Lietuvos Respublikos Trišalės tarybos nuolatinėje darbo santykių komisijoje

autorius Solidarumas

Spalio 7 dieną organizuotas nuolatinės darbo santykių komisijos prie Trišalės tarybos posėdis.

Posėdyje svarstyti šie klausimai:

1.Lietuvos Respublikos darbo kodekso 98 str. papildymo įstatymo projektą;

2.Lietuvos Respublikos darbo kodekso 134 str. pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą Nr. XP-2887;

3.Lietuvos Respublikos darbo kodekso 188 str. pakeitimo įstatymo projektą;

4.Tarptautinės darbo organizacijos Asociacijų laisvės komiteto rekomendacijas.

Vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius Vilius Mačiulaitis (1priedas) pateikė įstatymo projektą pagal kurį papildžius Darbo kodekso 98 str. darbdavys, priėmęs į darbą nelegalų asmenį privalės sumokėti visus mokesčius ir valstybinio socialinio draudimo įmokas nuo minimalaus darbo užmokesčio ne mažiau kaip už tris mėnesius.

Seimo narys Rytis Kupčinskas teikė Darbo kodekso 134 str. pakeitimą (2 priedas). Pagal šiuo metu galiojančią DK 134 str. 3 d redakciją darbdavys turi teisę teismo tvarka ginčyti darbuotojams atstovaujančio organo atsisakymą duoti sutikimą atleisti darbuotojų atstovą. Teismas gali panaikinti tokį sprendimą, jei darbdavys įrodo, kad šis sprendimas iš esmės pažeidžia jo interesus.

R. Kupčinskas siūlo kad teismui būtų suteikta teisė panaikinti profesinės sąjungos sprendimą neduoti sutikimo atleisti tik tuo atveju, jeigu toks sprendimas nebus tinkamai motyvuotas.

Svarstant Darbo kodekso 188 str. reglamentuojamo darbo apmokėjimo organizavimo pakeitimus profesinės sąjungos reikalavo kad darbuotojams būtų garantuojamos tokių darbo ir laiko normų nustatymas, kad jie pavestą darbą galėtų atlikti per 8 val. darbą dieną ir jiems nereikėtų dirbti viršvalandžių, kurie nežymimi darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose ir atsiskaitymo lapeliuose.

Darbdaviai nori kad žiniaraščiai būtų pildomi ne pagal Vyriausybės nutarimą, o jiems patiems būtų leista nusistatyti savo tvarką, o atsiskaitymo lapeliai būtų išduodami tik tada, jeigu darbuotojas prašo.

Darbdavių atstovai pageidavo, kad valandiniai atlygiai, mėnesinės algos, išdirbi o, laiko normos kai įmonėje nėra sudarytos kolektyvinės sutarties būtų nustatomi darbo tvarkos taisyklėse, kurias pagal Darbo kodekso 230 str. tvirtina darbdavys, suderinęs su darbuotojų atstovais. Su tuo nesutiko profesinių sąjungų atstovai, nes skirtingai nuo kolektyvinės sutarties priėmimo darbo tvarkos taisyklėms neprivalo pritarti darbuotojų susirinkimas, darbuotojai tik informuojami.

Komisijos narė Jolanta Cinaitienė informavo apie Tarptautinės darbo organizacijos Asociacijų laisvės komiteto rekomendacijas (5 priedas klausimas) Lietuvos Respublikos Vyriausybei.

Asociacijų laisvės komitetas pasisakė prieš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, kurioje alaus gamyba nurodyta kaip paslauga būtina tenkinti gyvybiškai svarbius visuomenės poreikius ir kad uždraustas UAB „Švyturys- Utenos alus“ darbuotojų streikas buvo vienintelė teisinga darbuotojų pažeistų darbo teisių gynimo priemonė. Vyriausybė privalo numatyti ir užtikrinti tinkamą ginčų sprendimo mechanizmą atsiradus nesutarimams metinio darbo užmokesčio peržiūrėjimo metu.

Priedai:
1 priedas

2 priedas

5 priedas

P.Grėbliauskas 8686 17391

0 komentaras
0

Palikti komentarą