepriklausomas stebėsenos bei kontrolės komandiruojamiems darbuotojams funkcijas, nes šioje srityje turi pakankamai daug ,,gyvenimiškos patirties“. Nujasis projektas puikus pirmojo projekto tęsinys, nes užpildys spragas nustaytas pirmo projekto įgyvendinimo metu ir užtikrins tęstinumą stipriam ir saėkmingam 3 Baltijos šalių bendradarbiavimui.

Šis projektas sudarys sąlygas praktiniam bendradarbiavimui, informacijos keitimuisi tarp institucijų ir socialinių partnerių valstybėse narėse, sudarys sąlygas efektyvesniam informacijos prieinamumui. Projektas vertina galimybes informacijos mainų palengvinimui atsižvelgiant į įstatymus, analizuoja ir siūlo tinkamą administracinio bendradarbiavimo ir lengvesnio priėjimo prie informacijos tarp dalyvaujančių šalių fukcionavimą.

Yra poreikis siekti efektyvesnio ir praktiško benrdadarbiavimo tarp institucijų, kurios yra atsakingos už darbuotojų paruošimą (komandiravimą) 3 Baltijos šalyse. Ši problema bus išspręsta mokymų metu ir pateikiant darbuotojams ir darbdaviams teisėtą svarbią informaciją susijusią su visais principais ir patirtimi. Pagrindiniai projekto tikslai: užtikrinti administracinių ir socialinių partnerių bendradarbiavimą 3 Baltijos šalyse, teikti informaciją, mokymus ir konsultacijas dėl darbuotojų komandiravimo suinteresuotoms šalims, užtikrinant informacijos ir darbinimo sąlygų skaidrumą, tinkamą Direktyvos 96/71/EC vykdymą.

Projekto vykdymo laikotarpiu mokymų metu įgytos žinios, patirtis ir įgūdžiai, konsultacijos, konferencijos, aiškinamoji kampanija ir labai svarbus analitinis darbas, atliktas dviejų išorės ekspertų bus rezultatai, kurie sustiprins 6 socialinių partnerių organizacijų narius ir tuo pačiu metu sustiprins 3 Baltijos valstybių transporto, statybų ir paslaugų sektorius, iš kurių ir yra komandiruojama daugiausia darbyotojų. Praktinis apmokymas pagerins švietimo, įdarbinimo lygius, sustiprins funkcinius gebėjimus, problemų sprendimą, paskatins darbuotojų dalyvavimą bendrovės valdyme, socialiniame dialoge, sukels greitesnes inovacijas, pakels komandiravimo problemų ir apmokomų darbuotojų teisių žinias.

Pranešime ar publikacijoje pateikta informacija atspindi tik autoriaus nuomonę ir Europos komisija nėra atsakinga už pateiktos informacijos teisingumą.

 

PROJEKTO

„Darbuotojų komandiravimas: prieigos prie informacijos ir veiksmingo praktinio bendradarbiavimo tarp institucijų ir socialinių partnerių didinimas 3 Baltijos šalyse“

VIEŠINIMO AKCIJŲ  ATASKAITA

Aiškinamosios kampanijos tikslai.

Aiškinamosios kampanijos metu buvo siekiama šių tikslų įgyvendinimo:

1. Informuoti vyresnių klasių ir profesinių mokyklų moksleivius, kolegijų ir universitetų studentus, darbuotojus ir  darbdavius, visuomenę apie komandiruojamų darbuotojų ir jų šeimos narių teises, galimybes dirbti kitose ES šalyse, gyvenimo ir darbo sąlygas, socialinės apsaugos sistemas.  

2. Suteikti informacijos apie kitų šalių darbo rinkas, informacijos apie darbą ir gyvenimą gavimo būdus ir priemones, paslaugas teikiamas įvairių valstybės institucijų, įdarbinimo agentūrų, profesinių sąjungų, nevyriausybinių organizacijų.

3.Supažindinti su Europos Bendrijos 1996 m. Direktyvos 96/71/EC  ir 2014 m. Direktyvos 2014/67/ES nuostatomis, bei Europos Komisijos pastangomis peržiūrėti Direktyvas, nurodant pagrindines to priežastis.

4. Konsultuoti darbuotojų komandiravimo klausimais, suteikti teisingą informaciją apie įdarbinimą, darbo laiką ir sąlygas, darbo apmokėjimą, darbuotojų teises ir pareigas, socialines garantijas.

5. Kelti ne tik jaunimo sąmoningumą, bet ir darbinę patirtį turinčių asmenų išprusimą darbo teisės srityje, stiprinti gebėjimus apginti savo teises.

Informavimo kampanijos tikslinės grupės:

  • Komandiruojami darbuotojai;
  • Jaunimas: moksleiviai  ir studentai, ieškantys darbo asmenys;
  • Socialiniai partneriai: darbdaviai, darbuotojai, profesinių sąjungų atstovai;
  • visuomeninės ir nevyriausybinės organizacijos, atstovaujančios komandiruojamų darbuotojų interesams;

Priemonės:

1. suorganizuoti informaciniai renginiai 20-yje Lietuvos vidurinių ir profesinių mokyklų, kolegijų bei universitetų;

2. parengti dalomosios medžiagos paketai, kurie dalinami renginių metu;

3. suorganizuotas  LOGO piešimo konkursą tema ,,Iškomandiruotas nepasirengęs“. Originalūs darbai  pateikti dviem variantais: su šūkiu  ir be šūkio.

Pranešėjai ir moderatoriai. Pagrindinius pranešėjus ir moderatorius Paslaugų teikėjui nurodė paslaugos Pirkėjas. Tai LPS Solidarumas lyderiai – Kristina Krupavičienė, Jovita Pretzsch, Arūnas Lekavičius, Ričardas Garuolis, Jurgita Žiūkienė, Gintaras Kondrackis, Rita Kairienė, Audrius Cuzanauskas, lektorė Živilė Gudonytė.

  1. Viešinimo akcijos

Viešinimo akcijos įvyko universitetuose, kolegijose, meno mokyklose, gimnazijose, profesinio mokymo centruose, daugiafunkciniame mokymo centre.

Mokyklos tipas

Kiek

Pavadinimai

Dalyvių

Universitetai

3

Vilniaus, M.Riomerio, K.Simonavičiaus

450

Kolegijos

1

Vilniaus verslo

300

Profesinio mokymo centrai

3

Kauno A.Stulginskio,  Visagino technologijų ir verslo, Palangos K.Mindaugo

400

Gimnazijos

 

6

Eišiškių S.Rapalionio, Vilniaus raj. Avižienių, Šalčininkų  raj. L.Narbuto,  Vilniaus Žirmūnų, Vilniaus Varpo suaugusių,  Vilniaus Minties

750

Mokyklos

 

7

Druskininkų amatų,  Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo, Anykščių technologijų,  Varėnos technologijų ir verslo, Ukmergės technologijų ir verslo, Vilniaus  J.I.Kraševskio vidurinė, Širvintų meno, 

940

VISO

20

 

2840

Be to, Informaciniai renginiai darbuotojams ir darbdaviams, profsąjungų nariams ir visuomenei vyko Palangoje, Druskininkuose, Vilniuje, Kaune. Speciali diskusija vyko su Lietuvos Caritas atstovais vyko Vilniuje, LPS Solidarumas būstinėje.

Viso dalyvių -150

Lygiagrečiai vyko individualus tarptautinių reisų vairuotojų konsultavimas  Lietuvoje ir užsienyje, jį vykdė Krovininio transporto profesinės sąjungos lyderiai: Gintaras Kondrackis, Vytautas Kašėta, Gintaras Čiužas. Viso dalyvių – 150

2. Buvo parengtas padalomosios medžiagos paketas(pridedama prie ataskaitos)

Padalomoji medžiaga buvo dalinama susitikimų-akcijų dalyviams.

Susitikimų metu demonstruojamos skaidrės padidino informacijos perteikimo efektyvumą, sustiprino dalyvaujančių dėmesį, pagerino renginio vaizdingumą. (pridedama prie ataskaitos)

Klausytojams rekomenduotas Praktinis vadovas „Teisės aktai taikytini Europos sąjungoje, Europos ekonominėje erdvėje ir Šveicarijoje“. Šį praktinį vadovą parengė ir patvirtino Europos Socialinės apsaugos sistemų koordinavimo administracinė komisija.

Dalyviams nurodytas interneto adresas, šį kurio galima  dokumentą parsisiųsti ir kitomis kalbomis:

http://ec.europa.eu/social/keyDocuments.jsp?advSearchKey=4944&mode=advancedSubmit&langId=lt&policyArea=&type=0&country=0&year=0

Be to, dalyviams rekomenduotas Valstybinės darbo inspekcijos lankstinukas „Atmintinė norintiems vykti dirbti į užsienį“.

Jaunimas, studentai ir moksleiviai papildomai domėjosi įsidarbinimo užsienyje galimybėmis, studijomis užsienio aukštosiose mokyklose. Todėl papildomai buvo parengta padalomoji medžiaga apie laisvą asmenų judėjimą bei studijas užsienyje. Taip pat parengtas skaidrių komplektas „Gyvenimas, darbas ir studijos užsienyje“. (pridedama prie ataskaitos)

Jaunimas puikiai moka naudotis internetiniais  informacijos šaltiniais, tačiau neturi pakankamai žinių, kur ir kokia informacija pateikiama. Jaunimui pateikti interneto adresai, kur galima gauti daug išsamios informacijos įvairiomis temomis

Oficialus Europos Komisijos puslapis http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=lt

Specialus Europos Komisijos puslapis – Jūsų Europa  http://europa.eu/youreurope/

Šiame puslapyje informacija 23 kalbomis pateikiama piliečiams ir verslui

Piliečiams  http://europa.eu/youreurope/citizens/index_lt.htm

Verslui  http://europa.eu/youreurope/business/index_lt.htm

Jaunimui pristatytas Europos užimtumo tarnybų koordinuojamas darbo portalas EURES.

https://ec.europa.eu/eures/public/lt/homepage

Jaunimą sudomino tikslinė judumo programa „Tavo pirmasis EURES darbas“,  demonstruotas filmukas tema „Tavo pirmasis EURES darbas“. Pristatyti Europos Komisijos leidiniai – Vadovas darbo ieškantiems asmenims ir darbdaviams, lankstinukas „Darbo ieškantys jaunuoliai. Paprastesnis judėjimas ir įsidarbinimas Europoje“ bei gana informatyvus Lietuvos darbo biržos išleistas lankstinukas „Jauni. Pirmas darbas“.

Informacijos apie savo pateikimui rekomenduota naudotis  tinklapiu    http://europass.cedefop.europa.eu/lt/documents/curriculum-vitae kuris padeda parengti CV ir kitus reikalingus dokumentus,  ieškoti darbo ES šalyse.

3.Logotipo konkursas

Logotipo konkursas sulaukė pakankamai didelio susidomėjimo. Buvo gauta virš 30 įvairių darbų. Atrinkti geriausieji. Logotipai buvo demonstruojami baigiamojoje šio projekto konferencijoje 2016.12.19-20 d. Laimėtojai buvo apdovanoti naudingomis dovanomis (duomenų saugojimo kietasis diskas, ausinės, garso kolonėlė, USB atmintinė).

Geriausi logotipai pridedami prie ataskaitos.

Problemos su kuriomis susidūrėme

  1. Prisitaikant prie švietimo įstaigų mokymo grafikų teko organizuoti po 4-5 paskaitas toje pačioje įstaigoje po 45 min. Taip pat ne visose mokyklose yra salė, kurioje tilptų didesnis skaičius dalyvių.
  2. Kai kurių mokyklų vadovai atsisakė leisti organizuoti renginius be Savivaldybės leidimo.

Pasiūlymai

  1. Jaunimui trūksta elementarių žinių apie darbo santykius, darbo sutartis, darbo laiką, darbuotojų teises ir pareigas. Naujai rengiamuose projektuose reikia praplėsti konsultavimo temas ir suteikti žinių ne tik apie komandiravimo problemas, bet ir apie darbo santykius, darbo sutarčių rūšys, gyvenimą, darbą ir studijas užsienyje.
  2. Jaunimui reikia suteikti daugiau žinių apie socialinį dialogą, darbuotojų teisių atstovavimą, profesines sąjungas.

 Renginiai:

LPS “Solidarumas” projekto organizatorė Jovita Pretzsch ir konsultantas Arūnas Lekavičius. Vedė informacinius renginius  mokiniams apie komandiruojamą darbą. Ekspertai pasakojo, ką reikia žinoti renkantis darbą užsienyje.  Moksleiviai buvo supažindinti su institucijomis, kurios gali padėti susidūrus su problemomis ar neaiškumais darbo vietoje užsienyje. Buvo paaiškinti Europos Sąjungoje reglamentuojantys darbo santykius, sąlygas ir apmokėjimą dokumentai.

1

 

2

3

4

5

6

7

8

Priedai:

„Gyvenimas, darbas ir studijos užsienyje“

Logotipų konkursas

 

 

0 komentaras
0

Palikti komentarą